150. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.02.2015.
Dnevni red

150. sjednica Vlade FBiH održana 4.2.2015. godine u Mostaru.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 149. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.01.2015. godine i Zapisnika 67. hitne sjednice, održane 30.01.2015. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima
3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu RM-LH d.o.o. Zenica, u iznosu od 300.000,00 KM
4. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ALMY d.o.o. Zenica u iznosu od 80.000,00KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu PLASTEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 400.000,00KM
5. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta (adrese) Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje bivše vojne lokacije „Gorica“ Gnojnice u Mostaru, Udruženju građana ratnih vojnih invalida gradskog područja Mostar Jugoistok i Mostarskoj asocijaciji sporta
7. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje uvjerenja o položenom stučnom ispitu
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje uvjerenja o položenom specijalističkom, odnosno subspecijalističkom ispitu
8. Izvještaj Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o slučaju pretresa i privremenog oduzimanja predmeta - informatičke opreme u prostorijama pravnog lica „InterSoft“ d.o.o. Vlasnika i osnivača informativnog Internet portala „Klix.ba“ (realizacija Zaključka V. broj: 2331/2014 od 30.12.2014. godine), sa Prijedlogom zaključka
9. Izvještaj o radu Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje za III i IV kvartal 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
10. Treći izvještaj o rezultatima primjene akcionog plana – Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije, za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine, sa prijedlogom zaključaka
11. Izvještaj o radu Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
12. Informacija o nedostajućim sredstvima za priznata prava korisnicima po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa Prijedlogom zaključka
13. Informacija o grantu Švedskog Trust Fonda-SIDA BiH Munic WatSan Invest Grant namijenjenog za finansiranje Projekta vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke
14. Informacije o stanju Tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2014. godine sa prijedlozima zaključaka
a) Informacija o odlukama o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
b) Informacija o odlukama o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i dva dopremijera Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, za period 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
15. Informacija o finansijskom stanju u JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo sa prijedlogom mjera za privremenu sanaciju Društva, sa Prijedlogom zaključka
16. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 1991/2014 od 06.11.2014. godine i Odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde, V. broj: 2005/2014 od 13.11.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
17. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem u radni odnos državnog službenika
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
19. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora odbora privrednog društva “Unis-Group” d.o.o. Ilidža
b) Prijedlog odluku o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o. Ilidža
20. Informacija o dugu Aluminija d.d. Mostar prema JP Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar za isporučenu električnu energiju sa Prijedlogom zaključka

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE