147. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.01.2015.
Saopćenje o radu

 147. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

O IZBORU KANDIDATA ZA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

Federalna vlada danas je, na sjednici u Sarajevu, kojoj je prisustvovalo svih 17 članova, jednoglasno prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o proceduri Nezavisnog odbora za utvrđivanje Prijedloga kandidata za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije, a koju je pripremilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na temelju Zaključka Vlade FBiH od 10. decembra 2014. godine.

Vlada je u potpunosti podržala i Mišljenje Komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za sigurnost od 6. januara 2015. godine i predložila Nezavisnom odboru poništavanje konkursa za izbor direktora Federalne uprave policije raspisanog 1.10.2014. godine iz razloga što je za vrijeme trajanja konkursne procedure - 11.10.2014. godine - stupio na snagu novi Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH, čime je Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 49/05 i 75/13), na osnovu kojeg je raspisan konkurs, prestao da važi.

Vlada FBiH je danas ovlastila federalnog premijera da poduzme sve Ustavom i Zakonom predviđene aktivnosti kako bi bili zaštićeni prava i nadležnosti Vlade Federacije BiH, te bilo osigurano izvršavanje zakona federalne vlasti kao temeljne ustavne nadležnosti premijera i Vlade FBiH.

Također jednoglasno, Vlada je danas, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 81/14), donijela i dva rješenja.

Prvim rješenjem o isteku mandata direktora Federalne uprave policije utvrđen je prestanak mandata direktoru Federalne uprave policije Draganu Lukaču.

Drugim rješenjem o preuzimanju dužnosti direktora Federalne uprave policije utvrđeno je da zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman preuzima dužnost direktora Federalne uprave policije do imenovanja direktora Federalne uprave policije.

Oba ova rješenja stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH“.

Donošenju zaključaka i rješenja prethodila je rasprava o Informaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje je, po ranijem zaključku Vlade, analiziralo informaciju Nezavisnog odbora o provedenoj proceduri utvrđivanja prijedloga kandidata za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije.

Vlada se, također, upoznala i s Mišljenjem Komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za sigurnost od 6. januara 2015. godine koja je, između ostalog, konstatovala da Nezavisni odbor, u svojstvu nezavisnog tijela imenovanog od strane Parlamenta Federacije BiH, nije postupio u skladu s pozitivnim pravnim propisima prilikom odlučivanja po Javnom konkursu za izbor direktora Federalne uprave policije, te predložila njegovo poništenje.

Jednom dijelu rasprave o ovoj tački prisustvovalo je svih sedam članova Nezavisnog odbora koji su obrazložili procedure po kojima su radili i odgovarali na pitanja članova Vlade FBiH.

UREDBA O UPRAVLJANJU SOFTVERSKOM IMOVINOM

Federalna vlada donijela je Uredbu o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH.

Softverska imovina je dio ukupne imovine poslovnog subjekta koja obuhvata sistemski i aplikativni softver, bazu podataka, softverske razvojne alate, uslužne programe, softversku dokumentaciju, softverske licence i ugovore koji se odnose na softver, a koji se koriste u federalnim organima uprave.

U razlozima za donošenje Uredbe je navedeno da su evidencija i upravljanje softverskom imovinom koja se koristi u federalnim organima uprave FBiH jedno od četiri ključna područja upravljanja IT imovinom. Upravljanje softverskom imovinom je proces prikupljanja, integracije i održavanja tehničkih i finansijskih informacija o aplikativnom i sistemskom softveru i licencama s ciljem konsolidacije i racionalnog korištenja. Upravljanje se provodi kroz faze planiranja, distribucije, stavljanja u funkciju, održavanja do prestanka funkcionisanja i njihovog rashodovanja.

ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI KONFEKCIJE
„BORAC“ d.d. TRAVNIK I „HIDROGRADNJE“ d.d. SARAJEVO

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik koji ne može trajati duže od tri godine.

Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva nastalih do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 24.898.076,93 KM koja su nastala po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje , doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, poreza (sa kamatama) - isključujući porez na dodanu vrijednost, isporučenu vodu i struju, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i dugovanja prema zaposlenicima.

„Borac“ će ova dugovanja izmiriti u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja ovog privrednog društva, a na osnovu sporazuma koje će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Federalna vlada odobrila je danas i pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo, koji također ne može trajati duže od tri godine.

Ovaj postupak obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva nastalih do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 23.301.534,11 KM, po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, poreza (sa kamatama) - isključujući porez na dodanu vrijednost, isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i dugovanja prema zaposlenicima, a u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja ovog privrednog društva.

Ova dugovanja „Hidrogradnja“ će izmiriti na osnovu sporazuma koje će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

U oba slučaja sporazumima, čiji će primjerci biti dostavljeni Poreskoj upravi FBiH, bit će ponovo preispitan, usuglašen i utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način izmirenja obaveza, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da će dug biti izmiren na teret kapitala privrednog društva.

IZVJEŠTAJ O STANJU U POLJOPRIVREDI U 2013. GODINI

Vlada FBiH danas je primila na znanje Izvještaj o stanju u poljoprivredi, nazvan Zeleni izvještaj za 2013. godinu, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru, te donijela niz preporuka za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Između ostalog, zaključeno je da je neophodno postizanje političkog konsenzusa oko hitne uspostave i jačanja neophodnih državnih i entitetskih institucija i definiranja prioriteta za preuzimanje Acquisa (Pravne stečevine EU) u oblasti poljoprivrede.

IZVJEŠTAJI O RADU KOMISIJA VLADE FBiH ZA ADMINISTRATIVNA
PITANJA I ZA STATUSNA PITANJA ČLANOVA VLADE FBiH U 2014.

Federalna vlada usvojila je Izvještaj o radu Komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za administrativna pitanja za 2014. godinu.

Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu FBiH i Generalni sekretarijat Vlade FBiH su zaduženi da, svako u skladu sa svojim nadležnostima, razmotri inicijative Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH i predloži odgovarajuće izmjene i dopune zakona i drugih propisa.

Inicijative se odnose na rješavanje pitanja statusa direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda nakon njihovog razrješenja zbog isteka mandata i nadležnosti za odlučivanje o njihovom radno-pravnom statusu.

Također odnose se na vrijeme preuzimanja dužnosti novoimenovanih nosilaca funkcija rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada, odnosno vrijeme prestanka radnog odnosa rukovodećim službenicima koji su razriješeni dužnosti, potom na usklađivanje kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH sa Zakonom o državnoj službi u FBiH u pogledu kriterija za određivanje dužine godišnjeg odmora rukovodećih državnih službenika, te vrijeme zastare vođenja disciplinskog postupka, u cilju sprečavanja prakse da ovi postupci u najvećem broju slučajeva završavaju zastarom.

Postupajući u skladu s propisanim nadležnostima, Komisija za administrativna pitanja Vlade FBiH održala je u 2014. godini 15 sjednica.

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Komisije za statusna pitanja članova Vlade Federacije BiH za 2014. godinu. Komisija je u protekloj godini održala 26 sjednica.

Inače, nadležnosti ove komisije su da donosi rješenja o plaćama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za premijera FBiH, njegove zamjenike i druge članove Vlade, kao i druga rješenja kojima se odlučuje o pravima iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Komisija odlučuje i o dodjeli stanova za privremeni smještaj članovima vlade i drugim nosiocima funkcija koji u skladu sa zakonom i drugim propisima imaju pravo na privremeni smještaj, te obavlja i druge poslove koji su zaključkom Vlade FBiH u nadležnosti Komisije.

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA PREUZIMANJU NEPERSPEKTIVNIH LOKACIJA

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o poduzetim aktivnostima na preuzimanju neperspektivnih lokacija, a na osnovu zahtjeva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Informacijom, koju je sačinila Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, obuhvaćene su četiri lokacije koje je Ministarstvo odbrane BiH spremno predati odmah i to kasarne „Safet Hadžić-Jajce“ u Sarajevu, ,,Enver Šehović“ u Semizovcu, ,,Admir Ljubuškić Šutak“ u Bugojnu i kasarna „Konjičkih brigada“ u Konjicu.

U vezi s kasarnom „Safet Hadžić-Jajce“ u Sarajevu navedeno je da je Služba tražila da Federalno pravobranilaštvo pokrene aktivnosti na upisu prava vlasništva u korist Federacije BiH, a posebno zbog okolnosti da je ovaj objekt odlukom Komisije za državnu imovinu Vijeća ministara BiH izuzet od privremene zabrane raspolaganja, kao i zbog toga što što je u međuvremenu stupio na snagu Zakon o stvarnim pravima. U Informaciji se navodi da se još uvijek čeka odgovor Federalnog pravobranilaštva.

Kada je riječ o kasarni „Enver Šehović“, Služba je ranije pokrenula aktivnosti na preuzimanju ove lokacije, uvažavajući činjenicu da je Općina Vogošća iskazala interes za njeno preuzimanje. U skladu sa novim okolnostima, Služba će, uvažavajući akt Ministarstva odbrane BiH, u narednom periodu pokrenuti postupak dodjele ove kasarne Općini Vogošća.

U slučaju kasarne „Admir Ljubuškić Šutak“ u Bugojnu navedeno je da je završen postupak preuzimanja ostale pokretne imovine koja se nalazila u njoj, i da će Služba u narednom periodu pokrenuti aktivnosti na dodjeli ove kasarne Općini Bugojno, koja je ranije iskazala interes za njeno preuzimanje.

Odlukom Vlade Federacije BiH od 3.9.2014. godine privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic dodijeljena je na privremeno korištenje na period od pet godina kasarna „Konjičkih brigada“. U skladu sa ovom odlukom Služba je pripremila i dostavila „Igmanu“ na potpisivanje i ovjeru ugovor o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture u ovoj kasarni. Nakon što je on potpisan, Služba će pokrenuti aktivnosti na preuzimanju ove lokacije od Ministarstva odbrane BiH i njenoj predaji privrednom društvu „Igman“.

INFORMACIJA O STANJU PODUZETNIČKIH ZONA I INFRASTRUKTURE U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas informacije Federalnog ministarstva poduzetništva i obrta o stanju poduzetničkih zona i poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.

Poduzetničke zone i infrastruktura predstavljaju najbrži put za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, zbog čega mnoge zemlje planski ulažu znatne napore kako u uspostavu tako i u razvoj poduzetničkih zona. Ukupna finansijska sredstva, koja je ovo ministarstvo izdvojilo od 2005. godine, zaključno sa 2014. godinom, za poslovne zone i poduzetničku infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine iznose više od 14 miliona KM.

Dodjela poticajnih sredstava za poslovne zone je dodatno animirala većinu jedinica lokalne samouprave da pokrenu ili ubrzaju planirane aktivnosti na uspostavi ili razvoju poslovnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Do sada je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta poticaje dobilo 56 zona iz svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH je najviše poduzetničko-zanatskih zona, oko 80 posto, potom industrijskih oko 17 posto dok je specijaliziranih zona nešto iznad tri posto.

Resorno ministarstvo je u proteklom periodu izdvojilo i značajna sredstva za veći razvoj poduzetničke infrastrukture kao što su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi i tehnološki centri.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, će u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i ostalim nosiocima razvoja male privrede nastaviti aktivnosti na uspostavi i razvoju poduzetničkih zona i infrastrukture u FBiH, stoji u danas usvojenim informacijama.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA ZA RAZVOJ
MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U FBiH

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“ za 2014. godinu.

Ovo je jedan od pet razvojnih projekata koji čine „Strategiju ekonomskog razvoja Federacije BiH“, a Akcioni plan za njegovu realizaciju, za period 2013.-2015. godina, sadrži osam strateških ciljeva u okviru kojih je utvrđeno 28 prioriteta i 44 mjere za njihovo realiziranje. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja koji su za neke aktivnosti precizirani, a za neke planirani kao kontinuirano djelovanje.

Strateški ciljevi su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, finansijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih skupina. U ovom izvještaju opisane su aktivnosti koje su poduzete po pojedinim strateškim ciljevima u 2014. godini.

Ovo ministarstvo će, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz ovog projekta, nastaviti realizaciju ciljeva i mjera iz njegovog Akcionog plana.

PODRŠKA UVOĐENJU SUSTAVA KVALITETE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o podršci Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta uvođenju sustava kvalitete malim i srednjim poduzećima u Federaciji BiH.

Sustav upravljanja kvalitetom predstavlja skup međusobno ovisnih procesa nadzora pružanja usluge s ciljem održanja i konstantnog poboljšanja kvalitete. Prepoznavajući značaj uvođenja ISO standarda Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je od 2006. godine kroz sisteme poticaja podržavalo mala i srednja poduzeća u Federaciji BiH na njihovom uvođenju. Od 2006. do 2013. godine Ministarstvo je podržalo 204 poduzeća sa ukupnim iznosom od 1.132.464 KM.

Federalno ministarstvo od 2009. godine podržava poduzetnike u uvođenju HACCAP standarda i do sada su podržali 19 poduzeća sa iznosom od 146.646 KM. Od 2008. godine Ministarstvo podržava poduzetnike i u dobivanju CE znaka za svoje proizvode i do sada je dodijelilo 25 poticaja u ukupnom iznosu od 211.937 KM.

U Informaciji je navedeno da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u 2014. godini, na osnovu zaključka Vlade FBiH od 1.7.2013. godine o intenziviranju aktivnosti na podršci Ministarstva na uvođenju sustava kvalitete, predvidjelo 400.000 KM. Na raspisani natječaj se prijavilo 58 poduzetnika od kojih je 37 ispunilo sve predviđene uvjete u ukupnom iznosu od 262.381 KM, što znači da je ostalo neiskorišteno 137.619 KM.

IZVJEŠTAJ O INSPEKCIJSKOM NADZORU U RUDNICIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o inspekcijskom nadzoru u rudnicima u Federaciji BiH za 2014. godinu u kojem je, na osnovu redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora, od strane rudarskih inspektora i geološkog inspektora, konstatovano da je u prošloj godini bilo ukupno šest smrtnih povreda radnika, od toga pet u Rudniku mrkog uglja Zenica - pogon Raspotočje i jedna u Rudniku boksita Jajce - jama Bešpelj.

U 2013. godini su zabilježena dva smrtna slučaja, a u 2012. pet. U izvještaju se navodi i da su prilikom pregleda federalnih inspektora sačinjeni zapisnici sa utvrđenim činjenicama o subjektu nadzora i nedostacima, na osnovu kojih su izdata rješenja o njihovom otklanjanju.

Na osnovu inspekcijskih nadzora u rudnicima, u izvještaju je, između ostalog, zaključeno da su radovi na otkrivci u rudnicima sa površinskom eksploatacijom, kao i radovi na izradi šire pripreme u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom u zaostatku u odnosu na planove, što utječe na sigurnost rada, te da je potrebno uskladiti dinamiku ovih radova.

Također je zaključeno da se lična i kolektivna zaštitna oprema mora obezbjeđivati u kontinuitetu, da treba raditi na educiranju nadzorno-tehničkog osoblja i ostalih uposlenika s propisima, planom odbrane i spasavanja i potencijalnim opasnostima koje mogu nastati u rudnicima, dodatno humanizirati rad, u rudnicimauvoditi nove tehnologije koje povećavaju stepen sigurnosti, ili primjenjivati postojeće s tehničkim rješenjima koje smanjuju rizik od nastanka opasnosti.

Potrebno je raditi i na efikasnom rješavanju problema fizičkog obezbjeđenja prostora i objekata na nivou rudnika, kao i nastaviti ulaganja u rudnike uz ozbiljnu tehno-ekonomsku analizu opravdanosti.

PRECIZNIJE REGULISATI PRAVNI STATUS SIGURNIH KUĆA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o teškoćama pri donošenju Pravilnika o kriterijima i standardima za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća u Federaciji BiH, a što je obaveza propisana članom 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Danas je Gender centar Vlade FBiH zadužen da u roku od 15 dana formira radnu grupu koju bi činili predstavnici Gender centra FBiH, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva finansija. Njen zadatak je da, u roku od 30 dana od dana formiranja, analiza člana 35. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kao i izrada prednacrta zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kojim će se jasno definisati način osnivanja, pravni status i način finansiranja sigurnih kuća.

Potrebno je jasno navesti član Zakona u skladu s kojim pravno i fizičko lice može osnovati sigurnu kuću, kao i precizno navođenje federalnog tijela uprave koje treba planirati budžetska sredstva za ove namjene.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je obavezano da, do donošenja ovog pravilnika, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija, pripremi Prijedlog odluke o privremenom utvrđivanju jedinstvene cijene smještaja privremenog zbrinjavanja žrtve nasilja u sigurnoj kući, na osnovu koje će u Budžetu Vlade Federacije BiH (70 posto) i budžetima kantona (30 posto) biti planirana finansijska sredstava propisana članom 35. stav 3. Zakona za 2015. godinu.

REZULTATI REVIZIJE KORISNIKA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalna vlada prihvatila je danas Informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar i ukupno za 2014. godinu, te će je dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredu MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu, a bit će objavljena i na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno­oslobodilačkog rata.

Vlada Federacije BiH je ovom ministarstvu dala saglasnosti na predloženi Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračke-invalidske zaštite za 2015. godinu. Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Federalni zavod PIO zaduženi su da preduzmu organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana i da o urađenom svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostave informacije Federalnom ministarstvu.

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata i Vlada Federacije BiH su, svako u svojoj nadležnosti, poduzeli mjere i radnje na provođenju presuda Ustavnog suda FBiH koje se odnose na zakone o boračkoj populaciji, te ponovno pozivaju oba doma Parlamenta Federacije BiH da ubrzaju parlamentarnu proceduru donošenja predloženih izmjena i dopuna zakona koji su dostavljeni.

Inače, u Informaciji je navedeno da je u dosadašnjem periodu provođenja Zakona o reviziji (od jula 2010. do decembra 2014. godine) pregledano ukupno 110.298 predmeta, od toga 90.122 potpuno završenih. Za 84.653 predmeta izdat je nalog za obrazac FMB1, a za 4.225 izdat je za obrazac FMB2.U 598 slučajeva je utvrđeno da su u pitanju mirnodopski vojni invalidi, dok je za 646 predmeta utvrđen prestanak prava (usljed smrti i drugih razloga). Dodatno je za 9.612 predmeta zatražena provjera u Arhivu ARBiH i HVO. Pregledano je 9.087 predmeta korisnika povoljnije penzije, a za pregled je ostalo 1.386 predmeta.

Posmatrajući ukupan broj od 110.298 pregledanih predmeta u prvoj fazi revizije, u 2010. godini bilo je 5.914, u 2011. godini 27.887, u 2012. godini 21.714, u 2013. godini 30.114, te u 2014. godini 24.669 predmeta.

INFORMACIJA O „FEROELEKTRU“

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o privrednom društvu „Feroelektro“ d.d. Sarajevo i zadužila ovo ministarstvo da joj predloži dopunu odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, i da se na ovu listu uvrsti „Feroelektro“.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i „Feroelektro“ su zaduženi da angažuju neovisnu revizorsku kuću koja će sačiniti revizorski izvještaj o poslovanju ovog privrednog društva za period od zaključenja ugovora o kupoprodaji državnog kapitala do 31.12.2014. godine. Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je zadužena da podnese zahtjev Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH koji će izvršiti prijenos vlasništva 886.952 dionica „Feroelektra“ sa „Stanić-Investa“ d.o.o. Kreševo na Federaciju BiH i uputi prijedlog registru Općinskog suda u Sarajevu da u matični registarski uložak upiše vlasništvo na 60,66397 posto od ukupnog temeljnog kapitala „Feroelektra“ u korist Federacije BiH.

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH angažirat će neovisnu revizorsku kuću koja će sačiniti revizorski izvještaj o stanju kapitala u „Feroelektru“ za period od zaključenja ugovora o kupoprodaji do 31.12.2014. godine.

OSTALE ODLUKE VLADE FBiH

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila izvještaje o radu Fondacije za održivi razvoj - OdRaz u 2012. i 2013. godini. Ove izvještaje prethodno je razmatrao i usvojio Upravni odbor Fondacije. Sastavni dio godišnjih izvještaja su i revizorski izvještaji za 2012. i 2013. godinu.

Vlada Federacije BIH primila je na znanje Informaciju o aktivnostima u vezi sa Univerzalnim periodičnim pregledom stanja ljudskih prava u BiH pred Vijećem UN-a za ljudska prava. Federalna vlada smatra prihvatljivim preporuke dostavljene Bosni i Hercegovini od strane Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Federalna vlada je prihvatila i „Izvještaj za 2014. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede“.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u skladu sa svojom ulogom nositelja aktivnosti izrade Operativnog plana, u prošloj godini nastavilo aktivno raditi na izvršavanju ciljeva i mjera iz ovog plana. Posebno je bilo značajno djelovanje ovog ministarstva u oblasti razvoja profesionalne, odnosno karijerne orijentacije u Federaciji BiH, razvoja obrazovanja odraslih, te cjeloživotnog učenja o poduzetništvu kroz različite nivoe obrazovanja od osnovnog do nivoa obrazovanja odraslih.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za 2014. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost na prijedlog za privremeno imenovanje Rifata Fetića, Zvonimira Šušnjara i Milana Dmitrovića za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Operator -Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca.

U Radnu grupu za izradu radnog teksta Strategije za mlade Federacije BiH danas su imenovani Adis Salkić, Negra Selimbegović, Mario Beus, Edvin Granić, Tajana Šaković, Adis Muhibić, Aldin Međedović, Elma Sokić Begović, Zdravko Čerović, Amila Gajević, Mesud Isaković, Jasmina Avdić, Nikola Pušić, Indira Čilić-Lončar, Inja Hadžialić-Bubalo, Adnana Dizdarević-Maksumić, Amel Lizde, Dijana Kihli i Viktorija Bešević-Ćomić. Zadatak Radne grupe da do 30.4.2015. godine izradi i Vladi FBiH dostavi radni tekst Strategije.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.10 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE