144. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.12.2014.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM
FINANCIRANJU FBiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2015. GODINE

Vlada FBiH danas je utvrdila Prijedlog odluke kojom utvrđuje iznos od 421.823.778 konvertibilnih maraka na ime privremenog financiranja Federacije BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine, odnosno do donošenja Proračuna FBiH za 2015. godinu.

Odluku o privremenom financiranju donosi Parlament Federacije BiH.

Utvrđeni iznos jednak je i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Kako je obrazloženo, obveza donošenja Odluke o privremenom financiranju propisana je člankom 35. Zakona o proračunima u FBiH. Naime, ako Parlament FBiH ne donese proračun prije početka fiskalne godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca, na temelju Odluke nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa korisnika proračuna.

Inače, privremeno financiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju, a najviše do tromjesečnog prosjeka za proteklu fiskalnu godinu. Na ovaj način se financiraju isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. prosinca protekle godine. Ukoliko proračun ne bude donesen do 31. ožujka, nakon toga neće biti izvršavani rashodi u bilo koju svrhu osim za otplatu duga, sve dok proračun ne bude donesen.

Odluka o privremenom financiranju FBiH za razdoblje siječanj-ožujak pripremljena je zbog okolnosti u konstituiranju Parlamenta Federacije BiH, uključujući Dom naroda, te velikog rizika da on neće biti konstituiran do kraja 2014. godine. Cilj je osiguranje sredstava za nesmetano izvršenje obveza iz osnova unutarnjeg i vanjskog duga, socijalnih davanja, invalidnina i mirovina.

DOPUNA UREDBE O POLAGANJU VATROGASNOG ISPITA

Vlada FBiH je, na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donijela Uredbu o dopunama Uredbe o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva.

Dopunom je predviđeno da se, izuzetno, u nedostatku inspektora, za člana komisije za polaganje ovog ispita, mogu imenovati osobe koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, s položenim stručnim ispitom iz oblasti odgovarajuće struke i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

U razlozima za donošenje ove izmjene je navedeno da prema dosadašnjim rješenjima nije bilo moguće formirati komisije za polaganje ispita za vatrogasca i polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u okviru Federalne uprave civilne zaštite i kantonalnih uprava civilne zaštite. Federalna uprava civilne zaštite i veći broj kantonalnih uprava civilne zaštite, još nisu izvršile postavljenje inspektora za zaštitu od požara i inspektora za vatrogastvo, koji su prema ovoj uredbi trebali biti imenovani u komisiju za polaganje ispita za vatrogasca i polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara. Iz tog razloga predložena je dopuna uredbe dodavanjem novih stavova.

PRODUŽENJE UGOVORA O PRENOSU POSLOVA
GOSPODARENJA DRŽAVNIM ŠUMAMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama kojom je data saglasnost kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove šumarstva da produže period važenja ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama zaključenim sa kantonalnim šumsko-privrednim društvima/korisnicima državnih šuma do 31.12.2015. godine.

Kako na nivou Federacije ne postoji propis za oblast šumarstva i nije uređeno ni pitanje gospodarenja državnim šumama i prenošenje poslova gospodarenja državnim šumama od strane Federacije BiH. Imajući u vidu da su ugovori o prenosu poslova gospodarenja, zaključeni na osnovu ranije važećeg propisa, prestali važiti krajem 2013. godine i da su sličnom odlukom produženi do kraja 2014. godine, ocijenjeno je neophodnim donijeti odluku koja će omogućiti produženje postojećih ugovora do kraja 2015. godine.

Današnja odluka je privremenog karaktera i važit će do donošenja zakona o šumama na nivou Federacije BiH kojim će biti uređena cjelokupna oblast šumarstva.

NAGRADE SPORTISTIMA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost da se iz tekućih rezervi Džudo savezu Federacije BiH izdvoji 7.500 KM za nagrade Aleksandri Samardžić za osvojeno treće mjesto na Evropskom džudo prvenstvu za juniorke Bukurešt 2014. i njenom treneru Arijani Jahi. Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je izdvajanje 30.000 KM na ime finansijske podrške Atletskom savezu BiH na zvaničnim međunarodnim takmičenjima, 5.000 KM, na ime finansijske podrške Klubu dizača tegova Željezničar za nastup reprezentativke Olivere Jurić na Svjetskom prvenstvu u dizanju tegova u Kazahstanu, te 10.000 KM, na ime finansijske podrške WKF Karate savezu Federacije BiH za reprezentaciju BiH koja je nastupila na 22. svjetskom prvenstvu za seniore u Bremenu.

ZA PREVENCIJU I KONTROLU EBOLE 280.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku da iz tekuće rezerve Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH izdvoji 280.000 KM, za prevenciju i kontrolu ebola virusa u Federaciji BiH.Sredstva su neophodna za nabavku lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike, kao i opremanje izolatora u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, sa ciljem prevencije i kontrole ebola virusa u Federaciji BiH.

SREDSTVA ZA UVEZIVANJE STAŽA RADNICIMA JP „PARK PRIRODE BLIDINJE“

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 86.321,74 KM, za uvezivanje radnog staža radnicima JP „Park prirode Blidinje" d.o.o. koji su stekli uslove za penziju.

U obrazloženju se navodi da je Vlada FBiH zaključkom od 6.11.2014. godine zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija predloži rješenje kojim će omogućiti uvezivanje radnog staža radnicima JP „Park prirode Blidinje" d.o.o. koji su stekli uslove za penziju.

S obzirom na to da je jedini način za provođenje ovog zaključka odobravanje sredstava iz tekuće rezerve, Federalno ministarstvo finansija je u skladu sa zahtjevom Federalnog ministarstva okoliša i turizma predložilo Vladi FBiH ovakvu odluku.

DATA SAGLASNOST ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA
UGOVORA O KOMISIONIM POSLOVIMA

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo. Za potpisivanje ovog ugovora, ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Odlukom Vlade FBiH od 27.3.2014. godine predviđeno je da će sredstva koja eventualno preostanu nakon raspodjele sredstava u razdjelu „Izdaci za finansijsku imovinu - Ostala domaća pozajmljivanja“, u ukupnom iznosu od 7.600.000 KM, biti realocirana na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo.

U pregledu realizacije kreditnih sredstava navedeno je da je realocirano 2.708.847,95 KM i da je potrebno realocirati 2.122.690,37 KM, što je ukupno 4.831.538,32 KM od odobrenih 7.600.000 KM, dok će 2.768.461,68 KM ostati nerealizovano u 2014. godini.

Do 31.12.2014. godine potrebno je realocirati iznos od 4.891.152,05 KM kao razliku do ukupnog iznosa 7.600.000 KM obezbijeđenog u Budžetu FBiH za ovu godinu.

Nakon što se cjelokupni iznos novčanih sredstava alocira na račun namjenskog depozita otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za 2014. godinu, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će uputiti Instrukciju Union banci d.d. Sarajevo, da u skladu sa do sada potpisanim odlukama i ugovorima sa ovim ministarstvom, neutrošeni dio sredstava realocira na račun Trajnog revolving fonda.

Vlada Federacije BiH danas je, također, dala prethodne saglasnosti za zaključivanje aneksa za dva ugovora o komisionim poslovima između ovog ministarstva i Union banke d.d. Sarajevo, zaključena 15. aprila i 25. augusta 2014. godine, te za njihovo potpisivanje ovlastila resornog ministra.

Namjera je da kroz anekse postojećih ugovora budu stvoreni uslovi za realokaciju neutrošenih sradstava odobrenih Budžetom za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na drugim pozicijama, a za potrebe Trajnog revolving fonda uspostavljenog kod Union banke i namijenjenog dugoročnom finansiranju projekata putem dodjele kredita. Sredstva je potrebno realocirati do 31.12.2014. godine.

Inače, na dan 31.10.2014. godine na računu Trajnog revolving fonda nalazio se iznos od 6.244.164,62 konvertibilnih maraka. Usljed činjenice da procedura prikupljanja dokumentacije po javnom pozivu za Trajni revolving fond traje do 31.12.2014. godine, u ovom momentu nije moguće precizirati iznos sredstava koji će preostati na računu nakon realizacije svih kredita za 2014. godinu.

KREDITNA SREDSTVA ZA PRIVREDNO DRUŠTVO „ANTESIL“ IZ VISOKOG

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju prethodne saglasnosti za izmjenu rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Ovom odlukom 400.000 KM bit će dodijeljeno privrednom društvu ANTESIL d.o.o. Visoko u okviru programa kreditiranja pod povoljnim uslovima privrednih društava u poplavljenim područjima. Naime, ovo privredno društvo već je izvršilo ulaganja u investiciju za koju je ranije tražilo kreditna sredstva, a temeljem prethodnih odluka i programa Vlade FBiH i ovog ministarstva energije kojima se određena budžetska sredstva usmjerevaju za pomoć privrednim društvima u poplavljenim područjima.

Prema izmijenjenom rješenju odobrena kreditna sredstva bit će usmjerena za refinansiranje izvršenih ulaganja, proširenje postojećih i izgradnju novih proizvodnih, skladišnih i poslovnih objekata ovog privrednog društva.

IZMJENA ODLUKE O REVOLVING FONDU

Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za uspostavu Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, namijenjenog dugoročnom financiranje projekata putem dodjele kredita (trajni revolving fond). Na ovaj način je izmijenjen i Program utroška sredstava trajnog revolving fonda na stavci sredstava za pozajmljivanje.

Prema izmjenama, od ukupno 9.124.748 konvertibilnih maraka, na metalnu, elektro i automobilsku industriju odnosi se 2,6 milijuna KM, na građevinsku 1,8 milijuna KM, na drvnu i papirnu 1,2 milijuna KM, na proizvodnju tekstila,odjeće, kože i obuće 1,5 milijuna KM, na kemijsku i industriju gume i plastike 1.656.748 KM, te na namjensku industriju 768.000 KM.

KREDITNA SREDSTVA IZ REVOLVING FONDA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada FBiH donijele je tri odluke kojima daje prethodnu saglasnost za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo namijenjenog za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu.

Ukupna kreditna sredstva u iznosu od 800.000 KM odobrena su privrednom društvu Proven d.o.o. Sarajevo (200.000 KM), te privrednim društvima „Prograd“ d.o.o. Žepče (300.000 KM) i Eko-teh d.o.o. Sarajevo (300.000 KM).

Union banka d.d. Sarajevo će na osnovu donesenih i objavljenih odluka i pojedinačnih rješenja vršiti ugovaranje s korisnicima sredstava po svim bitnim elementima za zaključenje ugovora o kreditu i u skladu s bankarskom procedurom.

SAGLASNOST NA ODLUKE BH TELECOMA O NABAVCI
REKLAMNO-PROPAGANDNIH USLUGA SPORTSKIH SAVEZA

Vlada FBiH dala je saglasnost na tri odluke Uprave BH Telecoma kojima se odobravaju sredstva za nabavku reklamno-propagandnih usluga Rukometnog saveza BiH, Košarkaškog saveza BiH i Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Riječ je o reklamno-propagandnim uslugama Rukometnog saveza BiH u 2015. godini u iznosu od 250.000 KM i Košarkaškog saveza BiH u iznosu od 300.000 KM.

U Odluci o davanju saglasnosti za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u iznosu od 3.575.000 KM je navedeno da su sredstva odobrena za sponzoriranje nastupa reprezentativnih selekcija BiH (A i U-21) u periodu 2015-2017 godina i sponzoriranje BH Telecom Premijer lige BiH u proljetnom dijelu takmičarske sezone 2014/2015 i takmičarske sezone 2015/2016 i 2016/2017.

PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE U 2015. GODINI

Vlada FBiH prihvatila je danas Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2015. godini, kao i Finansijski plan ovog zavoda za narednu godinu, te procjenu plana za 2016. i 2017. godinu koji će biti upućeni Federalnom parlamentu na usvajanje.

U programu se, između ostalog, navodi da će aktivnosti Zavoda, u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, biti usmjerene na stvaranje pretpostavki za poboljšanje kvaliteta i povećanje konkurentnosti ponude na tržištu rada, poticanje potražnje za radnom snagom, te na sticanje povjerenja i uspješnu saradnju partnera na tržištu rada.

Rekapitulirajući određene pokazatelje privrednih aktivnosti u Federaciji BiH u ovoj godini, ukazano je na usporavanje negativnih kretanja i određenu vitalnost privrede, kao što je rast industrijske proizvodnje.
Poredeći broj zaposlenih u zemljama u regionu, navodi se da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja posljednjih godina bilježi rast broja zaposlenih. U Srbiji, kao i u Hrvatskoj, zaposlenost konstantno pada. Poredeći broj zaposlenih u entitetima, u Federaciji BiH je znatno bolja situacija, te se može zaključiti da su i programi koje je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje utjecali na povećanje zaposlenosti.

Naime, u 2006. godini u ovom entitetu bilo je 392.865 zaposlenih, a 2014. godine broj zaposlenih porastao je na 444.506. Međutim, i pored povećanja broja zaposlenih u ovoj godini (oko 8.000) ukupna socioekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je usložnjena prirodnom nesrećom iz maja i augusta 2014. godine, što je znatno utjecalo i na stanje na tržištu rada, jer su oštećeni brojni poslovni subjekti.

Nezvanični podaci ukazuju na procjenu štete od prirodne nesreće u iznosu od četiri milijarde KM, od čega se skoro 40 posto odnosi na štete u privredi, pa se procjenjuje da je direktno i indirektno ugroženo oko 40.000 radnih mjesta u BiH. Realno je stoga očekivati da će se socioekonomska situacija odraziti na tržište rada i u 2015. godini, pa i na poslovanje Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje jer su sredstva za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja ograničena. Kako se ističe, rad nacrno i dalje ostaje objektivni problem, koji, pored nelojalne konkurencije među poslodavcima i nepoštivanja finansijske discipline, utječe i na sagledavanje stope nezaposlenosti. Za uspješno provođenje mjera aktivne politike i programa zapošljavanja potrebno je, između ostalog, i sinergijsko djelovanje svih nivoa i sektora u oblasti privrede, zapošljavanja i obrazovanja i mnogo više finansijskih sredstava od onih koja se u ovoj situaciji mogu obezbijediti.

Aktivnosti na realizaciji programskih zadataka, temeljenih na stručnoj analizi kretanja na tržištu rada, bit će ostvarene u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim partnerima na zakonitom, nediskriminirajućem, stručnom i efektivnom provođenju politike zapošljavanja, stoji u Planu Federalnog zavoda za zapošljavanje za narednu godinu.

PRAVILNIK O ISKAZNICI I ZNAČKI FEDERALNOG INSPEKTORA

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznice i značke federalnog inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Pravilnik je usaglašen s novim Zakonom o inspekcijama, a donesen je zato što dosadašnjim propisima ova oblast nije bila regulirana na adekvatan način.

SUGLASNOSTI NA PRODAJU IMOVINE
„AGROKOMERCA“ I „ŠIPAD EXPORT-IMPORTA“

Vlada Federacije BiH je, kroz dvije danas donesene odluke, nadzornim odborima „Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša i „Šipad Export-Importa” d.d. Sarajevo dala suglasnosti na prodaju nekretnina.

Za „Agrokomerc“, suglasnost se odnosi na prodaju objekta Robne kuće u Velikoj Kladuši, površine 1.392,3 m2, metodom dražbe u postupku male privatizacije. Početna cijena utvrđena je sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka i iznosi 2.374.012 konvertibilnih maraka, a sredstva dobijena na ovaj način bit će upotrijebljena prvenstveno za namirenje duga prema hipotekarnom povjeritelju - Razvojnoj banci FBiH po komisionom kreditu Vlade FBiH. Ukupni dug je na dan 19.5.2014. godine iznosio 2.791.239 KM, ali će biti otplaćen samo temeljni dug od 1.263.382,28 KM KM.

Preostala sredstva ostvarena prodajom namijenjena su za namirenje obveza „Agrokomerca“ na ime doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje PIO/MIO.

U slučaju „Šipad Export-Importa”, riječ je o prodaji poslovne zgrade u ulici Maršala Tita ulaz br. 15 u Sarajevu, u procesu male privatizacije.

Za provedbu današnjih odluka zaduženi su Agencija za privatizaciju u FBiH i dvije kompanije, a kada je riječ o „Agrokomercu“ i Razvojna banka FBiH.

OTPIS POTRAŽIVANJA FEDERALNE DIREKCIJE
ROBNIH REZERVI PREMA POLJOPRIVREDNICIMA

Federalna vlada donijela je Odluku o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema poljoprivrednim proizvođačima u postupku sufinansiranja jesenje sjetve pšenice, rod 2014. godina u iznosu od 598.608,95 KM za isporučenu sjemensku pšenicu i mineralno gnojivo poljoprivrednicima u FBiH koji su sudjelovali u programu sufinanciranja jesenje sjetve pšenice u 2013. godini. Potraživanja su otpisana za 61 poljoprivrednog proizvođača i privredna subjekta. U 2013. godini Vlada Federacije BiH odobrila je Federalnoj direkciji robnih rezervi sufinanciranje jesenje sjetve pšenice za potrebe robnih zaliha u Federaciji BiH. Programom sufinaciranja jesenje sjetve pšenice u jesen 2013. godine bilo je obuhvaćeno 1009,5 hektara, a potpisan je ukupno 61 ugovor sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja Posavskog (41),Tuzlanskog (15), Unsko-sanskog (2), Srednjebosanskog (2) i Hercegovačko-neretvanskog (1) kantona.

Ovakva odluka donesena je jer su zbog obilnih kiša početkom maja ove godine zasijane površine poljoprivrednih proizvođača koji su sudjelovali u programu sufinanciranja u 2013. godini poplavljene, pa da su usjevi 90 posto uništeni.

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SPECIFIČNIH MJERA IZ AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvješće o realizaciji specifičnih mjera predviđenih Akcijskim planom za sprovedbu strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.).

Odlukom Vlade Federacije BiH od 8.5.2012. godine, kao jedna od mjera, usvojen je Opći plan Vlade FBiH u borbi protiv korupcije. Bitan moment prilikom kreiranja Plana bile su i obveze Federacije BiH koje proizlaze iz državnog Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.). Ovaj plan definirao je materiju borbe protiv korupcije dvojako: imajući u vidu obveze za FBiH iz državnoga antikorupcijskoga plana, uz istodobno utvrđivanje specifičnih pitanja koja su identificirana kao bitna u kontekstu institucija djelatnih na razini Federacije Bosne i Hercegovine.

U svrhu učinkovitog praćenja rezultata provedbe planova borbe protiv korupcije, stručno tijelo Vlade Federacije BiH - Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade FBiH u borbi protiv korupcije, izradio je metodologiju izvješćivanja o ovim planovima.

Analiza prikupljenih podataka, koje je ovom timu dostavilo 46 federalnih institucija do sredine 2014. godine, sugerira se da je od planiranih 378 aktivnosti (broj se dobije sabiranjem svih aktivnosti svih institucija) s pouzdanošću može konstatirati da je 179 (47,4 posto) aktivnosti potpuno implementirano, 68 djelomično (18 posto) i 53 (14 posto) nisu realizirane.

U Izvješću je navedeno i da je ovo prvi put da su obuhvaćeni samo rezultati provedbe aktivnosti koje proističu iz Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.).

INFORMACIJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Federalna vlada usvojila je danas Informaciju o implementaciji Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da nastavi kontinuirano raditi na uspostavi informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu.

Ovo ministarstvo, te kantonalna ministarstva i organi lokalne samouprave su obavezani da nastave efikasnije provoditi odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, svako u okviru svoje nadležnosti. Kantonalna ministarstva, nadležna za poslove poljoprivrede i organi lokalne samouprave su zaduženi da u roku od najduže 12 mjeseci provedu sve potrebne procedure propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u postupku davanja prava na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

SAGLASNOST ZA PRIHVATANJE GRANTA EVROPSKE KOMISIJE

Federalna vlada donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) za drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo.

Ovom odlukom Federacija BiH prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom: Neum, Bosanska Krupa, Srebrenik i Sarajevo, po Sporazumu o grantu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u ulozi administratora Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije, u ukupnom iznosu od 4.465.000 eura.Sredstva granta će FBiH posebnim podugovorima prenijeti na uključena komunalna preduzeća u ovim općinama i to Neumu 1.140.000 eura, Gradu Sarajevo 1.425.000 eura, Bosanskoj Krupi 950.000 eura i Srebreniku 950.000 eura.

Ova sredstva bit će korištena za poboljšanje raspoloživosti, kvaliteta, okolišne prihvatljivosti i finansijske održivosti usluga zbrinjavanja čvrstog otpada u uključeninn regijama i uključenim komunalnim preduzećima u ovim općinama.

Projekt predviđa rehabilitaciju postojeće deponije Klepovica u općini Neum, širenje sanitarne deponije Smiljevid u Gradu Sarajevu, zatvaranje i sanaciju divljih deponija u Krivodolu - općina Bosanska Krupa i Babunovci - općina Srebrenik.

Data je i saglasnost za zaključivanje supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH, te sporazuma o pod-grantu između Federacije i komunalnih preduzeća u ovim općinama.

PRODAJA NEKRETNINE U LJUBUŠKOM U VLASNIŠTVU FZ PIO

Federalna vlada dala je saglasnost na prodaju nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Ljubuškom, ulica Ante Starčevića bb, površine 69,60 m2, po cijeni od 40.000 KM.

Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ovlašten je da s kupcem odabranim u postupku neposredne pogodbe zaključi kupoprodajni ugovor.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je saglasnost za razrješenje Petra Šunjića, prije isteka mandata, dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatskih pošta d.o.o Mostar. Istovremeno, dala je saglasnost da na ovu ovu poziciju privremeno, a na najduže tri mjeseca, bude imenovan Zdenko Šimunović. Data je i saglasnost da Petar Šunjić bude imenovan za vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, na period do šest mjeseci.

U Federalnu komisiju za procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća, na period od četiri godine, Vlada FBiH danas je imenovala Nervina Dacića (predsjednik), Stipu Buljana, Jasenka Muharemagića, Dejana Vračića, Samira Serdarevića, Šejlu Fako i Damira Morića.

Vlada FBiH danas je Nadzornom odboru UNIS­Group d.o.o. Ilidža dala prethodnu saglasnost za razrješenje Suvada Osmanagića, zbog isteka mandata, dužnosti direktora ovog privrednog društva. Ujedno, saglasnost je data za imenovanje Normele Džafić za vršioca dužnosti direktora UNIS-Group, na period od šest mjeseci.

Prihvativši informaciju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Željeznica FBiH d.o.o. Sarajevo, Federalna vlada je dala saglasnosti za poništavanje prethodnog i raspisivanje novog javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća.

Danas je Marinko Bošnjak imenovan za predsjednika, a Elbisa Zagorčić, Senad Makić i Jasminka Mehović za članove Interresorne komisije sa zadatkom da, uz saglasnost i angažman Željezare Zenica d.o.o. Zenica i Arcelor Mittala Zenica d.o.o. Zenica, u roku od 90 dana pripreme cjelovitu informaciju o spornoj imovini i ponude Vladi FBiH zakonit i provediv prijedlog rješenja.

***

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.55 sati.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE