145. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2014.
Saopćenje o radu

 145. SJEDNICA VLADE FBiH:

IZVORNA TUMAČENJA NISU POTREBNA

Povodom Inicijative za davanje izvornog tumačenja odredbi Zakona o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo "Bosansko-njemačko osiguranje" d.d. u likvidaciji, Vlada FBiH smatra da su članci 22., 25., 27., 29., 51. i 108. ovog zakona dovoljno jasni i precizni, te da izvorno tumačenje nije potrebno.

Ujedno, veći dio odredaba za koje se traži izvorno tumačenje obuhvaćen je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku, koji su usvojila oba doma Parlamenta FBiH, ali u različitim tekstovima i sada je u postupku usuglašavanja.
U vezi s inicijativom za davanje izvornog tumačenja odredbi Zakona o električnoj energiji u FBiH i Zakona o cestama u FBiH koju je podnio načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, Vlada je ocijenila da je ne treba prihvatiti, odnosno da izvorno tumačenje nije potrebno.

UREDBA O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I PRAĆENJE
REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

Federalna vlada donijela je Uredbu o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija koji se donosi svake godine.

Uredbom je predviđeno da program javnih investicija Federacije BiH priprema Federalno ministarstvo finansija, a programe kantona, u koje su uključeni projekti gradova i općina, nadležni kantonalni organ kojeg odredi vlada kantona.

Vlada FBiH, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi program javnih investicija Federacije u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja FBiH, a vlade kantona na prijedlog nadležnog kantonalnog organa. Ministarstvo finansija FBiH dostavlja Ministarstvu finansija i trezora BiH programe javnih investicija Federacije i kantona kao program javnih investicija u FBiH radi izrade programa javnih investicija BiH.

Istovremeno, donesena je Odluka o procedurama za dodjelu finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH kojom se propisuju procedure za dodjelu ovih sredstava, obrasci i način izvještavanja o utrošku tih sredstava.

U obrazloženju odluke navedeno je da je stupanjem na snagu novog Zakona o budžetima u FBiH potrebno za donijeti novu odluku kojom se propisuju ove procedure.

FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA „OLIMPA“ GRAČANICA I „HELIOSA“ BANOVIĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u FBiH donijela dvije odluke kojima se odobrava pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednih društava „Olimp“ d.d. Gračanica i „Helios d.d. Banovići.

Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja „Olimpa“ d.d. Gračanica, nastalog zaključno sa 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 2.550.564,17 KM, po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 1.950.135,53 KM i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 600.428,64 KM.

Za „Helios“ d.d. Banovići odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja nastalog zaključno sa 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 57.054,13 KM, po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 18.829,98 KM i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 38.224,15 KM. Obje konsolidacije odobrene su u skladu sa elaboratom opravdanosti ovog postupka i srednjoročnim planom razvoja privrednih društava.

Postupak, kako je predviđeno u oba slučaja, ne može trajati duže od tri godine.

IZVJEŠTAJ O AUKCIJI OBVEZNICA

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o zaduženju FBiH putem treće emisije obveznica. Riječ je o aukciji održanoj 2.12.2014. godine, na kojoj je Federacija BiH ponudila 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, što ukupno iznosi 40.000.000 KM, s rokom dospijeća od tri godine.

Od ukupno pristiglih 25, prihvaćeno je 19 ponuda putem kojih je prodano 40.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.

Obveznice su prodate po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,95 posto na godišnjem nivou, a dospijevaju za naplatu 3. decembra 2017. godine. Kupci obveznica su bankarski sektor 97,5 posto i investicijski fondovi 2,5 posto.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU SARAJEVSKE OBILAZNICE

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 30.9.2014. godine.

Vlada je u ovom periodu za izgradnju „Sarajevske obilaznice“„ osigurala 40.220.000 KM, od čega je ukupno utrošeno 39.000.000 KM, samo za eksproprijaciju zemljišta 28.920.000 KM. Ostali troškovi u iznosu od 3.570.000 KM odnose se na saglasnosti i pretvorbe zemljišta, dok je za projektovanja izmještanja i izmještanja instalacija utrošeno 4.850.000 KM. Revolving sredstva za PDV iznosila su 1.100.000 KM.

U Izvještaju je navedeno da su raskidom ugovora sa SCT d.d. Ljubljana i Osijek-koteks d.d Osijek nastali nepredviđeni troškovi osiguranja gradilišta, električne energije, zakupa prostora za smještaj projektno-tehničke dokumentacije, kao i troškovi pružanja pravne pomoći u ukupnom iznosu 570.000 KM. Odštetni zahtjev JP Ceste FBiH prema SCT d.d. Ljubljana u ukupnom iznosu 350.000 KM upućen je u decembru 2013.godine, dok će odštetni zahtjevi JP Ceste FBIH prema Osijek- koteks d.d Osijek biti sačinjeni i upućeni nakon konačnog obračuna radova na dan raskida ugovora.

INFORMATIZACIJA EVIDENCIJE, PRIJAVE I OBRADE PODATAKA U TURIZMU

Federalna vlada dana je usvojila Izvještaj o informatizaciji procesa evidencije, prijave i obrade podataka u turizmu.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da iz programa raspodjele sredstava ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama u 2014. godini uvrsti i sredstva Turističke zajednice FBiH za firmu „Dubos" d.o.o. Vogošća, za program „Uvođenje web aplikacije, sistem za prijavu i odjavu turista u funkciji kvalitetnije promocije i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa“ u visini od87.000 KM.

Kako je navedeno, BiH godinama bilježi rast broja stranih turista i lokalnih investicija u turizam koji je teško prepoznatljiv u zvaničnoj statistici.

Glavni ciljevi ovog projekta su razvoj platforme za evidenciju i obradu podataka u sektoru turizma i ugostiteljstva, pomoć vlasnicima i uposlenicima u ugostiteljsko-turističkom sektoru upotrebom novih tehnologija baziranih na Internet platformi, te povećanje transparentnosti i naplate po osnovu boraviše takse.

Uvođenje ovog projekta će poboljšati zvaničnu statistiku i pomoći potencijalnim investitorima da bolje sagledaju potrebe kako bi investirali u turizam i ugostiteljstvo i otvarali nova radna mjesta.

O RADU AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FBiH U 2013. GODINI

Vlada FBiH danas je primila na znanje Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH u prošloj godini. U Izvještaju se navodi da je u 2013. godini Agencija obradila 1.811 predmeta koji su se odnosili na odobrenja za rad, imenovanja osoba na važnim položajima u društvima za osiguranje, upis u registar društava i posrednika u osiguranju, kao i na saglasnosti na akte poslovne politike ovih društava.

Od ostalih značajnijih aktivnosti Agencije u ovoj godini, istaknute su pripreme na uspostavi Integralnog informacionog sistema – IISANO, čijim uvođenjem će biti stvorene pretpostavke za efikasniji i efektivniji rad u izvršavanju regulatornih i nadzornih funkcija, prvenstveno preventivnih, nad subjektima nadzora.

Osnovni zadaci Agencije za nadzor su provođenje efikasne regulacije i nadzora u oblasti osiguranja s ciljem zaštite interesa, te obezbjeđenja povjerenja osiguranika, trećih lica korisnika osiguranja i oštećenika, uz stvaranje uslova za stabilno i transparentno funkcioniranje tržišta osiguranja. U 2013. godini na području Federacije BiH djelovalo je 12 društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje.

INFORMACIJA O EMISIJI OBVEZNICA IZ OSNOVA RATNIH POTRAŽIVANJA

Prema Informaciji koju je danas usvojila Vlada FBiH, zaključno sa decembrom 2014. godine emitirane su tri tranše emisije obveznica iz osnova ratnih potraživanja Federacije BiH u vrijednosti od 186.805.110 obveznica, koliko iznosi dosadašnji dug Federacije BiH prema vlasnicima obveznica iz osnova ratnih potraživanja.

Naredna, četvrta tranša emisije obveznica, planirana je za 2015. godinu, a iznos verificiranih ratnih potraživanja koja nisu uvrštena u ranije tranše je 1.009.891 KM. Zaključno sa 10.12.2014. godine za četvrtu tranšu su prikupljeni podaci za osam osoba čija potraživanja iznose 15.924 KM, dok za 158 osoba u ukupnom verificiranom iznosu od 993.967,00 KM nedostaju podaci neophodni za emisiju. Federalno ministarstvo je uspjelo kontaktirati samo deset osoba, dok sa ostalim nije uspostavljen kontakt, sa naznakom da je primatelj umro, nepoznat ili odselio, a 46 osoba koje su primile dopise nisu dostavile traženu dokumentaciju.

Stoga je Vlada FBiH danas obavezala Federalno ministarsvo finansija da objavi javni poziv u trajanju od tri mjeseca od datuma objavljivanja, u cilju ponovnog prikupljanja podataka za četvrtu tranšu emisije obveznica iz osnova ratnih potraživanja. Ovo će ujedno biti i posljednja tranša emisije obveznica iz osnova ratnih potraživanja.

O KONTROLI KVALITETA CIGARETA

Federalna vlada donijela je Zaključak kojim obavezuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove na primjenu Zakona o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu.

Federalni tržišni inspektori obavezni su da zahtjeve za ispitivanje kvaliteta cigareta dostavljaju privrednim društvima koja su ovlaštena rješenjima Federalnog ministarstva trgovine.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove je zadužen da izvrši kontrolu i do 31.12.2014. godine izvijesti Vladu Federacije BiH o nezakonitom upućivanju uzoraka za ispitivanja kvalitete cigareta privrednom društvu „Herkon" d.o.o. Mostar, koje nije ovlašteno za ovu kontrolu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa Uredbom o ovlaštenjima organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, zbog isteka mandata.

Dužnosti su razriješeni Nedžad Rešidbegović, Hamdo Katica, Bakir Ćelosmanović, Aida Štajnbauer, Elvidin Kovač, Jasminko Akšamija i Dženana Muračević.

Istovremeno, data je saglasnost za imenovanje na period do šest mjeseci Mirsada Zaimovića za v.d. generalnog direktora, Hamde Katice za v.d. izvršnog direktora za razvoj poslovanja, Bakira Ćelosmanovića za v.d. izvršnog direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Aide Štajnbauer za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Elvidina Kovača za v.d. izvršnog direktora za tehnologiju i razvoj servisa, Adnana Huremovića za v.d. izvršnog direktora za investicije i Dženane Muračević za v.d. izvršnog direktora za informacione tehnologije.

Nadzorni odbor BH Telecoma je obavezan da u periodu do šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke provede konkursnu proceduru izbora i imenovanja članova Uprave ovog društva.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje Senada Imamovića za vršioca dužnosti direktora, Vahidina Zuke za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne i finansijske poslove i Zuhreta Hodžića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju.

Drugom odlukom data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća za imenovanje Nermina Džindića za vršioca dužnosti direktora.

Nadzornom odboru privrednog društva "BNT - Tvornica mašina i hidraulika" d.d. Novi Travnik data je prethodna saglasnost za imenovanje Atifa Rosića za vršioca dužnosti direktora, Nihada Lepira za izvršnog direktora društva za proizvodnju i tehnološku pripremu i Besima Belegića za izvršnog direktora za ekonomske poslove. Ove saglasnosti date su za imenovanja na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja procedure izbora po javnom oglasu.

Prethodna saglasnost data je i Upravnom odboru JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići za imenovanje Nade Sušić Sijerčić za direktoricu ove ustanove.


***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.05 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE