138. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.11.2014.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 137. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.10.2014. godine i Zapisnika 63. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.10.2014. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja povodom Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 114. stav 1. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koju je podnio Emdžad Galijašević, općinski načelnik Općine Bihać
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima
5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina
6. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za deponovanje materijala nastalog prilikom izvođenja radova na izgradnji tunela „Karaula“
8. Prijedlog odluke o odobravanju finansijske konsolidacije privrednom društvu „Hepok“ d.d. Mostar
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju troškova polaganja posebnog stručnog ispita za matičare
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 05-04/2014, zastupanim po punomoćniku Sarajlija Nedžadu, advokatu iz Velike Kladuše)
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena sudskom presudom službenicima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 04-03/2014, zastupanim po punomoćniku Sarajlija Nedžadu, advokatu iz Velike Kladuše)
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaposlenicima u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (broj: 03/2014, zastupanim po punomoćniku Zaklan Sadudinu, advokatu iz Mostara)
11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
13. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za period I – VI mjesec 2014. godine
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

16. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 26, Humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Sarajevo
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustapanje dijela objekta u kasarni "Žunovnica"
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Novi Grad Sarajevo za ustupanje dijela zemljišta u kasarni „Safet Zajko“ Hokejaškom savezu Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, Kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa V Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave
21. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
22. Prijedlog odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima za izvršenje odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog mišljenja na Nacrt okvira razvojne pomoći Ujedinjenih nacija i zajedničkog budžetskog okvira za Bosnu i Hercegovinu 2015.-2019. godine
24. Prijedlog godišnjeg programa rada i finansijskog plana Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu sa prijedlozima zaključaka
25. Izvještaj Federalne direkcije robnih rezervi za period 01.04.do 30.09.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Polugodišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH) za period januar - juni 2014. godine sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2007.-2011. godine, sa Prijedlogom zaključaka
28. Izvještaj o radu Federalne komisije za procjenu šteta za period 01.01.2013. do 10.09.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu Federalnog štaba civilne zaštite u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
30. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 01.04.-30.06.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
31. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period 01.07.-09.10.2014. godine
32. Informacija o radu Komisije za veterinarske lijekove sa prijedlogom zaključaka
33. Informacija o Zahtjevu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za davanje autentičnog tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za službenike uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
34. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje Projekta vodosnabdijevanje Gradačac, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o zahtjevu Federalne uprave policije za dostavu dokumentacije, sa Prijedlogom zaključka
a) Izjašnjenje Federalnog ministarstva finansija u vezi sa zahtjevom Federalne uprave policije, sa Prijedlogom zaključka
36. Informacija sa Prijedlogom odluke o davanju na korištenje dijela objekta u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 96, Federalnom ministarstvu pravde
37. Informacija o poduzetim mjerama u cilju izvršenja Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: Ap-1011/08 od 23.11.2012. godine
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta
39. Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka V. broj: 1733/2014 od 23.09.2014. godine

40. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
41. Nacrt zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
42. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilidža
43. Prijedlog zaključka u vezi sa rješavanjem finansijskih problema za JP „Park prirode Blidinje“ d.o.o.
 

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE