150. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.02.2015.
Saopćenje o radu

150. SJEDNICA VLADE FEDERCIJE BiH:

UREDBA O PRIMJENI ODGOJNIH PREPORUKA PREMA MALODOBNICIMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu koja propisuje način, te vrste i uvjete primjene odgojnih preporuka prema malodobnim učiniteljima kaznenih djela, ciljeve koji se žele postići, rokove za primjenu i provedbu, te tijela koja sudjeluju u postupku.

Na temelju Uredbe, odgojne preporuke su osobno izvinjenje, ili naknada štete oštećenom, redovito pohađanje škole ili odlaženje na posao, uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalne, lokalne ili ekološke sadržine, bolničko ili ambulantno liječenje, te uključivanje u pojedinačni ili skupni tretman odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

Primjena odgojnih preporuka se zasniva na principima dobrovoljnosti, nepristrasnosti, neposrednosti, srazmjernosti i poštivanju građanskih i ljudskih prava, a sve u najboljem interesu malodobnika. Jedan od ciljeva odgojnih preporuka je preusmjeravanje malodobnog učinitelja kaznenog djela od redovitog kaznenog postupka kako bi bili izbjegnuti negativni učinci na njegovu osobnost i bio osiguran njegov pravilan razvoj.

Svrha je i da malodobnik sagleda posljedice vlastitog djela i za njega preuzme odgovornost.

Uredba, dakle, daje mogućnost malodobnom učinitelju kaznenog djela i oštećenom da sami riješe slučaj kroz dijalog koji treba da dovede do međusobnog razumijevanja. Učinitelj, također, ima mogućnost ispravke greške vraćanjem stvari ili namirenjem štete oštećenom koja je pribavljena kaznenim djelom.

Inače, donošenjem Uredbe ispunjene su obveze proistekle iz novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i malodobnicima u kaznenom postupku. Na ovaj način su, ujedno, otklonjeni nedostatci iz Uredbe koja je na snazi bila od 2009. godine.

SREDSTVA REVOLVING FONDA ZA ZENIČKI RM-LH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RM-LH d.o.o. Zenica, u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka.

Union banka će, na osnovu donesene i objavljene Odluke i rješenja, vršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava o svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu i u skladu s bankarskom procedurom.

KREDITI KOMPANIJAMA IZ POPLAVLJENIH PODRUČJA

Federalna vlada donijela je dvije odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu dijela sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci „Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja” (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima).

Privrednom društvu Almy d.o.o. Zenica namijenjeno je 80.000 konvertibilnih maraka, a kompaniji Plastex d.o.o. Gračanica 400.000 KM.

Sredstva će, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima, biti isplaćena putem Union banke.

IZVJEŠTAJ O PRETRESU „KLIXA”

Vlada Federacije BiH prihvatila je Izvještaj Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o pretresu i privremenom oduzimanju informatičkih predmeta i telekomunikacijske opreme u prostorijama „InterSofta” d.o.o., vlasnika i osnivača informativnog internet portala „Klix.ba”.

Nakon rasprave na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, Federalna vlada je zadužila ova dva mninistarstva da kroz analizu zakonskih propisa i sporazuma kojima je uređeno pitanje saradnje pravosudnih i policijskih institucija na području Bosne i Hercegovine, ispitaju da li je intervencija policijskih službenika jednog entiteta na području drugog u skladu s važećim propisima.

U današnjim zaključcima je navedeno da Vlada Federacije BiH u odnosu na ovaj događaj posebno ukazuje na to da je u državi pravo na slobodu izražavanja, uključujući pravo na zaštitu izvora informacija novinara, osigurano na nivou ustavnih odredbi, važećih zakonskih propisa, kao i uspostavljenih standarda Evropskog suda za ljudska prava kojih se moraju pridržavati sve nadležne institucije javne vlasti u obavljanju poslova iz vlastite nadležnosti.

Pravo na slobodu izražavanja i, općenito, sloboda medijskog djelovanja predstavljaju jedan od stubova demokratskog poretka u državi Bosni i Hercegovini, i kao takvi moraju biti tretirani u smislu osiguranja općezaštićenih vrijednosti čije ugrožavanje ne smije biti stvar olakog postupanja institucija javne vlasti. Bilo kakvi represivni postupci prema medijima i novinarima u BiH moraju imati jasan zakonski osnov i utemeljenost u međunarodnim standardima koji postoje u ovoj oblasti.

Provođenje postupka za izdavanje i izvršenje Naredbe za pretres poslovnih prostorija „InterSofta” o, vlasnika i osnivača informativnog internet portala „Klix.ba”, bilo je očigledno nezakonito i suprotno ovim standardima zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, što je konstatovano i pravosnažnom sudskom odlukom, tj. rješenjem Općinskog suda u Sarajevu.

U segmentu ostvarivanja službene saradnje između nadležnih policijskih i tužilačkih organa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u ovom predmetu, postoji nekoliko spornih činjenica i okolnosti, među kojima se posebno ističe činjenica da su policijski službenici MUP-a RS-a aktivno učestvovali u provođenju radnje dokazivanja, odnosno pretresa poslovnih prostorija „InterSofta” u Sarajevu, iako su Zakonom isključivo bili ovlašteni da prisustvuju provođenju ove službene radnje.

Postupanje policijskih službenika MUP-a KS u ovom predmetu bi se moglo okarakterizirati kao pasivno i površno, posebno u situacijama kada su policijski službenici MUP-a RS-a aktivno poduzimali službene radnje na licu mjesta, iako je jedini stvarno i mjesno nadležni organ za takvo postupanje bio MUP KS.

Teza kako je cjelokupni postupak u ovom slučaju pokrenut, između ostalog, s ciljem utvrđivanja autentičnosti spornog snimka na kojem je, navodno, neovlašteno snimljena i premijerka RS-a, također ne stoji, jer se sporni snimak mogao vještačiti i u formi u kojoj je objavljen. Naime, istražne organe ništa nije sprječavalo da javno dostupni tehnički snimak podvrgnu stručnoj ekspertizi, bez poduzimanja represivnih mjera i radnji prema medijskoj kući i novinarima koji su imali zakonsko pravo da štite svoje izvore informacija.

S obzirom na to da je ovakvim postupanjem na vrlo ozbiljan način prekršeno jedno od temeljnih ustavnih prava i sloboda koje novinari uživaju u državi Bosni i Herecgovini, bilo bi opravdano očekivati da u segmentu postupanja pravosudnih organa Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH poduzme potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija koji su postupali u ovom predmetu.

U odnosu na iznesene argumente koji govore u prilog zaključku kako je u domenu izvršenja sudske Naredbe prekršen Zakon o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima izmedu FBiH, RS i Brčko Distrika BiH, jer su policijski službenici MUP-a RS-a neovlašteno poduzimali radnje pretresanja i privremenog oduzimanja predmeta na području gdje je MUP KS jedini mjesno i stvarno nadležni policijski organ, bilo bi opravdano očekivati da nadležna tijela Skupštine Kantona Sarajevo provedu potrebni nadzor u cilju utvrđivanja odgovornosti ovlaštenih osoba koje su postupale u ovom predmetu, kaže se u današnjim Zaključcima Vlade FBiH.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za III i IV kvartal 2014. godine.

Zadatak Komisije je rješavanje po žalbama potražioca računa stare devizne štednje izjavljenim na odluke Agencije za verifkaciju računa stare devizne štednje. Komisija, kao drugostepeni organ, rješava po žalbama koje su uložili vlasnici stare devizne štednje, nasljednici sredstava stare devizne štednje i lica koja su vlasništvo nad starom deviznom štednjom stekli valjanim ugovorom o darivanju.

U III kvartalu (juli, august i septembar) ove godine odbijeno je 77, a odobreno 212 zahtjeva ukupne vrijednosti 4.313.228,96 konvertibilnih maraka. Komisija je izradila 69 odgovora na tužbe, te 84 druga dopisa. U IV kvartalu (oktobar, novembar i decembar) Komisija je odbila 81, te odobrila 155 zahtjeva vrijednosti 3.336.207,31 KM, kao i izradila 28 odgovora na tužbe i 119 dopisa.

Dakle, po usvojena 367 zahtjeva iz III i IV kvartala 2014. godine odobreno je ukupno 7.649.436,27 KM.

U 2014. godini primljena je 771 žalba, a Komisija je u prošloj godini razmotrila i riješila ukupno 1.254 žalbi od čega je uvaženo 866, što znači da je ukupni iznos odobrenih verifikacija 16.446.676,96 KM, te je 388 odbijenih zahtjeva za verifikaciju potraživanja.

Također, u prošloj godini zaprimljeno je ukupno 120 sudskih odluka po pokrenutim tužbama i to jedanaest odluka u kojim se obustavlja postupak po tužbi ili odbacuje zbog manjkavosti u ispunjavanju procesnih pretpostavki za vođenje upravnog spora, 79 odluka u kojim je predmet vraćen na ponovni postupak prvostepenom ili drugostepenom organu radi upotpunjvanja postupka i 28 odluka u kojim je odbijena tužba kao neosnovana, te dvije presude donesene po vanrednom preispitivanju sudskih odluka, od kojih je jedna djelimično izmijenila prvostepenu presudu i jedna kojim je odbijen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke.

O PROVOĐENJU OPĆEG PLANA VLADE FBiH U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Vlada FBiH usvojila je danas Treći izvještaj o rezultatima primjene Akcionog plana za provođenje Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije u 2014. godini. Istovremeno, Vlada je zadužila Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana da do 30. juna 2015. godine podnese Izvještaj o evaluaciji.

S ciljem održavanja kontinuiteta Općeg plana, Vlada je zadužila federalne institucije, privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala i pravne osobe koje se najvećim dijelom finansiraju iz javnih prihoda da nastave aktivnosti na implementaciji Općeg plana u onom dijelu koji nije realiziran, a do donošenja Strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH.

Tim za monitoring i koordinaciju dužan je da, u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, inicira donošenje Strategije za borbu protiv korupcije u FBiH nakon donošenja Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine (2015.-2019. godina).

Kako je u Izvještaju navedeno, zaključno s 31.12.2014. godine je 56 budžetskih i šest privrednih društava donijelo svoje interne planove borbe protiv korupcije, a to su uradile i četiri pravne osobe koje se najvećim dijelom finansiraju iz javnih prihoda. Šestomjesečne izvještaje o provedbi internih planova je s 31. decembrom 2013. godine dostavilo 47, a s 30. junom 2014. godine 28 budžetskih korisnika. Rok za dostavljanje izvještaja s 31. decembrom 2014. je bio 22. januar 2015. godine.

Tokom 2014. godine održano je nekoliko obuka (seminara) o temi suzbijanja i borbe protiv korupcije, organiziranih u saradnji s Agencijom za državnu službu FBiH.

INFORMACIJA O NEDOSTAJUĆIM SREDSTVIMA

Vlada Federacije BiH je upoznata sa Informacijom o nedostajućim sredstvima za priznata prava korisnicima po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Federalna vlada je dala odobrenje da se operativnim budžetom, a na osnovu Odluke o privremenom finansiranju, za januar i februar 2015. godine omogući utrošak u mjesečnom iznosu od po 11.000.000 konvertibilnih maraka.

Traženi novčani iznos je objektivne prirode, jer se samo na taj način mogu isplatiti novčane naknade po koeficijentu 1,00 za korisnike prava po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Za realizaciju ovoga zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

GRANT ZA FINANSIRANJE PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Švedskog Trust Fonda - SIDA BiH Munic WatSan Invest Grant namijenjenog Projektu vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH.

Riječ je o grantu po Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) u ulozi administratora Švedskog Trust Fonda, u iznosu do 90.000.000 švedskih kruna (oko 18.700.000 KM).

Sredstva granta bit će korištena za pružanje podrške općinama u Federaciji BiH u implementaciji infrastrukturnih projekata koji se odnose na vodovod i kanalizaciju.

Konačan iznos granta za Federaciju BiH će biti definiran Aneksom Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i zavisit će od podobnosti općina za finansiranje. U periodu implementacije Projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati dodatna sredstva za njegovo sufinansiranje.

Ovom odlukom Vlada FBiH je dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora između Federacije i općina za ova sredstva i za njihovo potpisivanje, uime Federacije BiH, ovlastila federalnog ministra finansija.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o finansijskom stanju u JP „B&H Airlines“, te zadužila sve nadležne u ovom slučaju da predlože rješenje problema unutar zakonom dozvoljenh okvira.

Vlada je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o dugovanju gospodarskog društva „Aluminij“ d.d. Mostar prema JP Elektroprivreda HZ­HB d.d. Mostar za isporučenu električnu energiju.

Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ-HB da razmotri zamolbu „Aluminija“ za odgodu plaćanja dugovanja i da zajedno s ovim gospodarskim društvom iznađe najpovoljnije rješenje.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je dva rješenja kojima je ovlastila premijera Federacije BiH Nermina Nikšića za potpisivanje uvjerenja koja izdaje Ministarstvo zdravstva FBiH, a u cilju osiguranja nesmetanog funkcioniranja ovog ministarstva do imenovanja nove Vlade Federacije BiH, odnosno novog federalnog ministra zdravstva. Federalni premijer je ovlašten da potpisuje uvjerenja o položenom stručnom ispitu i uvjerenja o položenom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom ispitu. Ova rješenja stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH”.

Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost za razrješenje Hasana Mahmutovića dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža, radi gubitka povjerenja vlasnika kapitala. Ujedno, Vlada je dala saglasnost da na ovu poziciju privremeno, na period do 90 dana, bude imenovan Ilijaz Čamdžić.

***

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.00 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE