147. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.01.2015.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 146. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.12.2014. godine
2. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o proceduri Nezavisnog/Neovisnog odbora za utvrđivanje Prijedloga kandidata za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije
3. Prijedlog uredbe o upravljanju softverskom imovinom u upotrebi u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa sredstava sa posebnih namjenskih transakcijskih računa
5. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranja pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) privrednom društvu GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac u iznosu od 400.000,00 KM
7. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „ HIDROGRADNJA“ d.d. Sarajevo
8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu
11. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji, na Zahtjev broj: 03-31-1457/2014- DZ od 15.12.2014. godine, po Rješenju Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad
12. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji, na Zahtjev broj: 03-31-1453/2014 od 15.12.2014. godine, po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
13. Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2013. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine (Zeleni izvještaj), sa Prijedlogom zaključaka
14. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
16. Izvještaji Fondacije za održivi razvoj-OdRaz
a) Godišnji izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj-OdRaz u 2012. godini, sa Prijedlogom zaključka
b) Godišnji izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj-OdRaz u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj za 2014. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (realizacija tačke 5. Zaključka V. broj: 1795/2014 od 29.09.2014. godine)
19. Finalni izvještaj o realiziranim inspekcijskim nadzorima u vezi Zaključka V. broj: 1995-1/2014 od 13.11.2014. godine (Inspekcijski nadzor 48 subjekata sa područja FBIH, koji su aplicirali za poticaje) 20. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 2218/2014 od 18.12.2014. godine (Mišljenja na Radni tekst uredbe o privremenom reguliranju priređivanja posebne igre na sreću-klađenje na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje)
21. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o efektima uloženih kreditnih sredstava po programima utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. i 2013. godinu putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija u vezi sa izradom Pravilnika o kriterijima i standardima za osnivanje, rad i finansiranje sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
24. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti borilačko-invalidske zaštite za period oktobar-decembar i zbirno za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
25. Informacija o stanju poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o razvoju poduzetničke infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o podršci Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta uvođenju sustava kvalitete malim i srednjim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija sa Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva
30. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi sa preuzimanjem neperspektivnih lokacija, povodom zahtjeva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-03-27-4047/14 od 18.11.2014. godine
31. Informacija o aktivnostima na realizaciji Zaključka V. broj: 1991/2014 od 06.11.2014. godine (Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde), sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o presudi Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 061093 14 Pž 3 od 15.12.2014. godine (u vezi Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“ d.d. Sarajevo), sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija Komisije za dodjelu poljoprivredne mehanizacije i opreme iz donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o aktivnostima u vezi sa Univerzalnim periodičnim pregledom stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini pred Vijećem UN-a za ljudska prava, sa Prijedlogom zaključaka
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za prijem dva državna službenika
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta
37. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu radnog teksta Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE