141. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 140. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.11.2014. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja primjene odredbi Zakona o finansiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nepogodom koju je podnio Bahrija Umihanić, premijer Tuzlanskog kantona
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine koju je podnio Nermin Pećanac, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
4. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije
5. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina
7. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima
8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje starog putničkog vozila i nabavke novog putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
12. Prijedlog odluke o preusmjeravanju preostalih sredstava sa okončanih projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine u Program investiranja sredstava GSM 2014. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
13. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu 14. Nacrt strategije Bosne i Hercegovine za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2015.-2018. godina – davanje saglasnosti, sa Prijedlogom zaključka
15. Prijedlog fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina (po Zaključku V. broj: 331/2014 od 27.02.2014. godine), sa Prijedlogom zaključka
16. Protokol o razmjeni podataka između Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
17. Prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove sa preporukama za postupanje u vezi zahtjeva Energopetrola d.d. Sarajevo za davanje saglasnosti za prenos prava vlasništva (realizacija Zaključka V. broj: 1865/2014 od 23.10.2014. godine)
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka


19. Izvještaj o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja-SSNESP u III kvartal 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija o prihvatanju granta po osnovu Amandmana na Sporazum o grantu Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA TF) od 20.12.2012. godine za Projekat otpadnih voda u Sarajevu, sa Prijedlogom odluke
21. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom, za period januar – septembar 2014. godine i Prijedlogom zaključka
22. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 1537/2014 od 20.08.2014. godine (neraspoređena sredstva prikupljena u svojstvu Operatora za OIEiEK) sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o stanju u privrednom društvu „Unis Tools“ d.o.o. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka 24. Informacija o stanju u privrednom društvu „PRETIS“ d.d. Vogošća sa Prijedlogom zaključka
25. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar ispred državnog kapitala
27. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 1333/2014 od 10.07.2014. godine (obeštećenje bivšim radnicima Aluminij d.d. Mostar)
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za pokretanje aktivnosti na iznalaženju trajnog smještaja Uprave
29. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za prijem državnih službenika sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE