142. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.12.2014.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 141. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.11.2014. godine
2. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Hepok“ d.d. Mostar
3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
4. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zaključen dana 03.12.2014. godine
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Pregovaračkog tima Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, zaključen dana 04.12.2014. godine
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu branitelja i invalida domovinskog rata
9. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
10. Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu
15. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda
18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Faletići“ Općini Stari Grad Sarajevo
19. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
20. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove
21. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje skladišta pogonskog goriva „Pasci“
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Živinice za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji skladišta pogonskog goriva „Pasci“
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Živinice za ustupanje na korištenje objekta i zemljišta u kasarni „Ciljuge“
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrsti vlastitih prihoda, načinu i rokovima raspodjele
24. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica
25. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih Sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Srbije i Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa
26. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine, dostavljenih na zahtjev broj: 03-31-1382/2014 od 24.11.2014. godine, po rješenjima
27. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoј Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu (sa stanjem na dan 30.09.2014. godine), sa Prijedlogom zaključaka
28. Informacija o poduzetim aktivnostima vezano za stanje sigurnosti u PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez, a u kontekstu Informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: UP-I-05/2-23-11-51/13-DĐ od 04.11.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o privrednom društvu „Energoinvest - Comet“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
30. Informacija o potrebi produženja roka za dostavljanje izvještaja kantonalnih komisija za procjenu šteta Federalne komisije za procjenu štete u periodu stupanja na snagu Odluke Vlade Federacije BiH V. broj: 870/2014 od 15.5.2014. godine sa Prijedlogom zaključaka
31. Sanacijski plan poslovanja i postizanja ekonomske i tržišne prednosti u automobilskoj industriji 2014.-2016. godina privrednog društva CIMOS d.o.o. Srebrenica, sa Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog zaključka u vezi sa izvršenjem Zaključka V. broj: 1333/2014 od 10.07.2014. godine (uvezivanje staža uposlenicima Aluminija d.d. Mostar)
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu - davanje saglasnosti
35. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest Comet“ d.d. Sarajevo
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Energoinvest Comet“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Energoinvest Comet“ d.d. Sarajevo
38. Prijedlog odluke o izboru korisnika preostalog dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godine Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 392.690,36 KM
39. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje generalnog direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove
40. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012., 2013. i 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
41. Zahtjev za poništenje objavljenog javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
42. Prijedlog zaključka
43. Informacija o statusu kredita Kuvajtskog fonda za razvoj 535- Projekat četiri ceste i most Musala, sa Prijedlogom odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535-Projekt četiri ceste i most Musala na Federaciju Bosne i Hercegovine
44. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvozno-uvozne banke Kine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
45. Izvještaj o radu Komisije za sprovođenje I faze pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku javne nabavke za izbor stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta
47. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime finansijske podrške za izmirenje finansijskih obaveza Internacionalnog festivala „Sarajevska zima“ iz prethodnih godina, sa Prijedlogom zaključka
48. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
49. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF), krajnjim korisnicima
50. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na provođenje Simulacijske vježbe-ebola virusne hemoragične groznice

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE