146. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 145. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.12.2014. godine i Zapisnika 64. hitne sjednice, održane telefonskim putem, 29.12.2014. godine
2. Informacija (usmena) povodom policijskog pretresa redakcije portala Klix.ba
3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija
5. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance mlijeka i mliječnih proizvoda i voća i povrća u Federaciji Bosne i Hercegovine (2014.-2020.)
6. Prijedlog odluke o načinu prodaje rezervnih dijelova poljoprivredne mehanizacije iz projekata hitne rekonstrukcije farmi Evropske unije, Vlade Katar i Vlade Japana
7. Prijedlog odluke o izmirenju zaostalih obaveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane – Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 24.12.1995. godine do 31.12.2005. godine
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (finansijska podrška Helsinškom komitetu za ljudska prava u BiH)
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta-Federalnom ministarstvu kulture i športa
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
13. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje dužnosti direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za razrješenje dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša za imenovanje vršioca dužnosti direktora
16. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS – TOOLS“ d.o.o. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o saradnji, br. SAMRS/2014/ZB/01/04, između Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
18. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina
19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo na Odluku o izmjenama Statuta Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
21. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška Kapitalnog transfera JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun-sredstva od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška preostalih neinvestiranih sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite
25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
27. Prijedlog izjašnjenja na Nalaz, zaključak i preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: Ž-SA-05-842/14; Ž-SA-05-926/14:P-282/14, po prigovorima Đurković Drage, Softić Emira i Mišić Gorana na izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
28. Informacija o pokretanju procedure za utvrđivanje ocjena rada za 2014. godinu za rukovodeće državne službenike koje postavlja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija Federalnog pravobranilaštva broj: Fp-671/14 od 20.11.2014. godine o realizaciji novčanih potraživanja po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: AP-3765/13 od 25.06.2014. godine, apelanta Kebir Šehić i dr, sa Prijedlogom zaključka
30. Inicijativa za uvođenje namjenske takse na naftne derivate na nivou Bosne i Hercegovine za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o aktivnostima vezanim za Hotel „Maršal“ d.o.o. Bjelašnica, sa Prijedlogom zaključaka
32. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 2184/2014 od 04.01.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
34. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Jačanja zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje“ (HSEP AF), krajnjim korisnicima
35. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Federalno ministarstvo zdravstva
36. Informacija po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć radnika „Feroelektro“ d.d. Sarajevo
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Šipad Export-lmport“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
38. Informacija (usmena) u vezi sa odobravanjem prijenosa sredstava - pozajmice
39. Zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za odobravanje unutrašnje preraspodjele sredstava Budžeta 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka

 

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE