139. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 138. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 06.11.2014. godine
2. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
b) Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
c) Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog plana Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2013. godinu
1. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period I – VI 2014. godine
b) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli za period I-XII 2013. godine
1. Izvještaj o radu i poslovanju Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli za period I – VI 2014. godine
c) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o ekonomsko-finansijskom poslovanju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2013. godinu
4. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
5. Informacija o Zahtjevu Premijera Srednjobosanskog kantona za imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ispred Srednjobosanskog kantona
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
7. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe
8. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Savezu sjedeće odbojke BiH)
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Amelu Tuki)
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“)
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa (na ime nagrade Malonogometnom klubu „Centar“)
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (na ime finansijske pomoći Udruženju Doctors for Disabled BiH)
10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (na ime finansijske pomoći Savezu distrofičara Federacije BiH)
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
12. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (na ime finansijske pomoći Domu zdravlja Neum)
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (za izmirenje obaveza prema Društvu „Lajpcig“ Travnik)
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (na ime finansijske pomoći Udruženju dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH)
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje obaveze uplate sredstava u Protuvrijednosni fond (Japanski grant – 2 KR)
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu - ostala domaća pozajmljivanja“ (kreditiranje pod povoljnijim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 550.000,00 KM
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Kismet d.o.o. Doboj Istok
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove-člana Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Plana finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014.-2018. godine
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Privremenog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Union Banci d.d. Sarajevo za postavljanje samostojeće reklame
24. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
27. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkih automobila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove
b) Prijedlog odluke o odobravanju prenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, ispred Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog odluke o procjeni ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća
30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članova Komisije za izradu zakonskog rješenja kojim će se urediti uspostavljanje Jedinstvenog registra korisnika naknada na koje se ne uplaćuje doprinos
32. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev:
a) broj: 03-31-1258/2014 od 17.10.2014. godine po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
b) broj: 03-31-1264/2014 od 21.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
c) broj: 03-31-1239-2/2014 od 16.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
d) broj: 03-31-1239-3/2014 od 16.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
33. Prijedlog odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na Zahtjev za rješavanje spora i Zahtjev za donošenje privremene mjere koje je podnio Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015.-2017. godina sa Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog ugovora o namjenskom garantnom depozitu između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja između Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Zaključak V. broj: 27/2014 od 09.01.2014. godine)
36. Informacija o Prijedlogu za korekciju isplatnog koeficijenta za korisnike penzija po Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
37. Izvještaj Tehničko remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, V. broj: 1491/2013 od 12.12.2013. godine za treći kvartal, sa Prijedlogom zaključka
38. Hidrološki i meteorološki izvještaj o poplavama u maju 2014. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH broj: 01-23-598/12 od 03.11.2014. godine (u vezi sa objektom Dom pisaca) sa Prijedlogom zaključka
40. Četvrti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, Kredit broj: 5188-BA, za period 01.07.2014. - 30.09.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o statusu članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine-eksperata i posmatrača sa prijedlozima akata
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
42. Informacije o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat „Električna distribucija BiH“ (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji sa nacrtima odluka
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“ (za JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo)
b) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562) – Izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“ (za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar)
43. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period juli-septembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka 44. Informacija o rješavanju vlasničkih odnosa između „ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica i Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o provođenju postupka javne nabavke za dodjelu ugovora za nabavku usluga „Orošavanja insekticidnim sredstvima iz aviona naseljenih mjesta uz riječne tokove u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom, Posavskom i Unsko-sanskom kantonu i nabavci insekticidnog sredstva „Neopitroid premium“ sa Prijedlogom zaključka
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za popunu upražnjenog radnog mjesta
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
48. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1234/2014 od 31.10.2013. godine (u vezi sa zaduženjima IPA koordinatora i Privremenog koordinatora Vlade Federacije Bosne i Hercegovine)
49. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za popunu upražnjenog radnog mjesta
50. Zahtjev za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godine u svrhu finansijske podrške Atletskom savezu Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
52. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste
53. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
54. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika – stručnog savjetnika za evropske integracije u Federalnom ministarstvu zdravstva
55. Informacija o Zahtjevu Karate saveza Federacije Bosne i Hercegovine za finansijsku pomoć sa Prijedlogom zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH
56. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime finansijske pomoći Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
57. Zahtjev za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u svrhu finansijske podrške Klubu dizača tegova „Željezničar“ iz Sarajeva sa Prijedlogom zaključka

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE