148. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.01.2015.
Saopćenje o radu

 FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA „MAPEXA”

Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, Odluku kojom je odobrila finansijsku konsolidaciju privrednog društva „Mapex” d.d. Maglaj, koje je u stopostotnom privatnom vlasništvu.

Finansijska konsolidacija „Mapexa” je odobrena s ciljem osiguranja likvidnosti poslovanja i obuhvata izmirenje dugovanja na teret kapitala društva vezano za dugovanja nastala zaključno do 30.9.2013. godine na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, u iznosu od 207.728,25 konvertibilnih maraka i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, u iznosu od 11.621,24 KM.

Ova dugovanja „Mapex” će izmiriti na osnovu sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom, a primjerak sporazuma će dostaviti Poreznoj upravi Federacije BiH.

PRODUŽENJE TRAJANJA I PROVOĐENJA TRAJNOG REVOLVING FONDA

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita na osnovu Programa za 2014. godinu.

Izmjenom je predviđeno produženje trajanja i provođenja Programa do stupanja na snagu Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu, jer je rok predviđen ranijom odlukom istekao 31.12. 2014. godine.

KREDIT ZA REALIZACIJU PROJEKTA “OBNOVLJIVA ENERGIJA HE VRANDUK”

Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk” u iznosu od 37.500.000 eura za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Primarni cilj ovog projekta je doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2 i ostalih zagađujućih materija, poboljšanje ukupnog odnosa energije proizvedene u hidro i termoelektranama Elektroprivrede BiH, te doprinos ekonomskom i gospodarskom razvitku Federacije BiH.

Kredit je s rokom otplate od 25 godina i uz mogućnost odgode plaćanja prve rate do šest godina.

Federacija BiH će sredstva, na kreditnom osnovu, prenijeti na Elektroprivredu BiH kao krajnjeg korisnika i dužnika po ovom kreditnom zaduženju.

Donošenjem ove odluke stvoreni su uvjeti za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i Podugovora između FBiH i Elektroprivrede BiH.

Odluka će biti dostavljena Parlamentu FBiH na usvajanje.

INICIJATIVA ZA KREDIT NAMIJENJEN ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA HNK

Federalna vlada podržala je danas inicijativu Ministarstva financija Hercegovačko-neretvanskog kantona da kreditnim zaduženjem kod Saudijskog fonda za razvoj budu osigurana sredstva za realizaciju projekta modernizacije zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu do 19.500.000 dolara (ekvivalent 32.000.000 konvertibilnih maraka. Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu, koja će predstavljati osnovu za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti Informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između BiH i Saudijskog fonda za razvoj, a današnje zaključke će dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Predviđeno je da kreditna sredstva budu iskorištena za modernizaciju RMC “Dr. Safet Mujić“, Kliničke bolnice u Mostaru i Opće bolnice u Konjicu.

SREDSTVA ZA IZRADU KATASTRA PODZEMNIH VODA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o odobravanju utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sufinansiranje zajedničkog projekta prevencije „Izrada katastra podzemnih voda (voda namijenjenih za piće)”.

Ovom odlukom Federalnoj upravi civilne zaštite odobrava se korištenje 150.000 konvertibilnih maraka od sredstava koja se vode na podračunu u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, a sredstva će biti korištena u skladu sa sporazumom između Federalne uprave civilne zaštite i Zavoda za geologiju FBiH. Ovaj projekat će biti sufinansiran tri godine, a bit će realiziran u 2015., 2016. i 2017. godini.

Federalna uprava civilne zaštite će sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

SAGLASNOST NA ODLUKU O PRIVREMENOM
FINANSIRANJU FEDERALOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vlada FBiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo od 1.1. do 31.3.2015. godine.

Privremeno finansiranje potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, za koje sredstva u cijelosti obezbjeđuje ovaj federalni zavod, vršit će se najviše do visine tromjesečnog prosjeka utrošenih sredstava za 2014. godinu.

Ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci ostvareni u periodu privremenog finansiranja bit će uključeni u Finansijski plan prihoda i izdataka za 2015. godinu. Ova odluka provodit će se u skladu s odredbama i procedurama utvrđenim u Zakonu o budžetu Federacije BiH, stupa na snagu danom donošenja od strane Parlamenta Federacije BiH, a bit će primjenjivana od 1.1.2015. najduže do 31.3.2015. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru HT d.d. Mostar za donošenje odluke o razrješenju predsjednika Uprave - direktora u HT d.d. Mostar Stipe Prlića kojem 27.1.2015. godine ističe mandat, te za donošenje odluke o razriješenju Slavena Grbavca, vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu, zbog isteka mandata. Istovremeno, data je prethodna saglasnost za donošenje odluke o imenovanju Stipe Prlića za vršioca dužnosti predsjednika Uprave i Slavena Grbavca za izvršnog direktora za pokretnu mrežu na period do šest mjeseci. Nadzorni odbor HT d.d. Mostar je obavezan da u periodu do najviše šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja predsjednika i člana Uprave u HT d.d. Mostar.

Vlada FBiH je prihvatila prijedlog Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, podnesen na osnovu provedene procedure javnog natječaja, te donijela Rješenje kojim je za direktora ovog fonda, na mandatni period od četiri godine, imenovala Jasmina Jaganjca.

Vlada je donijela Rješenje kojim je u Komisiju za usklađivanje odredbi Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa iz oblasti zaštite voda i prostornog uređenja imenovala, na period od 60 dana, Mladena Rudeža (predsjednik), Mehmeda Ceru, Rasima Tiru, Hazimu Hadžović i Silviju Kovačević-Stefanjuk (članovi). Zadatak Komisije je da uskladi odredbe Nacrta zakona o zaštiti okoliša sa odredbama propisa koji se primjenjuju u radu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 10.55 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE