151. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.02.2015.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 150. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.02.2015. godine i Zapisnika 68. hitne sjednice, održane 06.02.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog odluke o povlačenju zahtjeva za izdavanje garancija Federacije Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2015. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde
6. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat „Razvoj kapaciteta u ministarstvima finansija“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija u 2015. godini
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar-mart 2015. godine Federalnom ministarstvu trgovine
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
10. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi Janjić Grujice iz Mostara
11. Prijedlog odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine o stanju izvršenja presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno o poduzetim aktivnostima za njihovo izvršenje
12. Izvještaj o radu Privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
13. Informacija u vezi sa implementacijom Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Informacija o dinamici radova na dionici Svilaj - Odžak sa prijedlogom zaključaka
15. Informacija o provedbi Akcionog plana za sprovođenje generalnih mjera radi prevencije povreda utvrđenih u presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Mago i drugi protiv Bosne i Hercegovine, App: 12959/05, 19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09 i 11706/09, sa Prijedlogom zaključaka
16. Informacija o realizaciji tačke 7. Zaključaka V. broj: 648/2013 od 20.06.2013. godine (preuzimanje stanova u vlasništvu Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji), sa Prijedlogom zaključka
17. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 2184/2014 od 04.12.2014. godine (naknadno pristigli izvještaji kantonalnih komisija za procjenu štete), sa Prijedlogom zaključaka
18. Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
19. Godišnji izvještaj o radu Federalnog zavoda za agropedologiju za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
20. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Kazneno-popravnog zavoda Busovača poluotvorenog tipa Busovača za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
32. Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
33. Izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2014. godinu
34. Izvještaj o stanju poljoprivrednog zemljišta Federacije Bosne i Hercegovine nakon majskih i augustovskih poplava
35. Izvještaj o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
36. Godišnji izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
37. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine (2015-2019)
38. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
39. Informacija (usmena) o sastanku federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača, u vezi sa isplatom poticaja za poljoprivrednu proizvodnju, sa Prijedlogom zaključka
40. Zahtjev Federalnog ministarstva trgovine za utvrđivanje stava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju predstavke Dragane Mihić-Čolović
41. Informacija o postupanju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu 01.10.2014.-10.02.2015. godine, a u vezi sa Prijedlogom kandidata za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije utvrđenim od strane Nezavisnog/Neovisnog odbora sa Prijedlogom odluke
42. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „CE Clean Energy BH“ d.o.o. Sarajevo za izdavanje energetske dozvole
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „Amitea II“ d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (Kraljuščica 1)
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „Amitea II“ d.o.o. Mostar za izdavanje energetske dozvole (Kraljuščica 2)
43. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
44. Informacija u vezi duga KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo prema društvu BH-GAS d.o.o. Sarajevo , sa Prijedlogom zaključka
45. Prijedlog odluke o isplati takse za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u periodu januar-mart 2015. godine
46. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
47. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu za prijem državnog službenika, sa Prijedlogom zaključka
48. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
49. Zahtjev za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za potrebe sufinansiranja realizacije projekta višestrukog povećanja kapaciteta linije za sušenje u Agro-biznis centru „Tarevci“

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE