149. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.01.2015.
Dnevni red

149. sjednica Vlade FBiH održana 28.1.2015. u Sarajevu.

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 148. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.01.2015. godine, Zapisnika 65. hitne sjednice, održane 16.01.2015. godine, telefonskim putem i Zapisnika 66. hitne sjednice, održane 23.01.2015. godine, telefonskim putem
2. Informacija o uticaju na poslovanje JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo i ostalih privrednih subjekata koji koriste prevoz željeznicom zbog pokretanja postupka prinudne naplate poreznih obaveza JP ŽFBIH d.o.o. Sarajevo po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
3. Informacija o realizaciji projekata na području Općine Srebrenica po Programu GSM za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
4. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prenosu prava na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R423 i R424, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Bijača-Kravice sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Javnu ustanovu Ceste Zapadnohercegovačkog kantona
c) Prijedlog odluke o prenosu prava na izgrađenoj dionici Regionalne ceste R445, dionica Bilješevo (Donji Lučani)-Kakanj (Karaulsko polje) sa JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na Ministarstvo prostornog uređenja, prometa, komunikacija i zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona
5. Informacija (usmena) o korisnicima kredita vezanih za švicarski franak u Hypo Alpe Adria banci d.d.
6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog odluke o oprostu potraživanja za smještaj posmrtnih ostataka na patologiji JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje opreme Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „KLAS“ d.d. Sarajevo
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izmirenja finansijskih potraživanja Bajrić Ermina, kao sudskog policajca, zaposlenog u Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine, a po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Općinskog suda Bihać, poslovni broj: 170Rs03144511Rs
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za prenos elektroenergetskih objekata na zemljištu označenom kao k.č. br. 3671/1 k.o. Izačić po novom katastarskom operatu, Općina Bihać bez naknade u stalna sredstva Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, podružnica “Elektrodistribucija“, Bihać
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „KONJUH“ d.d. Živinice
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“(Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu ŠKREBO d.o.o. Doboj-Istok u iznosu od 200.000,00 KM
18. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 992.217,02 KM
20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju
21. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog odluke o davanju na korištenje kasarne „Safet Zajko“ Općini Novi Grad Sarajevo
23. Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog plana Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2015. godine
24. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
25. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta „ Dom pilota“, u Bihaću, sa pripadajućim zemljištem Vladi Unsko-sanskog kantona i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
26. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-17/2015 od 13.01.2015. godine
27. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti – SSNESP u IV kvartalu 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2014. godinu i Program rada i finansijski plan za 2015. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
29. Izvještaji o realizaciji projekata koje realizira Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva okoliša i turizma za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine sa prijedlozima zaključaka
a) Izvještaj o realizaciji projekta EC IPA Grant-TF011456 „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom Mostar i Banja Luka“ u periodu 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o realizaciji projekta „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom - SSWMP“, u periodu 01.01.-31.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o rješavanju retroaktivnog plaćanja doprinosa za PIO/MIO po osnovu angažiranja liječnika u Bosanskoj bolnici u Istanbulu, Republika Turska, za vrijeme ratnog perioda saglasno Odluci Vlade Republike Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
31. Informacija o isplatama novčanih potraživanja po pravomoćnim i izvršnim sudskim odlukama zaposlenicima privrednih društava namjenske industrije „BINAS“ d.d. Bugojno, PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez i „BNT-TMiH“ d.d. Novi Travnik, temeljem solidarne odgovornosti iz člana 5. Zakona o stečajnom postupku, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 2139/2014 od 13.11.2014. godine (Formiranje Inspektorata kao posebne organizacijske jedinice u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike)
33. Informacija o zaključcima Općinskog suda u Sarajevu, u predmetima upisa direktora Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine
34. Informacija o Zahtjevu za odobravanje izdvajanja sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime finansijske podrške za završetak radova na objektu Biblioteke u Tešnju sa Prijedlogom zaključka
35. Inicijativa za donaciju/pomoć za izgradnju pučke kuhinje i studentskog doma na zemljištu ispred Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla u Mostaru, sa Prijedlogom zaključka
36. Disciplinska prijava protiv zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli, sa Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2015. – 2017. godina
38. Informacija o realizaciji Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža za razrješenje Suvada Osmanagića dužnosti direktora „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža, radi isteka mandata, V.broj: 2280/2014 od 18.12.2014. godine, i Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Unis-Group“ d.o.o. Ilidža za privremeno imenovanje Normele Džafić, vršioca dužnosti direktora društva, na period od 6 mjeseci, V.broj: 2281/2014 od 18.12.2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka
39. Prijedlog uredbe o izmjenama uredbe o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada rukovodioca organa državne službe koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
40. Informacija o aktivnostima Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
41. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluka o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“- Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke“

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE