142. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.12.2014.
Saopćenje o radu

 
142. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

ODLUKE O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI “HEPOKA” I “AGROKOMERCA”

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom odobrava pokrtetanje postupka financijske konsolidacije gospodarskom društvu “Hepok” d.d. Mostar koje je u stopostotnom privatnom vlasništvu.

Cilj odobrene konsolidacije je osiguranje likvidnosti poslovanja “Hepoka”, a odnosi se na izmirenje dugovanja na teret kapitala društva nastalih do 30.9.2013. godine na temelju doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti i poreza (isključujući poreze na dodanu vrijednost).

“Hepok” će ova dugovanja izmiriti na temelju Sporazuma o financijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom. Primjerke sporazuma će dostaviti Poreznoj upravi Federacije BiH, a jednom mjesečno će o aktivnostima na realiziranju današnje Odluke izvješćivati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Odlukom je precizirano kako postupak financijske konsolidacije “Hepoka” ne može trajati duže od 10. srpnja 2017. godine.

Druga današnja Odluka Federalne vlade odnosi se na odobravanje pokretanja postupka financijske konsolidacije gospodarskog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša, a koji ne može trajati dulje od tri godine.

Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja gospodarskog društva “Agrokomerca” nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 90.829.430 konvertibilnih maraka. Ukupno dugovanje se odnosi na doprinose za zdravstveno i osiguranje osiguranje od nezaposlenosti, poreze s kamatama - isključujući porez na dodanu vrijednost, za isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, te prema zaposlenicima. Iznos dugovanja sukladan je elaboratu o opravdanosti financijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja ”Agrokomerca”.

Kao i u predhodnom slučaju, i “Agrokomerc” će sa svakom nadležnom federalnom i kantonalnom institucijom, davateljima usluga, dobavljačima i uposlenicima potpisati sporazume o financijskoj konsolidaciji.

Sporazumima, čiji će primjerak biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH, bit će ponovo preispitan, usuglašen i utvrđen točan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način izmirenja obveza, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga obavlja na teret kapitala gospodarskog društva.

Skupština “Agrokomerca” dužna je donijeti Odluku o povećanju kapitala manjinskih dioničara ili vlasnika udjela ako se budu stekli uvjeti. “Agrokomerc” je dužan jednom mjesečno izvješćivati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim s ciljem realizacije ove odluke.

Dva nadležna federalna ministarstva će pratiti i Vladu FBiH informirati o provedbi danas donesenih odluka o odobrenimm financijskim konsolidacijama “Hepoka” i “Agrokomerca”.

SPORAZUM VLADE FBiH SA SINDIKATOM:
I U 2015. GODINI UŠTEDE NA SVIM STAVKAMA

Federalna vlada je dala saglasnost na Sporazum između njenog i pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, koji je zaključen 3.12.2014. godine.

U Sporazumu je navedeno da je razmotrena mogućnost povećanja osnovice za obračun plaća (povrat na 330 KM), ali je konstatovano da nivo prihoda koji se ostvaruje to ne omogućava, a partneri će nakon prvog kvartala 2015. godine ponovo razmotriti ovu mogućnost. Za prvi kvartal 2015. godine utvrđena je akontativna osnovica za obračun plaća u visini od 315 KM.

Vlada Federacije BiH će donijeti izmjene Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaća. Također, kako je navedeno u Sporazumu, Federalna vlada će nastaviti sa uštedama po svim stavkama rashoda Budžeta FBiH.

Dogovoreno je da Komisija za reviziju budžetskih korisnika u FBiH nastavi s radom i utvrdi uštede za 2015. godinu, a na osnovu zaključka Vlade FBiH od 19.11.2011. godine.

Utvrđeno je da broj zaposlenika koji primaju plaće iz Budžeta FBiH ne bude povećavan u 2015. godini i da ostane na nivou 2014. godine, s izuzetkom onih koji su već planirani u Budžetu FBiH za 2015. godinu.

DOPRINOSI ZA RADNIKE “VITEZITA”, “RUDSTROJA” I “KRIVAJE”

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 204.224,94 konvertibilnih maraka iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Sredstva su namijenjena izmirenju dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO za deset zaposlenika privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez. Odobreni iznos će biti uplaćen na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu s dostavljenim spiskovima koji su usaglašeni između “Vitezita” i Kantonalne službe PIO u Travniku.

Također, donesena je Odluka o izboru korisnika preostalog dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije “Izdaci za finansijsku imovinu / ostala domaća pozajmljivanja u iznosu od 392.690,36 KM.

Sredstva će biti dodijeljena prema odobrenim zahtjevima za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose po osnovu PIO, zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Riječ je o privrednom društvu “Rudstroj” Kakanj kojem je odobreno 194.122,40 KM za jedanaest radnika i “Krivaji” d.o.o. u stečaju Zavidovići kojoj je odobreno 198.567,96 KM za 19 radnika.

Sredstva odobrena “Krivaji” d.o.o. u stečaju Zavidovići potrebno je rasporediti tako da staž zaposlenicima koji se nalaze na spisku bude uvezan u svim pravnim licima u kojima su bili zaposleni i to u I.P. “Krivaja” d.o.o. Zavidovići za period 1.1.2004. do 31.12.2008. godine u iznosu od 129.917,63 KM, Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići za period od 1.1.2009. do 15.8.2010. godine u iznosu od 24.338,47 KM, P.D. “Krivaja 1884” d.o.o. Zavidovići za period od 1.2.2011. do 7.9.2011. godine u iznosu od 8.124,47 KM, I.P. “Krivaja” d.o.o. u stečaju Zavidovići za period od 8.9.2011. do 31.12.2013. godine u iznosu od 36.187,39 KM.

Sredstava će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima zaključenog između Union banke d.d. Sarajevo, kao komisionara, i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao komitenta.

Sredstva će ovim privrednim društvima, nakon zaključenja ugovora sa Union bankom, biti dodijeljena sa rokom otplate od 60 mjeseci, nakon isteka isteka grace perioda od 12 mjeseci.

AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BiH 50.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku kojom se iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu odobrava izdvajanje Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 50.000 konvertibilnih maraka na ime finansijske pomoći Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za nastavak funkcionisanja, odnosno obavljanja djelatnosti iz njene nadležnosti u 2014. godini.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti.

SUGLASNOST NA REBALANS OVOGODIŠNJEG PLANA CESTA FBiH

Federalna vlada donijela je danas Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu.

Rebalans je uslijedio nakon što je tijekom implementacije Plana za 2014. godinu došlo do znatnih izmjena koje su utjecale na strukturu prihoda, rashoda i investicija.

Jedan od bitnih razloga za donošenje Rebalansa su ovogodišnje poplave na području FBiH. Zbog oštećenja kolovoza i klizišta trebalo je hitno intervenisati, pa su Ceste FBiH, sukladno zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 22.5.2014. godine, odmah poduzele nužne sanacione mjere, zbog čega je odstupljeno od aktivnosti predviđenih Planom.

U augustu je, zbog obilnih padavina ponovo došlo do oštećenja cesta i klizišta, te su Ceste FBiH morale sredstva za rizike i neplanirane rashode Rebalansom povećati sa 0,5 milijuna KM na 2,5 milijuna KM.

Planirani javni prihodi od 60,68 milijuna konvertibilnih maraka su Rebalansom smanjeni za 2,28 milijuna KM, odnosno za četiri posto. Planirani prihod od nafte i naftnih derivata smanjen je za jedan milijun KM. Javni rashodi, planirani u iznosu od 45,6 milijuna KM, Rebalansom su smanjeni za 1,65 milijuna KM ili četiri posto. Došlo je i do promjene u strukturi javnih rashoda. Troškovi redovnog održavanja (zajedno sa zimskom službom), nabavke soli, električne energije za rasvjetu tunela, raskrižja, mostova, semafora i brojača prometa, te održavanja elektroopreme, smanjeni su za 2,93 milijuna KM.

Zbog blage zime, na prijedlog JP Cesta FBiH, dobijene su suglasnosti od nadležnog ministarstva i Nadzornog odbora da se planirana, a neutrošena sredstva za redovno održavanje - dio zimske službe, preusmjere na redovno održavanje, a dio na projekt Neum - Stolac.

Rebalansom su predviđena sredstva za investicije od 24,08 milijuna KM, od čega 10,62 milijuna KM iz vlastitih sredstava, što je četiri posto manje u odnosu na ranije planirana. Rebalansom su predviđena sredstva za žurne intervencije na saniranju šteta od poplava, u iznosu od 1,56 milijuna KM.

ODLUKA O IZGRADNJI BRZE CESTE LAŠVA - VITEZ - DONJI VAKUF

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf u skladu s tehničkim propisima i pravilima “Transevropskih magistrala”.

Na ovaj način su stvoreni preduslovi za izradu investiciono-tehničke dokumentacije, zaključno sa izradom glavnog projekta brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf sa objektima i infrastrukturom, kao i za pribavljanje urbanističke saglasnosti i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacija nekretnina).

Sredstva za projektnu dokumentaciju i eksproprijaciju nekretnina za brzu cestu Lašva -Vitez - Donji Vakuf osigurat će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u skladu s Planom poslovanja za 2014. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2015. - 2017. godina.

KASARNA DATA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Općini Stari Grad Sarajevo dala na petogodišnje privremeno korištenje kasarnu “Faletići” ukupne površine 157.330 m2.

Općina Stari Grad ovu nekretninu ne može ustupiti na korištenje trećim osobama, dati je u zakup, prodati i opteretiti po bilo kojem osnovu bez saglasnosti Vlade FBiH.

Namjera Općine je da, prema iskazanom interesu, zemljište u kasarni iskoristi za potrebe izgradnje fudbalskog terena i pratećih objekata.

Inače, riječ je o kasarni koja nije perspektivna za Ministarstvo odbrane BiH i koju ne koriste Oružane snage BiH.

SAGLASNOSTI OPĆINI ŽIVINICE

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti Općini Živinice da može ustupiti skladište pogonskog goriva „Pasci” trećim osobama na korištenje, bez naknade. Ovi ugovori ne mogu biti zaključeni na period koji je duži od važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje skladišta Općini Živinice od 13. maja ove godine, kojom je ova nekretnina dodijeljena na petogodišnje privremeno korištenje.

Federalna vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Općini Živinice za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji skladišta pogonskog goriva „Pasci”. Sredstva uložena u radove rekonstrukcije i sanacije se po bilo kojem osnovu ne mogu potraživati od Vlade FBiH, a uloženo i ugrađeno ostaje u nekretninama bez prava na naknadu.

U obrazloženju je navedeno da je Općina Živinice ustupila u zakup ovu lokaciju firmi „Kemokop” d.o.o. Tuzla. Obzirom na to da ova firma ima namjeru u narednom periodu izvoditi određene građevinske radove na ovoj lokaciji (rekonstrukcija i sanacija objekata i infrastrukture), bila je potrebna saglasnost Vlade Federacije BiH.

Na današnjoj sjednici, Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti Općini Živinice da može ustupiti objekte i zemljište u kasarni „Ciljuge” trećim osobama na korištenje, bez naknade. I u ovom slučaju se primjenjuju isti rokovi kao i kada je riječ o skladištu pogonskog goriva.

PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA FUCZ NA TRŽIŠTU

Federalna vlada dala je saglasnost na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele kojim se utvrđuje način sticanja, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda Federalne uprave civilne zaštite. Odredbe Pravilnika ne odnose se na djelatnosti i aktivnosti koje su finansirane iz Budžeta Federacije BiH.

Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje Uprava ostvari od pružanja usluga trećim osobama na tržištu, kao što su deminiranje, uništavanje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), asistencije deminerskih timova kod ekshumacije po nalogu tužilaštava, te skladištenje eksploziva i NUS-a.

Uprava može izuzetno, kada za to postoje slobodni kapaciteti, pružati usluge uz naknadu pod uslovima i na način propisan ovim Pravilnikom i drugim opštim i posebnim propisima, ako to ne ometa izvršavanje redovne djelatnosti i zadataka, ako postoji zakonom i provedbenim propisom određena dokumentacija i odobrenje direktora ili osobe koju on ovlasti, ako se nadoknađuju troškovi koje Uprava ima prilikom pružanja usluge, ako se izvršavanjem usluge ne ugrožava okolina i ako se ona može izvršiti stručno i kvalitetno.

Prihodi Uprave, ostvareni na ovaj način, bit će iplaćivani se na depozitni račun budžeta Federacije BiH. Vlastiti prihodi mogu biti korišteni u toku fiskalne godine, a njihov neutrošeni dio postaje javni prihod budžeta Federacije BiH.

Uprava je dužna Federalnom ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne izvještaje o utrošku vlastitih prihoda.

O REALIZACIJI GRANTA FEDERALNOJ DIREKCIJI CESTA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.9.2014. godine.

Vlada je naložila JP Ceste FBiH da nastavi sa poduzetim aktivnostima u cilju ubrzanja poslova eksproprijacije i izvođenja radova na preostalom projektu izgradnje magistralne ceste M-4 Doboj - Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica “Kreka”) - petlja Šićki Brod, dužine 4,8 kilometara, kao i da okonča izgradnju ceste M-17.3 Neum - Stolac, na dionici Kiševo -Broćanac, te o tome pripremi konačni izvještaj.

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U “VITEZITU”

Vlada FBiH upoznata je s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima vezano za stanje sigurnosti u PS “Vitezit” d.o.o. Vitez, a u kontekstu Informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma od 4.11.2014. godine.

Uprava ovog privrednog društva je zadužena da pokrene aktivnosti za uništavanje pirotehničkih materijala koje vode porijeklo od prijeratne proizvodnje, a odnose se na razne vrste baruta i raketnih goriva trenutno uskladištenih u “Vitezitu”.

Ove aktivnosti se, prije svega, odnose na pokretanje hitnih procedura otpisa ovih pirotehničkih sredstava, njihovog isknjiženja i donošenju odluke o njihovom uništavanju i odgovarajućih odluka Uprave i Nadzornog odbora o pokretanju postupka izrade tehnološke i konstruktivne dokumentacije za osposobljavanje kapaciteta za uništavanje ovih materija.

Također, potrebno je izraditi odgovarajući elaborat za zaštitu okoliša u procesu uništavanja opasnih sredstava, koji treba biti usaglašen sa ovom tehničkom dokumentacijom, kao i procjenu potrebnih financijskih sredstava za ove aktivnosti.

Uprava “Vitezita” obavezana je da hitno iznađe rješenje za takozvane “otpadne kiseline”, prodajom ili na drugi prihvatljiv način, te da jednom mjesečno izvještava Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim poduzetim aktivnostima na realizaciji ovih zaključaka.

ZAKAZATI SKUPŠTINU “ENERGOINVEST-COMETA”

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju o firmi “Energoinvest-Comet” d.d. Sarajevo, te zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da zakaže Skupštinu ovog društva radi usvajanja statuta i dodnošenja odluka o imenovanju v.d. direktora i v.d. članova Nadzornog odbora. Ovo ministarstvo je zaduženo i da Vladi FBiH dostavi prijedloge za ova imenovanja.

Porezna uprava je zadužena da Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi cjelovitiju informaciju o kontroli finansijskog poslovanja i obaveza ovog privrednog društva prema javnim prihodima.

PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O ŠTETAMA

Federalna vlada je usvojila Informaciju o potrebi produženja roka do 15.12.2014. godine, do kada kantonalne komisije za procjenu šteta trebaju dostaviti izvještaje Federalnoj komisiji za procjenu štete. Federalna komisija je dužna obraditi sve izvještaje kantonalnih komisija koji budu dostavljeni do tog datuma i po njima postupiti u najkraćem roku.

Vlada je zadužila Fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode u Federaciji BiH i Federalna komisiji za procjenu štete redovno razmjenjuju informacije o dodijeljenim sredstvima kako ne bi bilo dupliranja u dodjeli pomoći.

ZAKLJUČAK O “ALUMINIJU”

Usvojivši Informaciju o izvršenju zaključka kojeg je donijela na sjednici održanoj 10.7.2014. godine, a odnosi se na rješavanje problema bivših radnika “Aluminija” d.d. Mostar, Vlada Federacije BiH danas je zadužila Upravu ove kompanije da od 15.12.2014. godine počne zaključivati sporazume s radnicima koji su dostavili kompletnu dokumentaciju.

Uprava je, također, dužna od 15.12.2014. godine, nakon zaključenja Sporazuma s radnicima, sukcesivno isplaćivati obeštećenja kao i uplaćivati sredstva za uvezivanje radnog staža po principu kronološke dostave dokumentacione osnove od strane radnika.

UNIS d.d. SARAJEVO BRISAN S LISTE

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, iz Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, izbrisala UNIS d.d. Sarajevo.

Ovo je urađeno obzirom da je, na osnovu odluka Vlade FBiH, Agencija za privatizaciju u FBiH, putem Sarajevske berze, održala je niz vandrednih aukcija s ciljem prodaje državnog kapitala UNIS-a (1.9000.000 dionica u državnom vlasništvu - 45,637 posto ukupnog kapitala Društva). U julu ove godine uspješno je na 14. vandrednoj aukciji prodat paket od 200.000 dionica u državnom vlasništvu, a preostali paket od 1.7000.000 dionica je na 15. vandrednoj aukciji, čime je finalizirana prodaja državnog kapitala UNIS-a.

O KREDITIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI PRIVREDE

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih budžetima Federacije BiH za 2012., 2013. i 2014. godinu.

U 2012. godini su sredstva od 8.400.000 konvertibilnih maraka, plasirana putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, a u 2013. i 2014. godini sredstva u ukupnom iznosu od 6.200.000 KM su, ili će biti plasirana do kraja ove budžetske godine putem Union banke d.d. Sarajevo. U Informaciji se navodi da je u 2014. godini uspostavljen trajni revolving fond kod Union banke s početnim iznosom od 6.368.000 KM, putem kojeg je u toku cijele godine otvoren javni poziv za prikupijanje aplikacija za povoljna kreditna sredstva. Revolving fond je formiran od neplasiranih kreditnih sredstava iz 2012. i 2013. godine preostalih kod Razvojne banke FBiH, odnosno Union banke. Cilj sredstava su poticaji i jačanje konkurentnosti, modernizacija tehnološkog procesa i finansiranje dijela kamata dospjelih u 2012. godini. Posljednja mjera je, kasnijim izmjenama Programa, usmjerena na uvezivanje staža zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi aktivnosti na realizaciji, praćenju namjenskog utroška i kontroli povrata kreditnih sredstava.

SAGLASNOST NA MEMORANDUM S KINESKOM BANKOM

Na današnjoj sjednici data je saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvozno-uvozne banke Kine i Vlade FBiH o finansiranju Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla. Svrha Memoranduma je osiguranje podrške kineske vlade za finansiranje Projekta pod povoljnijim uvjetima u iznosu od 667.802.500 eura.

Izgradnja Bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla proglašena je projektom od javnog interesa. Kako se on nalazi u programu javnih investicija BiH, koji usvaja Vlada Federacije BiH, a samim tim i u programu javnih investicija BiH, koji usvaja Vijeće ministara BiH, neosporno je da se radi o strateškom infrastrukturnom projektu ne samo za FBiH, već i za državu BiH. S obzirom da postojeći blokovi TE Tuzla zbog dotrajalosti i neispunjavanja važećih evropskih normi moraju biti zamijenjeni, planiranom izgradnjom Bloka 7 TE Tuzla bit će osigurano dugotrajno snabdijevanje električnom energijom, kao i poštivanje evropskih direktiva i standarda u ovoj oblasti.

Za potpisivanje Memoranduma Vlada FBiH je ovlastila federalnog ministra finansija.

SIMULACIJSKA VJEŽBA ZA ZAŠTITU OD EBOLE

Federalna vlada je, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, donijela Odluku o davanju saglasnosti na provođenje Simulacijske vježbe za zaštitu od ebola virusne hemoragične groznice,.

Nosilac projekta - scenarija aktivnosti Simulacijske vježbe je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva za njeno provođenje bit će osigurana iz tekuće rezerve ovogodišnjeg Budžeta FBiH.

U vježbu bi bili uključeni Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Međunarodni aerodrom Sarajevo, Državna granična služba, Federalna i kantonalnu uprava za inspekcijske poslove, Federalni i kantonalni zavodi za javno zdravstvo, služba hitne medicinske pomoći, Infektivna klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i MUP Kantona Sarajevo.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Komisije za javne nabavke imenovane 8.10.2014. godine za sprovođenje prve faze u pregovaračkom postupku javne nabavke za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Danas je Vlada zadužila Komisiju da s kvalificiranim kandidatima provede drugu i treću fazu pregovaračkog postupka i da joj, nakon evaluacije konačnih ponuda, predloži najpovoljnijeg konsultanta, pripremi nacrt ugovora i podnese izvještaj o svom radu.

Kako je u izvještaju navedeno, na osnovu obavještenja o nabavci od 20.10.2014. godine proveden je postupak pretkvalifikacije za izbor pravne osobe kao stručnog konsultanta. Zahtjeve za učešće je preuzelo 25 kandidata, a dostavilo njih osam.

Nakon pregleda zahtjeva, Komisija je konstatovala da su prihvatljivi zahtjevi, odnosno da su se za dalje učešće u postupku javne nabavke kvalificirale kompanije DLA PIPRE WEISS TESSBACH RECHTSANWALTE GmbH (Beč, Austria) i podugovarač Advokatska kancelarija „Femil Čurt” (Sarajevo), Grupa ponuđača PROSPECTIUNI S.A. (Rumunija) i Prospectiuni Exploration Management Services d.o.o. (Novi Sad, Srbija), Grupa ponuđača Energoinvest d.d. (Sarajevo) i Odvjetničko društvo Željka Velić-Dvoršćak i partneri j.t.d. (Zagreb, Hrvatska), Gaffney, Cline & Associates Limited (London, Ujedinjeno Kraljevstvo), te Ashurst LLP (London, Ujedinjeno Kraljevstvo).

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je za svoje predstavnike - članove Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica, danas imenovala imenovala Rasku Bračković-Denjalić, Dinu Budalicu i Mirsada Bajrovića.

Za članove Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Federalna vlada danas je predložila Fahrudina Solaka i Ramu Dautbašića.

Federalna vlada je dala prethodnu saglasnost za privremeno imenovanje Nezira Kadića, Amele Kazagić i Gordane Čengić za članove Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest Comet” d.d. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca. Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ove kompanije za imenovanje Ilijasa Tahirbegovća za v.d. direktora privrednog “Energoinvest Cometa” na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

Nadzornom odboru “Binasa” d.d. Bugojno Vlada je, nakon provedene konkursne procedure, dala saglasnost za imenovanje Adema Huskića za generalnog direktora, Senada Burnića za izvršnog direktora za proizvodnju, te Jasmina Pandže za izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove ovog privrednog društva. Sva imenovanja su na period od četiri godine.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.55 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE