22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.08.2007.
Saopćenje o radu

O STANJU U MLINSKO-PEKARSKOJ INDUSTRIJI

Nakon što je upoznata s današnjim prijepodnevnim razgovorima s predstavnicima mlinsko-pekarske industrije, Vlade Federacije BiH donijela je nekoliko odluka i zaključaka koji, s jedne strane, trebaju riješiti aktualno stanje na tržištu, a, s druge, dovesti do sustavnih dugoročnih rješenja za poboljšanje stanja u poljoprivredi.

Donijeta je Odluka po kojoj će Federalna direkcija robnih rezervi žurno nabaviti dodatnih 10.000 tona pšenice i 5.000 tona kukuruza. Ujedno, od Uprave za neizravno oporezivanje bit će zatražen broj za Direkciju kako bi ona mogla biti uvoznik žita.

Utvrđena je cijena od 330 konvertibilnih maraka (plus PDV) po toni po kojoj će mlinarima biti prodavana pšenica iz federalnih robnih rezervi, a od njih će biti traženo određivanje roka do kojeg neće povećavati cijene svojih proizvoda. Riječ je o prodaji 15.000 tona pšenice pravnim osobama po Programu mjera Vlade FBiH za 2007./2008. godinu.

Federalnu upravu za inspekcijske poslove Vlada FBiH zadužila je da, u suradnji s kantonalnim inspekcijama, kontrolira primjenjuju li pekari standarde u proizvodnji kruha i drugih proizvoda, te da, u slučaju otkrivanja nepravilnosti, poduzme zakonske mjere.

Danas je Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo pravde dobili zaduženje da pripremi izmjene i dopune Zakona o kontroli cijena koji je donesen 1995. godine i pratećih podzakonskih akata, dok će Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo prostornog uređenja predložiti propise, u duhu europskih standarda, kojima će biti omogućeno bolje korištenje poljoprivrednog zemljišta.

NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Derve Bandića.

Rukovodeći se mišljenjem Federalnog ministarstva pravde, Vlada je ocijenila da bi prihvatanje predloženih izmjena i dopuna, posebno dopune člana 127. Zakona (da notar ovjerava, nakon pregleda, ispravu koju je sačinila stranka, njen opunomoćenik ili zakonski zastupnik), dovelo u pitanje smisao institucije notarijata koja je usaglašena sa propisima i sistemom notarijata evropskih zemalja. Ovo, tim prije, jer je od primjene Zakona o notarima prošlo nešto više od 60 dana, pa se cijeni da bi ovako korijenite i sveobuhvatne izmjene zahtijevale ozbiljan stručni pristup i analizu dosadašnje primjene, u svjetlu iskustava i dilema iz prakse. U tom cilju Federalno ministarstvo pravde će oformiti radnu grupu koja će, na ovim osnovama i, u saradnji sa predstavnicima Notarske komore FBiH, Odvjetničke komore, GTZ-a (Njemačko društvo za tehničku saradnju) i Ustavnog suda FBiH, ocijeniti potrebu izmjena Zakona o notarima.

IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O UREDU ZA ŽALBE

Vlada FBiH je izmijenila i dopunila Uredbu o Uredu za pritužbe javnosti. Nova rješenja odnose se na preciziranje pojma žalbi koje se odnose na vladanje i rad uposlenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, odnosno prihvatanje i nepotpisanih (anonimnih) žalbi.

Izmijenjena je i odredba koja se odnosi na izbor članova Ureda za žalbe. Umjesto dosadašnjeg rješenja po kojem je članove Ureda imenovao federalni ministar unutarnjih poslova, sada se ovaj postupak provodi na temelju javnog natječaja.

ODLUKA O IZRADI “POLAZNIH OSNOVA STRATEGIJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA”

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, donijela Odluku o izradi “Polaznih osnova strategije sigurnosti cestovnog prometa”. Potreba izrade ove strategije nametnula se zbog sve većeg broja prometnih nesreća. Prema pokazateljima, prvih šest mjeseci ove godine, u odnosu na prošlogodišnje polugođe, prema izvješćima Federalne uprave policije, broj prometnih nesreća povećan je 12, posto, a broj u njima poginulih 30 posto.

Strategija će sadržavati provedbu i poduzimanje mjera djelovanja i poboljšanja sigurnosti u cestovnom prometu u Federaciji BiH. Njome bi, također, bili utvrđeni stvarni uzroci nesreća, mjere za otklanjanje nedostataka i smjernice u vođenju politike u ovoj oblasti.

Sredstva od 50.000 konvertibilnih maraka, nužna za izradu dokumenta, osigurana su iz proračunskih sredstava s pozicijeFederalnog MUP-a.

PRODUŽEN ROK ZATVARANJA DRUGOG PROJEKTA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU

Prihvatajući prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je danas Odlukom dala saglasnost da se, sa 30. septembra 2008. na 30. septembar 2009. godine, produži rok za zatvaranje Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP-a).

Razlog donošenja ove odluke je potreba da se okončaju reformske aktivnosti koje su u toku, a temelje se na dosadašnjim pozitivnim rezultatima u implementaciji ovog projekta, kako u pogledu ciljanog zapošljavanja osoba u starosnoj dobi od preko 45 godina, tako i u pogledu institucionalne reforme zapošljavanja u FBiH.

U okviru projekta, usluge posredovanja u zapošljavanju pružene su za oko 4.000 korisnika, standardi ISO 9001;2000; uvode se u Federalni zavod, kao i kantonalne službe za zapošljavanje, stvara se okvir za djelovanje privatnih agencija kao posrednika u zapošljavanju, usvojen je Pravilnik za vođenje osnovnih evidencija u oblasti zapošljavanja, a u toku je ECDL obuka osoblja službi za zapošljavanje. Cijeni se da su aktivnosti u okviru ovog projekta Svjetske banke od vitalnog značaja za reformu sistema posredovanja pri zapošljavanju, što će biti obrazloženo i u zahtjevu Svjetskoj banci za produženje roka njegovog završetka.

Utrošena sredstva u okviru ovog projekta (sredinom jula) iznose 5,9 miliona američkih dolara, što predstavlja polovinu od ukupnog iznosa kredita za Bosnu i Hercegovinu.U Federaciji BiH je od ukupno osam miliona dolara kredita do sada ugovoreno pet miliona.

Danas razmatrana tema bila je povod Vladi FBiH da zaduži Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da poduzme reformske mjere prema ERC ZIPO (Elektronsko-računski centar Zavoda PIO). Cilj je stvaranje referentne institucije za vođenje kompletne evidencije o svim osobama koje, po bilo kom osnovu, primaju naknade iz budžetskih sredstava.

O AUTOMATIMA ZA IGRE NA SREĆU

Danas je donesena Odluka o performansama automata na sustavu automata za igre na sreću. Njome je određeno koje će automate koristiti Lutrija BiH i Austrian Gambing Industries GmbH. Ovom odlukom je, ujedno, propisana obveza Lutrije BiH da osigura otvorenu (on-line) vezu s Poreznom upravom FBiH u cilju trenutnog i kontinuiranog uvida u visinu ostvarenog prometa i povlačenja jack-pota. Troškove telekomunikacijskih usluga snosi Lutrija BiH.

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELJU POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada FiH donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Prvensteni razlog za izmjene i dopune je usuglašavanje Odluke s izmijenjenim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, te je pojam “posebni porez” zamijenjen pojmom “posebna naknada”.

Osim toga, način prikupljanja i utroška sredstava za zaštitu i spašavanje, način stvaranja obveza i njihov unos u sustav i vođenje evidencije transakcija morali su biti usuglašeni s propisima što ih je donijelo Federalno ministarstvo financija. Konačno, izmjene i dopune Odluke određuju konkretne nakane za koje se mogu koristiti sredstva za zaštitu i spašavanje.

O REALIZACIJI PROJEKTA “UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM”

U cilju sprječavanja zastoja u realiziranju Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom”, Vlada Federacije BiH odobrila je povećanje vlastitog sudjelovanja u njegovu financiranju s 14 posto, koliko je bilo utvrđeno Ugovorom sa Svjetskom bankom iz 2002.godine, na 20 posto. Povećanje iznosi 710.000 konvertibilih maraka, odnosno s 3,34 milijuna KM na 3,95 milijuna KM za razdoblje od 2007. do 2009. godine. Rebalansom proračuna za 2007. godinu, u Planu razvojnih projekata u FBiH koji se financiraju iz inozemnih kredita, treba, zaključila je Vlada, planirati Projekt “Upravljanje čvrstim otpadom” po dodatnom ugovoru.

O POLUGODIŠNJIM AKTIVNOSTIMA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala Izvještaj Agencije za privatizaciju FBiH o aktivnostima u prvom polugodištu ove godine koji sadrži rezultate, kao i razloge koji su uticali na odstupanje od planiranih aktivnosti, te procjene aktivnosti do kraja ove godine. Generalna je ocjena da su i u ovom periodu iste slabosti i problemi karakterisali privatizacijske aktivnosti kao i u prethodnom, kao što su nepovoljan ambijent za privatizaciju, pravna nesigurnost, nekonkurentnost privatizacijskih ponuda i loša pripremljenost preduzeća za privatizaciju.

Od preduzeća koja su ponuđena na prodaju putem tendera, cijeni se da bi postupak privatizacije mogao biti završen do kraja godine za mostarski “Aluminij”. Što se tiče ocjene ostvarenja plana prodaje dionica na berzi, prvo preduzeće prodato ovim putem, i to vrlo uspješno, je“Interšped”. Za ovu godinu predviđena je i izrada plana podjele preduzeća i programa privatizacije i početnih bilansa stanja tehnoekonomskih cjelina, te objavljivanje javnih poziva za prodaju ovih cjelina u IP “Krivaja”, “KTK” Visoko, “Hepok” Mostar i Željezara “Zenica”, koje su uglavnom u toku. U postupku male privatizacije u prvoj polovini ove godine prodato je osam preduzeća, čija je ugovorena cijena 4.945.592 KM.

Vlada je danas zaključila da Agencija za privatizaciju treba da predloži politiku privatizacije u skladu s Mandatnim programom Federalne vlade, te da do tada ne treba provoditi nikakve privatizacijske postupke.

Upravni odbor Agencije za privatizaciju FBiH uputio je Vladi na razmatranje Finansijski izvještaj Agencije za 2006. godinu, radi razmatranja i usvajanja, iako je Vlada, na sjednici od 12. aprila ove godine, odgodila ovu raspravu, dok se ne osigura Izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH. Pošto Ured za ovu godinu ne planira reviziju finansijskih izvještaja Agencije, UO Agencije tražio je od Vlade da Finansijski izvještaj Agencije razmotri i ocijeni i bez izvještaja Ureda za reviziju. Usvojivši Finansijski izvještaj, Vlada je od Upravnog odbora tražila da joj dostavi i izvještaj o svom radu za 2006. godine.

IZVJEŠĆE INVESTICIJSKE BANKE FBiH

Na temelju zaključenih ugovora, Investicijska banka FBiH (IBF) za Federalnu vladu obavlja komisione poslove kroz 12 kreditnih linija, čiji je saldo 30. lipnja/juna 2007. godine iznosio 194.958.680,92 konvertibilne marke.

Ovo se kaže u Izvješću o komisionim projektima Investicijske banke FBiH za prvo polugođe 2007. godine. Također, IBF ima zaključen ugovor s Federalnim zavodom za zapošljavanje za dvije kreditne linije čiji je ukupan saldo 34.703.982,77 KM. Riječ je o linijama za zapošljavanje (42 korisnika) od 3.088.982,77 KM i za poticaj zapošljavanju razvojačenih branitelja (15 korisnika) sa saldom od 615.000 KM. Dakle, ukupan saldo kredita koje IBF komisiono vodi za potrebe Vlade FBiH iznosi 198.662.663,69 KM.

Od svog osnutka pa do 30.6.2007. godine, IBF je po komisionim kreditima iz sredstava Vlade FBiH naplatila, uključujući glavnicu i kamatu, 71.490.846,19 KM.

STAVOVI O BROJU ČLANOVA NADZORNIH ODBORA

Vlada FBiH je razmatrala Poseban izvještaj Ombudsmena FBiH o istraživanju provođenja postupka nominiranja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora u 28 privrednih društava u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao i dopis predsjednice Federacije BiH Borjane Krišto koja je zatražila da Vlada preispita svoju ranije donesenu odluku u vezi s tim.

Vlada je zadužila premijera FBiH i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije da na ovu temu obave razgovor s predsjednicom i potpredsjednicima Federacije BiH. Nakon toga će Vlada zauzeti konačne stavove o preporukama Ombudsmena.

AKCIONI PLAN ZA MEDICINSKE SESTRE I AKUŠERKE U FBiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Akcioni plan za medicinske sestre i akušerke u FBiH, čime je realizirana jedna od obaveza iz prethodnog perioda. Riječ je o dokumentu izrađenom u okviru Projekta EU/SZO - Podrška reformi zdravstvene zaštite u BiH 2004-2005, podkomponenta “Sestrinstvo” a koji finansira EU, a u našoj zemlji implementira Svjetska zdravstvena organizacija.

O ovom dokumentu koji predstavlja jednu od deset prioritetnih mjera revidiranog dokumenta “Srednjoročna razvojna strategija BiH 2004-2007. godina” /PRSP/ postignut je stručni konsenzus na nivou entiteta, tako da će, kao takav, poslužiti u izradi Zakona o zdravstvenoj njezi. Cilj je ovog dokumenta, između ostalog, jačanje profesije medicinske sestre sa posebnim akcentom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

KADROVSKA PITANJA

Na osnovu Izvještaja Komisije za provođenje konkursa za popunu radnog mjesta direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Vlada FBiH je sa liste od dva uspješna kandidata na ovu poziciju imenovala Mustafu Đelilovića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.40 sati.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE