151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.02.2015.
Saopćenje o radu

 151. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

ODLUKA O NEPRIHVATANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA NEZAVISNOG ODBORA

Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela jednoglasnu Odluku o neprihvatanju konačnog prijedloga Nezavisnog odbora za imenovanje Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije.

Ovu odluku Vlada je donijela jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za razmatranje Odluke okončanom prijedlogu Nezavisnog odbora Federacije Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju Odluke Vlade FBiH se kaže da je Nezavisni odbor proveo proceduru za izbor direktora Federalne uprave policije na osnovu Zakona koji je prestao da važi. Vlada konstatuje da je 11.10.2014. godine stupio na snagu Zakon, čime je prestao da važi raniji Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH. Nadalje, Zakon ne sadrži bilo kakve prelazne odredbe na osnovu kojih bi se mogao primjenjivati Zakon koji je u međuvremenu prestao da važi.

Samim time, a polazeći od činjenice da su nepomirljivo različiti sadržaji novog i starog Zakona u dijelu koji se tiče izbora direktora Federalne uprave policije, postupak je morao biti obustavljen poništenjem konkursa. Da bi bili ispoštovani uslovi iz Zakona, nadležni organ mogao je i trebao raspisati novi javni konkurs i, na toj osnovi, utvrđena lista od tri kandidata s koje bi bio izabran direktor Federalne uprave policije.

Vlada Federacije BiH posebno ukazuje da princip pravne države obavezuje sveukupnu javnu vlast, a posebno izvršnu vlast, da poštuje standarde ovog principa u smislu da može i mora postupati samo po osnovu zakona koji su na snazi. Shodno tome, Vlada Federacije BiH ne može postupati po odredbama Zakona koji je prestao da važi, jer on formalnopravno više ne egzistira. Nedostatak uobičajenih prelaznih odredbi, koje daju legitimitet primjene takvog Zakona za postupke koji su započeti prije stupanja na snagu Zakona, isključuje svaku mogućnost primjene Zakona koji je prestao da važi.

Na osnovu navedenih normi Zakona, kao i Zakona koji je prestao da važi, Vlada Federacije BiH je organ koji učestvuje u cjelokupnom postupku izbora direktora Federalne uprave policije.

Federalna vlada također je konstatovala da funkcionisanje Federalne uprave policije ničim nije ugroženo budući da, na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH, njenim radom, do imenovanja direktora, rukovodi vršitelj dužnosti direktora.

DOPUNA UREDBE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Federalna vlada donijela je Uredbu o dopunama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji BiH, čime je kao povjeriloca za konsolidaciju duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, uz kantonalni i/ili kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, uvodi i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

U skladu sa važećim propisima u Federaciji BiH, uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši se tako da se 91 posto ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta zaposlenika na račun kantonalnih zavoda i devet posto ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Prema tome, u finansijskoj konsolidaciji duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje mora se kao povjerilac pojaviti i Federalni zavod.

Istim dopunama su pojašnjeni odnosi dugovanja i potraživanja između privrednih društava, kao dužnika, i zavoda zdravstvenog osiguranja, kao povjerilaca, odnosno propisuje se iznos umanjenja duga. Naime, odnosi izmedu dužnika i povjerioca reguliraju se sporazumom u kojem, između ostalog, treba usaglasiti tačan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine.

Obaveze dužnika potiču iz osnova doprinosa za zdravstveno osiguranje, a obaveze povjerioca iz osnova refundiranja naknada za plaće u slučaju privremene spriječenosti za rad zaposlenih kod dužnika. Pored toga, dugovanje dužnika će biti umanjeno i za eventualne troškove liječenja koje je imao za svoje zaposlenike. Sva ova dugovanja i potraživanja moraju biti iskazana u zahtjevu za finansijsku konsolidaciju.

POVUČEN ZAHTJEV ZA KREDITNO ZADUŽENJE AUTOCESTA FBiH

Vlada Federacije BiH je donijela odluku o povlačenju saglasnosti Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za pokretanje procedure kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka radi sufinansiranja izgradnja Koridora Vc, u ukupnom iznosu od 150 miliona KM.

Prema obrazloženju, Uprava Autocesta FBiH je donijela Odluku o poništenju zaduženja i obezbjeđenja garancije Federacije BiH, kojom je stavila van snage Odluku o pokretanju procedure zaduženja u iznosu od 150 miliona KM od 5.11.2013. godine.

Obzirom na to da je ovo kreditno zaduženje bilo namijenjeno za finansiranje određenih dionica autoceste koje su okončane krajem 2014.godine, to kredit više nema svrhu. Iz tog razloga ova sredstva nisu ni predviđena Planom poslovanja Autocesta FBiH Mostar za 2015. godinu.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVADAKA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA ZA 2015. GODINU

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Matične knjige, izvatke, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova tiska Javno poduzeće Novinsko-izdavačka organizacija “Službeni list BiH” Sarajevo, te ih isporučuje Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova. Sredstva za ovo osiguravaju se u Proračunu FBiH, a općine te troškove refundiraju Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.

Cijena jednog primjerka matičnih knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih, te knjiga državljana, iznosi 86,2875 konvertibilnih maraka, a izvadaka iz ovih knjiga 0,392 KM. Izuzetak je vjenčani list čija je cijena 1,72 KM.

ODOBRENA EMISIJA TREZORSKIH ZAPISA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH odobrila je zaduženje Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju FBiH za period januar-mart 2015. godine, u nominalnom iznosu do 60.000.000 konvertibilnih maraka.

Riječ je o emisiji 6.000 trezorskih zapisa nominalna vrijednost od po 10.000 KM i rokom dospijeća od 182 dana.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa bit će objavljen na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije održavanja aukcije.

IZGRADNJA DIONICE SVILAJ - ODŽAK: RADOVI U DVIJE FAZE

Prihvativši Informaciju o dinamici radova na dionici autoceste od Svilaja do Odžaka, Vlada FBiH je zaključila da će podjelom radova na ovoj dionici u dvije faze njena izgradnja biti usklađena s predviđenom izgradnjom mosta na rijeci Savi. Time će, konstatirano je, biti povećana isplativost ove dionice.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, s ciljem usklađivanja radova izgradnje autoceste na dionici Svilaj - Odžak, od Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Vijeća ministara BiH traži informaciju o početku i dinamici radova mosta na rijeci Savi.

U danas usvojenoj Informaciji je navedeno da je cijela dionica Svilaj - Odžak u direktnoj zavisnosti od izgradnje mosta na Savi i Graničnog prijelaza Svilaj, što nije u nadležnosti JP Autoceste FBiH. To utiče na dinamiku, tok i završetak radova. Kako još nije definiran početak radova na mostu preko Save (po raspoloživim informacijama, to se predviđa za kraj 2015. godine, te završetak radova krajem 2017. godine), to samu ovu dionicu čini nefunkcionalnom za investitora.

Izgradnju autoceste na dionici Svilaj - Odžak najviše otežava činjenica da nije završena tenderska procedura izbora izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta Svilaj. Isto tako, predviđena je i izgradnja GP Svilaj do nivoa objekata, što Autoceste FBiH suočava s problemom da nije izvršena eksproprijacija zemljišta i nisu dobivene potrebnih saglasnosti, što je u nadleženosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

UBRZATI USVAJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU ZAKONA

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o provedbi Akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine.

Budući da je za implementaciju akcionih planova po ovoj, te po presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Đokić protiv BiH potrebno usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Federacije BiH, Vlada Federacije BiH će se obratiti Parlamentu FBiH zahtjevom da Prijedlog ovog zakona bude stavljen na dnevni red naredne sjednice, kako bi što prije bila okončana procedura njegovog usvajanja.

IZVJEŠTAJ O STANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U FBiH NAKON POPLAVA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o stanju poljoprivrednog zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon majskih i augustovskih poplava.

U Izvještaju se navodi da je osnovni zadatak provedenih istraživanja bio da u što kraćem roku bude utvrđen stepen kontaminiranosti poplavljenog zemljišta teškim metalima i organskim polutantima, te procijenjena mogućnost poljoprivredne proizvodnje na ovim područjima Federacije BiH. Osim toga, bilo je potrebno definisati i sve oblike oštećenja zemljišta nakon poplava.

Na lokalitetima gdje su u preliminarnim istraživanjima utvrđene vrijednosti teških metala više od dozvoljene granice rađena su i detaljnija istraživanja. Nakon dobivenih rezultata analiza sačinjeni su preliminarni izvještaji za 38 općina u šest kantona s preporukama i zaključcima, koji su dostavljeni načelnicima općina i civilne zaštite.

U skladu sa zaključkom Vlade FBiH od 15. maja 2014. godine, u Izvještaju su utvrđene i hitne mjere sanitarne sanacije poplavljenog poljoprivrednog zemljišta na području Federacije BiH, a koje obuhvataju aktivnosti evakuacije suvišne vode sa svih poplavljenih parcela, čišćenja terena, dezinfekcije zemljišta i sanitarne obrade.

I u narednom periodu će redovno biti provođen monitoring poljoprivrednog zemljišta s poplavljenih područja u Federaciji BiH, te poduzimane adekvatne mjere prevencije, zaštite i sanacije svih ugroženih područja.

IZVJEŠTAJ O RADU U INTERRESORNOJ GRUPI
ZA IZRADU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Federalna vlada prihvatila je Izvještaj o radu u Interresornoj radnoj grupi za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije BiH (2015-2019), koji je podnio predstavnik Vlade FBiH u ovoj grupi Eldan Mujanović, a čiji rad je koordinirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Konačni prijedlog Strategije i pripadajućeg akcionog plana je dostavljen na razmatranje i davanje eventualnih sugestija Timu za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije BiH za borbu protiv korupcije, koji nije imao primjedbi na dostavljene dokumente.

Konačni prijedlog Stategije i Akcionog plana dostavljen 21.1.2015. Vijeću ministara BiH na usvajanje, na šta predstavnik Vlade FBiH, kako je naveo, nije imao nikakvih primjedbi.

Na osnovu Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Federacija BiH dužna je usvojiti i razviti strategiju borbe protiv korupcije i akcioni plan u skladu sa općim principima utvrđenim u državnoj strategiji za borbu protiv korupcije. Uzimajući o obzir činjenicu da se radi o vrlo kompleksnoj i aktivnosti koja zahtjeva duži vremenski period za pripremu i realizaciju, te koordiniran pristup svih institucija na ovom nivou vlasti, predloženo je da se što je moguće prije pokrenu aktivnosti na ispunjenju ove zakonske obaveze.

Istovremeno, u skladu sa aktivnostima predviđenim u Općem planu Vlade Federacije za borbu protiv korupcije, programirana je aktivnost revidiranja i evaluiranja akcionog plana, te iniciranja donošenja nove strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH, za čiju implementaciju je zadužen Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana.

O ISPLATI POTICAJA

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informirao je danas Vladu FBiH o sastanku koji je održao s predstavnicima poljoprivrednih proizvođača, u vezi s isplatom poticaja za poljoprivrednu proizvodnju.

Razmotrivši Informaciju, Vlada je utvrdila prioritete u isplati poticaja, prije svega za poljoprivrednu proizvodnju, a potom i za kapitalne investicije za 2014. godinu, i to u skladu s raspoloživim sredstvima u Proračunu FBiH.

SAGLASNOST ZA IZDAVANJE ENERGETSKIH DOZVOLA

Vlada FBiH donijela je danas odluke kojima se daje saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izdavanje energetske dozvole privrednim društvima „AMITEA II“ d.o.o. Mostar i CE Clean Energy BH d.o.o. Sarajevo za izgradnju energetskih objekata.

Privrednom društvu „AMITEA II“ d.o.o. saglasnost je data za izgradnju hidroelektrana „Kraljuščica 1 i 2“, čija je gradnja planirana na rijeci Kraljuščice, na području općine Konjic. Privrednom društvu CE Clean Energy BH d.o.o. Sarajevo saglasnost je data za izgradnju fotonaposke elektrane „CE-Hodovo 1“ koja se planira graditi na lokalitetu poslovne zone Hodovo, na području općine Stolac.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, prati i koordinira aktivnosti izgradnje navedenih objekata prema uslovima iz energetske dozvole.

O DUGU ZA ISPORUČENI GAS

Vlada Federacije BiH prihvatila je Informaciju o dugu KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo prema društvu BH-GAS d.o.o. Sarajevo.

Vlada je zadužila BH-Gas da pošalje posljednje pismo upozorenja Vladi Kantona Sarajevo i Sarajevogasu da će, ukoliko u određenom periodu ne bude izmiren dio dugovanja, biti prekinut dotok gasa.

ODLUKA O ISPLATI TAKSE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom propisuje isplatu sredstava uplaćenih u periodu januar - mart 2015. godine po osnovu prihoda za posebnu namjenu - takse za uspostavu rezervi naftnih derivata s posebnog namjenskog podračuna Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine u korist „Operatora - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

Prilikom priprema Budžeta FBiH za 2015. godinu planirana su sredstva od takse kao namjenski prihod u visini od devet miliona KM. Međutim, finansiranje Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine vrši se privremeno na osnovu Odluke o privremenom finansiranju, u kojoj taksa za uspostavu rezervi kao namjenski prihod nije mogla biti sadržana jer je nije bilo u Budžetu za 2014. godinu. Stoga je današnjom odlukom obezbijeđen kontinuitet u finansiranju Operatora - Terminali.

SAGLASNOST NA MEMORANDUM S UNDPI-jem

Vlada FBiH dala je saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade FBiH, te ovlastila premijera FBiH Nermina Nikšića da ga potpiše u njeno ime.

Cilj Memoranduma je stvaranje zajedničkog okvira za institucionalno partnerstvo između UNDP-a i Vlade Federacije BiH u cilju podrške uspostavljanju mjera za smanjenje rizika od katastrofa koje se odnose na klizišta, te pronalaženja trajnog rješenja za stambeno zbrinjavanje porodica čiji su domovi uništeni klizištima.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i prihvatila izvještaje o prošlogodišnjem radu više federalnih institucija.

Riječ je o izvještajima Privremenog koordinatora za evropske integracije uime Vlade FBiH, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Federalnog zavoda za agropedologiju, Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, Federalnog zavoda za geologiju, Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH za 2014. godinu, Arhiva Federacije BiH, Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Gender centra FBiH, Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalne uprave civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove i Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o dodjeli pomoći područjima pogođenim poplavama i procjeni šteta, te je konstatirano da se nisu stekli uslovi da se izradi konačan izvještaj o šteti na teritoriji Federacije BiH, jer su svoje izvještaje dostavila samo dva kantona.

Na današnjoj sjednici je prihvaćen i Izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2014. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je danas prethodnu suglasnost na prijedlog za imenovanje Ivanke Galić i Željka Kordića na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar.

Također, Vlada je dala saglasnosti Nadzornom odboru „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo za razrješenje Muhameda Ćatovića vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, radi podnošenja ostavke, te za imenovanje Senada Hafizovića za vršioca dužnosti direktora na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.15 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE