140. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.11.2014.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 139. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.11.2014. godine
a) Verifikacija Zaključka V. broj: 1995/2014 od 13.11.2014. godine
2. Prijedlog odluke o prijenosu prava korištenja radara nabavljenih u okviru realizacije programa „Strategija drumskog saobraćaja 2008-2013“ i bicikala nabavljenih o okviru realizacije edukativnog projekta „Rad policije u zajednici“ krajnjim korisnicima
3. Prijedlog odluke o prijenosu prava korištenja računarske opreme nabavljene za elektronsko vođenje matičnih knjiga u Federaciji Bosne i Hercegovine krajnjim korisnicima
4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 840.908,48 KM
5. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo
7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
a) Prijedlog izmjena i dopuna Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključka
8. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa Konzorcijem INA-MOL a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo
12. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev:
a) broj: 03-31-1340/2014 od 10.11.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
b) broj: 03-31-1268/2014 od 22.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak
c) broj: 03-31-1281/2014 od 28.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
d) broj: 03-31-1322/2014 od 07.11.2014. godine po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
13. Prijedlog izjašnjenja u vezi Nalaza, zaključka i preporuke Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine po prigovoru Krčum Milenka na imenovanje direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Očitovanje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na Odluku V. broj: 1604/2014 od 26.08.2014. godine
15. Završni izvještaji JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar o realizaciji projekata: obnova električne energije II, EIB kredit broj 23.871 (BA) i POWER IV-IDA 4197, sa Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o poduzetim aktivnostima advokatske kuće Wenger&Vieli na dan 05.10.2014. godine sa pregledom neplaćenih računa i Prijedlogom zaključka
17. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini i planovima gospodarenja šumama za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
18. Informacija o nedostajućim sredstvima po Programima pomoći održivom povratku za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
19. Informacija o Zahtjevu za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija u vezi sa formiranjem Radne grupe za izradu Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
21. Prijedlog teksta žalbe na Rješenje Službe za inspekcijski nadzor Općine Ilidža broj: 15-23-1-5887/12 od 07.11.2014. godine
22. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 07-14-2539/14 od 13.11.2014. godine (Sporazum o izmirenju duga sa „Sarajevostan“ d.d. Sarajevo na ime korištenja poslovnog prostora u ulici Dalmatinska 1) sa Prijedlogom zaključka
23. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 461/2011 od 05.05.2011. godine i raspoloživim stanovima Federalnog zavoda za geologiju sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje sudske nagodbe
24. Inicijativa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za odobravanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom zaključaka
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za popunu upražnjenog radnog mjesta
26. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
27. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV za nastavak informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje"
28. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana Radne grupe za izradu smjernica za asistiranje žrtvama trgovine ljudima u intervencijama rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije
29. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
30. Informacija o problematici finansiranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi saniranja procijenjenog gubitka fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini, sa prijedlogom zaključaka
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
32. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Stomatološka komora Kantona Sarajevo
33. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu privrednom društvu TERMO-BETON d.o.o. Breza, u iznosu od 300.000,00 KM
34. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje direktora Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „UNIS Ginex“ d.d. Goražde za imenovanje izvršnog direktora za proizvodnju
35. Prijedlozi akata za provođenje procedure utvrđivanja prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju
36. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
37. Prijedlog odluke o utvrđivanju isplatnog koeficijenta za penzije ostvarene po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
38. Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
39. Sanacijski plan poslovanja i postizanja ekonomske i tržišne prednosti u automobilskoj industriji 2014-2016 godina privrednog društva CIMOS d.o.o. Srebrenica, sa Prijedlogom zaključka
40. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje dijela zemljišne čestice (k.č. br. 1308/1, zv "Bregava")

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE