22. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.08.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 21. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Informacija o aktuelnom stanju i pregovorima sa predstavnicima mlinsko-pekarske industrije;
 3. Informacija u vezi sa realizacijom Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom”;
 4. Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;
 5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za pritužbe javnosti;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova;
 8. Prijedlog odluke o produženju roka zatvaranja drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP-a);
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;
 10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Sektoru za veterinarstvo;
 12. Izvještaj o konkursnoj proceduri za izbor direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo;
 13. Izvještaj o realizaciji plana privatizacije i aktivnostima Agencije za privatizaciju u F BiH za period januar-juni 2007.godine;
 14. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH za period od 01.01.-31.12.2006.godine;
 15. Izvještaj Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine o komisionim projektima za period od 01.01. do 30.06. 2007. godine;
 16. Izvještaj o provođenju postupka nominovanja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora u skladu sa Uredbom o vršenju ovlašćenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 17. Akcioni plan za medicinske sestre i akušerke/primalje u Federaciji BiH;
 18. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u FBiH za period od 01.01.2006. godine do 31.12.2006.godine (društva sa kapitalom preko 100.000 KM);
 19. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
 20. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova međuresorne Komisije za realizaciju Projekta vodovoda Dubravske visoravni;
 21. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE