23. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 06.09.2007.
Saopćenje o radu

RAST UKUPNO OSTVARENIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik federalnog premijera i federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, prihvatila izvještaje o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2007. godine i januar – juli 2007. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje u Federaciji BiH u periodu od sedam mjeseci ove godine iznose 758,4 miliona konvertibilnih maraka i bilježe ostvarenje od 52,8 posto u odnosu na planirani Proračun za 2007. godinu. U odnosu na isti period prethodne godine veći su za 172 miliona KM ili za 29,3 posto, što je rezultat bolje naplate poreznih prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od poreza iznose 606,8 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza iznose 580,2 miliona KM i odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa koji se doznačavaju federalnom proračunu u iznosu od 502,4 miliona KM i prihode od indirektnih poreza namijenjenih za servisiranje duga Federacije BiH u iznosu od 77,8 miliona KM. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isti period prethodne godine veće je za 47,4 posto, dok je ostvarenje u odnosu na plan visokih 60,9 posto. U ovom izvještajnom periodu, prihodi od poreza na dobit iznose 24,5 miliona KM.

Ostali porezi iznose 1,8 miliona KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 24 posto, a u odnosu na plan osvareni su indeksom od 84 posto.

Naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi iznose 141,3 miliona KM i imaju pad od pet posto u odnosu na isti period prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 148,8 miliona KM. U odnosu na plan neporezni prihodi bilježe ostvarenje od 57,5 posto, što je rezultat uplate prihoda od dividendi i udjelā u profit u javnim preduzećima u mjesecu julu, u iznosu od 88,6 miliona KM.

Ukupni rashodi i izdaci u periodu od januara do jula 2007. godine iznose 621,9 miliona KM i pokazuju povećanje od 28,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 43,3 posto.

Tekući rashodi u ovom periodu iznose 522 miliona KM. Plaće i naknade uposlenika ostvarene su u iznosu od 80,2 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine veće su za 26,3 posto. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 7,4 miliona KM i imaju povećanje od 21,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Na povećanje plaća, naknada i doprinosa, najveći uticaj imalo je formiranje novih federalnih proračunskih korisnika. Formirano je šest novih proračunskih korisnika koji upošljavaju 142 zaposlenika.

Po osnovi tekućih transfera realizovano je 379 miliona KM, što iznosi 47,9 posto u odnosu na plan, sa povećanjem od 35 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Transfer PIO/MIO za mirovine vojnika penzionisanih po povoljnim uslovima, u odnosu na godišnji plan ima ostvarenje 100 posto. Također, transfer za osobe sa invaliditetom – neratni invalidi, ima ostvarenje 78,6 posto u odnosu na plan. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja domovinskog rata, u transferu za invalidnine planiralo je iznos od 301 milion KM na godišnjem nivou, ili 25,1 milion KM mjesečno. U periodu od januara do jula 2007. godine, ovo ministarstvo je realizovalo 185,5 miliona KM po osnovu invalidnina i ostvarilo je prekoračenje u iznosu od 9,8 miliona KM.

Izdaci za kamate bilježe rast od 30 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 46 posto.

U navedenom izvještajnom periodu realizirano je ukupno 65,7 milion KM po osnovi otplate dugova od čega se na vanjski dug odnosi 47,9 miliona KM. Po osnovi unutarnjeg duga, na neizmirene plaće i naknade Vojske Federacije BiH realizirano je 719 hiljada KM, na obaveza prema dobavljačima 12 hiljada KM i na staru deviznu štednju 14,8 miliona KM. Na otplate domaćeg pozajmljivanja realizirano je 2,2 miliona KM.

DOPUNJENA ODLUKA O “KRIVAJI”

Danas dopunjenom Odlukom o davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanju metoda privatizacije, Vlada FBiH je dala i saglasnost na izmijenjene principe raspodjele imovine i obaveza ovog zavidovićkog kolektiva koje je sačinila uprava “Krivaje”.

Ove principe uprava je utvrdila nakon što je Federalna vlada donijela prvobitnu Odluku. Nadzorni odbor preduzeća usvojio je programe privatizacije i početne bilanse stanja tehnoekonomskih cjelina, te ih dostavio Agenciji za privatizaciju u FBiH (APF) na dalje postupanje. Na osnovu toga je APF donio Odluku o usvajanju Početnog bilansa i Programa privatizacije svih osam utvrđenih tehnoekonomskih cjelina. Te odluke donesene su uslovno, dok Vlada FBiH ne da saglasnost na promjenu Plana podjele “Krivaje” na tehnoekonomske cjeline.

PRODULJEN ROK ZA VERIFICIRANJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojoj se rok za verificiranje stare devizne štednje produljen do 30.9.2007. godine.

Istodobno, Vlade je donesenim zaključcima zadužila je Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Poreznu upravu FBiH da, na zahtjev Federalnog ministarstva financija, pruže svu stručnu i tehničku pomoć povjerenstvima za verificiranje stare devizne štednje, kako bi njihov posao bio blagovremeno okončan.

ODBIJEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Prihvatajući mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalna vlada odbacila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, čiji je predlagač Klub zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Tekst Nacrta, stajalište je Vlade, nije sveobuhvatan. Naime, kako je obrazloženo, bez obzira na nakane predlagača za poboljšanjem materijalnog položaja umirovljenika, uz ponuđeni tekst nisu date analitičke procjene na temelju kojih bi bili sagledani stvarni materijalni učinci izmjena i dopuna Zakona i koji bi garantirali poboljšanje statusa umirovljenika.

Vlada FBiH podjeća kako je na sjednici održanoj 22.5.2007. godine prihvatila Nacrt strategije reforme mirovinskog sustava u FBiH, kao i Akcijski plan za izradu konačne verzije ovog dokumenta. Istodobno je zadužila Stručnu skupinu da do konca drugog mjeseca 2008. godine izradi i Vladi dostavi konačnu verziju Strategije, nakon čega bi ona bila dostavljena Federalnom parlamentu. Cio proces uključuje i najširu javnu raspravu s interesnim skupinama, te potrebu pripreme proračuna i studija o kratkoročnim i dugoročnim učincima reforme mirovinskog sustava.

PRESTAO RAD ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU I POLJOPRIVREDNOG INSTITUTA

Vlada FBiH donijaela je danas dvije odluke na osnovu kojih prestaje rad Zavoda za agropedologiju d.o.o. Sarajevo, odnosno Poljoprivrednog instituta d.o.o. Sarajevo.

Razlog za ovo je što je Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave osnovana dva federalna zavoda - za poljoprivredu i za agropedologiju - kao samostalnih federalnih ustanova. Njihov zadatak je vođenje stručnih i drugih poslova iz nadležnosti FBiH vezano za poljoprivredno zemljište.

Dva federalna zavoda preuzela su poslove, dužnosti, službenu dokumentaciju, opremu, imovinu i zaposlenike od Zavoda za agropedologiju d.o.o. Sarajevo i Poljoprivrednog instituta d.o.o. Sarajevo.

O POVEĆANJU NAJNIŽE BRUTO-SATNICE

Razmatrajući zahtjev Saveza samostalnih sindikata BiH za povećanje najniže bruto satnice, Vlada FBiH je zaključila da se, na temelju rasta troškova života u prvih pet mjeseci ove godine, a prema Općem kolektivnom ugovoru, nisu stekli uvjeti za povećanje najniže bruto-satnice.

No, Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u najkraćem mogućem roku, sačini i dostavi analizu o kretanju troškova života u razdoblju od šestog do devetog mjeseca ove godine.

Na temelju takve analize, Federalno ministarstvo predložit će Vladi FBiH ponovno razmatranje sindikalnog zahtjeva.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je odobrila izdvajanje iz budžeta za 2007. godinu 447.500 konvertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta IFAD u trećem kvartalu ove godine. Ovaj projekat, namijenjen razvoju stočarstva i ruralnog finansiranja, ima za cilj razvoj poljoprivrede, povećanje zaposlenosti i prihoda seoskih domaćinstava, kao i osiguranje vlastitih izvora hrane, a finansiran je kreditom IFAD-a (6.000.000 dolara), OPEC fonda (5.000.000 dolara), Vlade FBiH (3,7 miliona dolara) i iz ostalih izvora (1,8 miliona dolara).

Iz ovogodišnjeg budžeta Vlada FBiH je danas odobrila izdvajanje dva miliona konvertibilnih maraka za finansiranje započetih, a neizgrađenih stambenih objekata branioca i članova njihovih porodica. Sredstva će biti upućena prema kantonima u iznosima koji zavise od do sada izgrađenih stambenih objekata. Pri tome će biti vođeno računa o ravnopravnoj regionalnoj zastupljenosti.

Danas je Vlada FBiH odobrila Federalnom ministarstvu zdravstva izdvajanje iz budžeta 1.000.000 KM. Sredstva su namijenjena plaćanju PDV-a za medicinsku opremu nabavljenu na osnovu ugovora ovog ministrastva i “Samsung Corporation”, a koji se finansira kreditom Korea Eximbank u okviru projekta “Modernizacija bolnica”, kojeg je odobrila Vlada FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Rješenjem Federalne vlade u Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH ispred Tuzlanskog kantona je imenovan Enver Čosikić. Upravni odbor ove institucije ukupno broji jedanaest članova, a ovo imenovanje izvršeno je nakon što je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona završilo proceduru i svoj prijedlog uputilo Federalnom ministarstvu zdravstva.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.35 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE