149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.01.2015.
Saopćenje o radu

149. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

O DEBLOKADI RAČUNA JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila Informaciju o uticaju na poslovanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i ostalih privrednih subjekata koji koriste prevoz željeznicom zbog pokretanju postupka prinudne naplate poreznih obaveza JP Željeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo po Rješenju Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila Željeznice FBiH da, u skladu sa Zakonom, podnesu molbu nadležnom kantonalnom poreznom uredu radi zaključenja sporazuma o odgođenom plaćanju i izmirenju duga na rate, na period od pet godina.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Željeznicama FBiH, u roku od 30 dana pripremi materijale za tematsku sjednicu Vlade FBiH posvećenu stanju u Željeznicama FBiH i iznađu rješenje za sravnavanje duga po poreznim obavezama.

Vlada je, također, zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i menadžment Željeznica FBiH da poduzmu potrebne aktivnosti kako bi bilo odgođeno ročište po tužbi podnesenoj protiv Vlade FBiH u vezi s provođenjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA

Vlada FBiH donijela je Odluku o prijenosu vrijednosti izvršenih ulaganja od 9.757.182,12 KM, te prava upravljanja, održavanja i zaštite nad Međunarodnim graničnim prelazom Bijača, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice, sa JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar na Upravu za indirekno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka kojom su s Autocesta FBiH na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačkog kantona preneseni vrijednost ulaganja, te pravo upravljanja, održavanja i zaštite nad dionicom Reginalne ceste R423 i R424, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice. Riječ je o ulaganju od 4.953.538,01 KM.

Izvršena ulaganja od 17.980.474,94 KM, te pravo upravljanja, održavanja i zaštite nad dionicom Reginalne ceste R445, dionica Bilješevo (Donji Lučani) - Kakanj (Karaulsko polje) su, trećom današnjom odlukom, preneseni s Autocesta FBiH na Ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko - dobojskog kantona, odnosno na Kantonalnu direkciju za ceste.

INFORMACIJA O REKONSTRUKCIJI PUTEVA U OPĆINI SREBRENICA

Vlada Federacije prihvatila je Informaciju o realizaciji projekata na području općine Srebrenica po Programu GSM za 2013. godinu i to rekonstrukcije i asfaltiranja putne infrastrukture na području MZ Luka i Krušev Do i uređenja lokalnih puteva na području ove općine.

Javno preduzeće Ceste Federacije BiH je zaduženo da na temelju projekata izvedenog stanja i detaljnim pregledom izvedenih radova utvrdi stvarno izvedene radova, sačini troškovnik, te primjenom jediničnih cijena iz ugovora za realizirani projekt „Izgradnja i sanacija puteva u općini Srebrenica“ po Programu GSM za 2011. godinu, utvrdi vrijednost izvedenih radova i okonča aktivnosti na implementaciji ovih projekata.


Za provedbu ovog zaključka zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH.

O KREDITIMA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

Agencija za bankarstvo FBiH upoznala je danas Vladu FBiH sa Informacijom o korisnicima kredita vezanih za švicarski franak, koje je od banaka u Federaciji BiH davala jedino Hypo Alpe Adria. Vlada je pozdravila angažman Agencije koja je sugerirala Banci da se aktivno uključi u pronalazak rješenja problema, a prve reakcije banke idu upravo u tom smjeru.

Konstatirano je da Vlada FBiH nema ingerencije u ovom slučaju i da je problem potrebno kompromisno riješiti na relaciji zajmodavca i zajmoprimaca.

Zaključeno je i da treba sačekati prijedloge Banke po zaključku Odbora za financijsku stabilnost i njegov stav.

Također, Vlada je zadužila sve nadležne federalne institucije da, u okvirima svojih ingerencija, podrže aktivnosti Banke u skladu s mjerama koje će Odbor predložiti.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Na ovaj način je 1.1.2016. godine utvrđen kao rok za početak primjene ovog zakona.

U obrazloženju je navedeno kako je Zakon objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ 23.7.2014. godine, a da ranije predviđeni šestomjesečni rok nije dovoljan za osiguravanje materijalnih, tehničkih i infrastrukturnih kapaciteta za odgovarajuću primjenu njegovih odredaba.

Naime, Zakonom je propisano formiranje posebnih odjela u Vrhovnom sudu Federacije BiH i Federalnom tužilaštvu Federacije BiH, te propisana prvostepena nadležnost u postupanju za određena kaznena djela. Uzimajući u obzir da do sada nisu u dovoljnoj mjeri osigurani potrebni kapaciteti za funkcioniranje tih odjela, osnovna intencija izmjena Zakona je propisivanje početka njegove primjene od 1.1.2016. godine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU

Vlada FBiH utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu FBiH.

Više je razloga zbog kojih je pristupljeno donošenju izmjena i dopuna. Jedan od njih je prevazilaženje u praksi prisutne problematike dosljedne provedbe Zakona i podzakonskih akata s aspekta pravilnog razumijevanja njihovih odredaba međuovisnosti s drugim aktima iz područja mjeriteljstva. Riječ je i o približavanju zakonodavstvu Europske unije u pogledu usuglašenosti s tehničkim propisima i europskim postupcima normizacije, mjeriteljstva, akreditiranja i ocjenjivanja usklađenosti.

Izmjenama i dopunama se, također, Zakon usuglašava s reformom u području prekršaja, a one trebaju omogućiti nesmetan rad Zavoda za mjeriteljstvo u uvjetima neadekvatne opremljenosti (laboratoriji, kadrovi i njihova obuka).

Donošenje ovog zakona, kojim se preciznije definiraju odnosi i nadležnosti njegove provedbe, bila bi poboljšana učinkovitost u radu Zavoda na području zakonskog mjeriteljstva.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O NAFTNIM DERIVATIMA U FBiH

Vlada FBiH je utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u FBiH na temelju kojeg je, uz ostalo, u naftnom sektoru počelo ispunjavanje obveza uspostave pričuva naftnih derivata uvođenjem namjenske pristojbe od 0,01 KM po litru, kao prijelaznog rješenja do uvođenja ove pristojbe na razini Bosne i Hercegovine.

S ciljem realizacije preuzetih međunarodnih obveza, Vlada Federacije BiH uputila je Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje i Vijeću ministara BiH inicijativu za uvođenje namjenske pristojbe na naftne derivate na razini Bosne i Hercegovine.

Pristojba za uspostavu pričuva koja je uvedena u Federaciji BiH u visini od 0,01 KM/litar plaća se na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju. O provovdbi Zakona je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavilo konzultacije i s Upravom za neizravno oporezivanje.

Zbog različitosti pristupa u provedbi zakona, dogovoreno je da bude pokrenuta inicijativa o uvođenju pristojbe kao neizravnog poreza na razini BiH, a do tada da Federacija BiH donese izmjene Zakona o naftnim derivatima kojima bi bilo precizirano da se pristojba plaća u prometu naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u Federaciji BiH, tako da bi obveznik plaćanja pristojbe bio kupac na malo ili kupac pravna osoba kome derivati služe za obavljanje djelatnosti. Nova je i odredba da obveznik prikupljanja pristojbe u prometu na malo, u ime Operatora - Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo čiji je pristojba prihod, bude energetski subjekt koji se bavi prometom naftnih derivate na malo.

ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI „KLASA“ I „KONJUHA“

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Klas“ d.d. Sarajevo koji ne može trajati duže od 10. jula 2017. godine.

Ova dugovanja „Klas“ će izmiriti na osnovu sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom.

Federalna vlada odobrila je danas i pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Konjuh“ d.d. Živinice, u kojem je također stopostotno učešće privatnog kapitala, i koji ne može trajati duže od tri godine.

Sporazumom će biti ponovo preispitan usaglašen i utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala privrednog društva. Primjerak sporazuma se dostavlja Poreznoj upravi Federacije BiH.

KREDIT ZA KOMPANIJU „ŠKREBO“ IZ DOBOJ-ISTOKA

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja” (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu „Škrebo“ d.o.o. Doboj-Istok u iznosu od 200.000 KM.

Sredstva će, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima, biti isplaćena putem Union banke. Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Union banka d.d. Sarajevo.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2015. GODINU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Energetskim bilansom uglja za 2015. godinu planirana proizvodnja iznosi 7.266.611 tona. Planirana potrošnja uglja u Federaciji BiH iznosi 7.102.764 tone, od toga za termoelektrane 5.803.997 tona, za industrijske potrošače 467.600, a za ostale potrošače 831.167 tona. Ako se na planiranu potrošnju doda planiranih 225.000 tona za izvoz, tada ukupna planirana prodaja iznosi 7.327.764 tone uglja. Evidentirana 61 tona razlike između plana proizvodnje i plana prodaje je rezultat razlike između gubitaka u preradi u RMU Zenica (6.484 tona) i korištenja sitnog uglja iz separacije (taložnika) u RMU Đurđevik (plus 67.637). Bilansom planirane količine uglja obezbjedit će se stabilno snabdijevanje ugljem u 2015. godini svih planiranih potrošača u Federaciji BiH.

Elektroenergetskim bilansom za 2015. godinu planirana je ukupna proizvodnja električne energije u iznosu od 9.459,6 GWh. Ukupna potrošnja električne energije na području FBiH planirana je u količini od 9.279,9 GWh. Ovim elektroenergetskim bilansom predviđeno je da se snabdijevanje domaćih potrošača i obaveze isporuka po osnovu zaključenih ugovora, zadovolje proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom količina na tržištu električne energije sa planiranim bilansnim viškom u iznosu od 2.777,3 GWh. Ispunjavanjem ovoga stvorit će se preduslovi za stabilno snabdijevanje Federacije BiH električnom energijom u 2015. godini.

Bilansom naftnih derivata za 2015. godinu planiran je plasman naftnih derivata od 920.000 tona od čega se planira uvoz na dnevnoj bazi u iznosu od 680.000 tona i 240.000 tona na dan kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije Brod. Dinamika snabdijevanja ovisit će o zahtjevima domaćeg tržišta i odnosa na svjetskom tržištu. Bilansom za 2015.godinu planira se uredno snabdijevanje Federacije BiH naftnim derivatima.

Plan uvoza/potrošnje prirodnog gasa za 2015. godinu je 182.075 hiljada Sm3, što je za 15 posto više od ostvarene potrošnje u prethodnoj godini koja je iznosila 157.755 hiljada Sm3. Predstavnici Energoinvesta/BH-Gasa su s Gazprom Exportom dogovorili isporuke prirodnog gasa do 31.12.2015. godine. Bilansom planirane količine prirodnog gasa za 2015. godinu obezbijedit će se stabilno snabdijevanje Federacije BiH.

DOPUNA LISTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJIMA UPRAVLJAJU ORGANI FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH.

Ovom dopunom se, na osnovu Zaključka Vlade FBiH od 8. januara 2015. i usvajanja Informacije Federalnog ministarstva trgovine, a po zaduženju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na listu ovih privrednih društava uvrštava i „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠTENJE „DOMA PILOTA“ U BIHAĆU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju na korištenje „Doma pilota“ u Bihaću s pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, bez naknade. Ova nekretnina je ranije bila dodijeljena Institutu koji se ponovo obratio zahtjevom 6.11.2014. godine, kojim izražavaju namjeru za nastavkom korištenja ovog objekta za potrebe rada Odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak u Bihaću.

Budući da je istekao rok od pet godina utvrđen prethodnom odlukom Vlade FBiH, novom odlukom nekretnina se dodjeljuje na neodređeno vrijeme.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Unsko-sanskog kantona i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sačiniće ugovore kojim će biti uređena pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture.

INFORMACIJA O ISPLATAMA PO SUDSKIM PRESUDAMA
RADNICIMA „BINASA“, „VITEZITA“ I „BNT - TMiH-a“

Vladu FBiH danas je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo sa Informacijom o isplatama novčanih potraživanja po pravomoćnim i izvršnim sudskim odlukama zaposlenicima privrednih društava namjenske industrije ”BINAS” d.d. Bugojno, PS ”Vitezit” d.o.o. Vitez i ”BNT - TMiH” d.d. Novi Travnik, temeljem solidarne odgovornosti iz člana 5. Zakona o stečajnom postupku.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da glavnim dužnicima, u čije ime i za čiji račun je Budžet Federacije BiH ispunio solidarnu obavezu, dostavi kopije sudskih odluka na temelju kojih je solidarna obaveza ispunjena, s visinom izmirenog duga, kamata i svih sporednih obaveza, radi odgovarajućih knjiženja kod dužnika. Također, ovo ministarstvo je obavezano da glavnim dužnicima ubuduće blagovremeno i bez odlaganja dostavlja sve ove dokumente.

Nadzorni odbori ovih privrednih društava namjenske industrije su zaduženi da donesu odgovarajuće akte kako bi skupštini svakog privrednog društva predložili donošenja odluka o povećanju osnovnog kapitala Federacije BiH za iznose izvršenih solidarnih obaveza privrednog društva, a u saradnji s Federalnim ministrastvom finansija.

Organi privrednog društva PS ”Vitezit” d.o.o. Vitez su obavezani da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije naknadno dostave tražene podatke koji se odnose na isplaćena novćana potraživanja po pravomoćnim izvršnim sudskim presudama zaposlenicima Društva, temeljem solidarne odgovornosti i člana 5. Zakona o stačajnom postupku, te informaciju da li je bilo eventualnih duplih isplata sredstava, čime bi bile nanasene štetne posljedice Budžetu Federacije BiH.

O FONDACIJI ZA STAMBENA PITANJA BRANITELJA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvješće o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2014. godinu, te Fondaciju zadužila da i dalje osigurava i prati blagovremeni povrat dodjeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novim aplikanatima.

U 2014. godini su, kroz dvije tranše, donesene 173 pojedinačne odluke o dodjeli kredita, u ukupnom iznosu od 2.028.000 KM, pri čemu je ispoštovan omjer raspodjele prema komponentama braniteljskih populacija (Armija RBiH 70 posto i HVO 30 posto).

PLANOVI I AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE
SAVE SARAJEVO ZA PERIOD 2015. - 2017. GODINA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save - Sarajevo za period 2015. - 2017. godina. U Planu je data procjena ostvarenja prihoda Agencije od vodnih naknada u naredne tri godine i na godišnjem nivou iznosi od oko 13 miliona KM. Procjena je izvršena na bazi ostvarenja prihoda od vodnih naknada u prethodnim godinama.

Vodne naknade su, inače, osnovni prihod ove agencije. Ostvareni prihodi bit će, između ostalog, iskorišteni za uređenje rijeka i sanaciju vodotoka.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva obrazovanja za donaciju kao pomoć za izgradnju narodne kuhinje i studentskog doma na zemljištu ispred Franjevačkog samostana svetog Petra i Pavla u Mostaru. Sredstva će biti osigurana kada to dozvole budžetske mogućnosti.

Vlada FBiH je, na prijedlog federalnog ministra zdravstva, donijela Odluku o davanju na korištenje opreme Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Naime, Federalnom ministarstvu zdravstva doniran je HPLC uređaj od strane firme „Shimadzu“. Za obavljanje poslova iz nadležnosti ministarstva on nije potreban, a neophodan je Kontrolnom laboratoriju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Vlada Federacije BiH prihvatila je i Izvještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja - SSNESP u IV kvartalu 2014. godine.

Vlada FBiH je danas prihvatila izvještaje o realizaciji projekata EC IPA Grant -TF011456 „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom Mostar i Banja Luka“ DIO I - Izgradnja reciklažnog postrojenja u Mostaru i „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom - SSWMP“ koje je realiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2014. godini.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je pokrenula proceduru raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. uime Federacije BiH. Doneseni su Odluka o utvrđivanju kriterija za ovaj izbor i imenovanje, te Rješenje okojim su u Komisiju za provođenje postupka izbora menovani Marinko Bošnjak (predsjednik), Jasmina Pašić, Ilijaz Čamdžić, Elbisa Zagorčić i Jelena Trutina (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.45 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE