146. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2014.
Saopćenje o radu

 
146. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADAMA ZA ZAGAĐIVAČE

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka.

Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH propisano je da će vrste i iznose naknada i posebne naknade za zagađivače okoliša i to prema emisiji, vrsti i porijeklu propisati Vlada Federacije, pa je temeljem toga donesena Uredba o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka. Uredbom je propisana naknada koju zagadivači zraka plaćaju prema vrsti, količini i porijeklu emisije zagađujućih materija, definirani obveznici plaćanja naknada i dati kriteriji za obračun naknade i korektivni podsticajni koeficijenti.

Danas usvojenim zmjenama i dopunama preciznije su definirani pojedini članovi s ciljem uspješnije provedbe, otklonjene pojedine tehničke greške i definirana emisija iz koksih postrojenja. Izvršeno je i usaglašavanje sa aktivnostima na razvoju i uspostavi Registra zagađivača i zagađivanja i donošenju novog pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak.

Kako je, prema Ustavu Federacije BiH, politika zaštite okoliša u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona, tokom izrade prijedloga uredbe zatraženo je očitovanje nadležnih kantonalnih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i Federalne uprave za inspekcijske poslove na predloženi tekst. Primjedbe i sugestije koje su ocijenjene kao opravdane su uključene u prijedlog teksta.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PLANIRANJU RADA I IZVJEŠTAVANJU
O RADU VLADE FBiH, FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija.

U okviru pripreme za primjenu Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija koja počinje od 1. januara 2015. godine, te edukacije kadrova za ove poslove, ocijenjeno je da uloga Generalnog sekretarijata Vlade FBiH nije u cijelosti definirana u skladu sa ciljevima i zadacima koji su ovoj stručnoj službi povjereni Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Uredbom o Generalnom sekretarijatu nije utvrđeno njegovo pravo da vrši nadzornu funkciju, te su sve odredbe Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, koje predviđaju kontrolnu funkciju Generalnog sekretarijata ovim izmjenama i dopunama brisane.

Također, definirano je izuzeće u primjeni ove uredbe, budući da postoje određene službe Vlade Federacije koje, po prirodi stvari, zbog svog utvrđenog djelokruga ne mogu vršiti planiranje svog rada.

STRATEGIJA ZA JAČANJE SEKTORA MLIJEKA, VOĆA I POVRĆA U FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Strategije povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance mlijeka i mliječnih proizvoda, voća i povrća u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2014.- 2020.godina.

Rezultat provedbe ove strategije trebao bi biti identifikacija i pojednostavljenje administrativnih postupaka u ovim sektorima poljoprivrede koji su povezani s aktivnostima uvoza i izvoza, kao i sa općim uvjetima poslovanja. Strategija, između ostalog, daje preporuke za izmjene pravnih akata s ciljem efikasnijeg usmjeravanja poticaja, subvencija i garancija u skladu s najboljim praksama.

Također, predložena je i uspostava Odbora za praćenje realizacije Strategije, te uključivanje svih zainteresiranih u povećanje konkurentnosti i privlačenje ulaganja u ove sektore.

UGOVOR O SARADNJI SA SLOVAČKOM AGENCIJOM
ZA MEĐUNARODNU RAZVOJNU SARADNJU

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o saradnji između Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je, na osnovu dopisa Regionalne razvojne agencije Slovačke, uputilo poziv Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za saradnju sa Republikom Slovačkom, kojim iskazuju interes za pripremu bilateralnog projekta u oblasti obnovljive energije u okviru aktivnosti planiranih unutar Srednjoročne strategije za razvojnu saradnju Republike Slovačke 2014.-2018. godina.

Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja koja je dio teritorijalnih prioriteta Slovačke, i kao takva uključena u bilateralne programe saradnje. Jedan od sektorskih prioriteta bilateralnih programa saradnje je i energija sa naglaskom na energetsku sigurnost i obnovljive izvore energije.

Vlada FBiH je dala ovlaštenje federalnom ministru energije, rudarstva i industrije za potpisivanje ovog ugovora.

INFORMACIJA O HOTELU „MARŠAL“

Vlada FBiH danas je prihvatila Informaciju o aktivnostima vezanim za Hotel „Maršal“ d.o.o. Bjelašnica.

Ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju u Federaciji BiH poduzme mjere da se, nakon što je u sudski registar kao osnivač pravnog lica Hotel „Maršal“ Bjelašnica d.o.o. Sarajevo upisan Kanton Sarajevo, kao osnivač upiše i Federacija BiH sa procentualno utvrđenim omjerom.

Ovo ministarstvo je zaduženo i da podnese zahtjev Federalnom ministarstvu finansija za obezbjeđenje finansijskih sredstava za pripreme ovog hotela za turističku sezonu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz tekućih rezervi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 150.000 KM na ime završetka cjelokupne dionice lokalnog puta Sinanovići (općina Trnovo) - Luka Bjelimići (općina Konjic) putem Fondacije za održivi razvoj OdRaz.

Također, odobreno je izdvajanje sredstava iz tekućih rezervi Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u iznosu od 5.000 KM, na ime jednokratne finansijske podrške funkcionisanju Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Odobreno je i izdvajanje Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 100.000 KM, na ime izmirenja finansijskih obaveza iz prethodnih godina Internacionalnom festivalu „Sarajevska zima".

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje Eniza Mehića dužnosti direktora privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik, zbog ostavke i za imenovanje Envera Mešića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.

Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša za razrješenje Aldina Šuvića dužnosti direktora privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša, zbog ostavke, i za imenovanje Munira Termiza za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.

Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva "UNIS-Tools" d.o.o. Vogošća za imenovanje Zijada Tvrtkovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva.

Sve saglasnosti date su na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Data je prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje Dževada Drine i Mile Kudića na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva ,,Šipad export-import" d. d. Sarajevo uime državnog kapitala na period od četiri godine.


***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.15 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE