145. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2014.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 144. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.12.2014. godine
2. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo „Bosansko-njemačko osiguranje“ d.d. u likvidaciji, zastupano po likvidacionom upravniku, gosp. Hamdiji Muratoviću iz Tuzle
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Edin Smajić, općinski načelnik Općine Vogošća
4. Prijedlog uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija
5. Prijedlog odluke o procedurama za dodjelu finansijskih sredstava iz tekuće rezerve budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalnu novinsku agenciju
7. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „OLIMP“ d.d. Gračanica
8. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva "HELIOS" d.d. Banovići
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.o.o. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik za imenovanje izvršnog direktora društva za proizvodnju i tehnološku pripremu
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „BNT-Tvornica mašina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik za imenovanje izvršnog direktora društva za ekonomske poslove
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne i finansijske poslove društva
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove i proizvodnju društva
12. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora Gradu Sarajevo za smještaj „Saveza demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine"
13. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Arhivu Federacije
14. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Savezu udruženja boraca „Patriotske lige“
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu
16. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa finansijskog plana Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu treće emisije obveznica, sa Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
20. Izvještaj o informatizaciji procesa evidencije, prijave i obrade podataka u turizmu, sa Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
a) Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o emisiji obveznica iz osnova ratnih potraživanja sa Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog odgovora povodom Prigovora Ivana Brkića iz Studenaca - Ljubuški, zastupanog po punomoćniku Zdravku Rajiću, advokatu iz Mostara, koji se odnosi na Rješenje o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zahtjeva Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine
24. Očitovanje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na Odluku V. broj: 1604/2014 od 26.08.2014. godine sa Prijedlogom odluke o prestanku važenja Odluke V. broj: 1604/2014 od 28.08.2014. godine
25. Informacija u vezi sa institucionalizacijom pozicije saradnika za socijalnu zaštitu i inkluziju u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodica i djece sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija o realizaciji Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj: 715/2014 od 17.4.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Eropske unije za isplatu prekovremenog rada
29. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
30. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
31. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za period 2015. – 2017. godina
32. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
33. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba-Bakovići
34. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „ Transfera za kinematografiju“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na dopunu Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
36. Informacija u vezi sa realiziranjem Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (korisnik sredstava Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE