136. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2014.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT PRORAČUNA FBiH ZA 2015. GODINU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Predacrt proračuna FBiH za 2015. godinu.

Fiskalna politika Vlade Federacije BiH u 2015. godini bit će usmjerena na osiguranje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, poboljšanje fiskalne transparentnosti s naglaskom na povećanje fiskalne odgovornosti Vlade Federacije BiH, osiguranje stabilnosti finansijskog sektora, restrukturiranje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne pravde, očuvanje tržišta rada i povećanje zaposlenosti kroz pokretanje javnih radova, te reformu javne uprave.

Vlada će se o Prednacrtu proračuna, kao i o Prednacrtu zakona o njegovom izvršavanju, izjasniti na sljedećoj sjednici, kada o ovim dokumentima mišljenja i sugestije dostave federalna ministarstva.

Na današnjoj sjednici su razmatrani Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (konsolidirani), Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Financijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II).

UREDBA O PLANIRANJU RADA I IZVJEŠTAVANJU O RADU
VLADE FBiH, FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesena je Uredba koja uređuje metodologiju planiranja i izvještavanja o radu Vlade FBiH, kao i federalnih ministarstava i institucija.

Nosioci aktivnosti u postupku planiranja i izvještavanja su Vlada FBiH, federalna ministarstva i institucije, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za programiranje razvoja i Generalni sekretarijat Vlade FBiH. Ovo se odnosi i na Komisiju koja se osniva kao stalno radno tijelo Vlade FBiH, a zadužena je za horizontalnu i vertikalnu koordinaciju planiranja i izvještavanja, utvrđivanje nacrta programa rada Vlade FBiH za mandatni period i koordinaciju ocjene napretka u njegovom provođenju, utvrđivanje nacrta programa rada i izvještaja o radu Vlade FBiH, te rješavanje spornih pitanja vezano za usaglašavanje planova rada i izvještaja o radu federalnih ministarstava i institucija.

Program rada Vlade FBiH za mandatni period predstavlja razrađeni ekspoze premijera, a sadrži sažetak prioriteta politika, s vezom sa strateškim okvirom i procjenom rizika i izazova u provođenju. U njemu su i tabelarni pregled ciljeva koje Vlada FBiH planira realizovati u mandatnom periodu, lista zakonskih i drugih propisa koji se planiraju pripremiti, raspoređenih po godinama i sa utvrđenim ulogama i odgovornostima. Ocjena napretka u provođenju programa rada Vlade FBiH za mandatni period se vrši nakon dvije godine od početka mandata, i na osnovu ocjene mogu uslijediti izmjene i dopune.

Uredba propisuje i osnovne principe pripreme trogodišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, koji proizilaze iz strateških ciljeva i prioriteta i drugih elemenata strateškog okvira Vlade FBiH, nadležnosti federalnih ministarstava i institucija i sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj oblasti. Ovi planovi rada se izrađuju svake godine za trogodišnji period i predstavljaju osnovu za izradu godišnjeg plana rada federalnih ministarstava i institucija.

UREDBA O POLAGANJU STRUČNOG ARHIVISTIČKOG
ISPITA I NAČINU STICANJA STRUČNIH ZVANJA

Vlada FBiH donijela je danas Uredbu koja uređuje uvjete, program i način polaganja stručnog arhivističkog ispita, te uvjete za sticanje stručnih znanja u arhivskoj struci za osobe koja obavljaju arhivske poslove u Arhivu FBiH, federalnim organima uprave i drugim federalnim organima, te drugim institucijama organizovanim na nivou Federacije BiH.

U obrazloženju za donošenje Uredbe navodi se to što se u praksi pokazalo da su kratki rokovi kojim se stiču stručna zvanja. Tako osoba sa stručnim zvanjem višeg arhivskog tehničara stiče zvanje arhivski tehničar I vrste nakon navršene tri godine u zvanju arhivski tehničar. Naime, pokazalo se realnim da taj period bude povećan na četiri godine.

Također, za arhivistu koji stiče zvanje višeg arhiviste period je povećan s tri na šest godina. Viši arhivista stiče zvanje arhivskog savjetnika, umjesto dosadašnje dvije, nakon osam godina.

OTPIS KAMATA AKO DUŽNIK IZMIRI OBAVEZE

Federalna vlada donijela je na današnjoj sjednici Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, kojom je propisano da se kamate po ovom osnovu otpisuju istekom tog ugovora, pod uslovom da dužnik izvrši ugovorene obaveze. Uslovi za otpis kamata se regulišu aneksom ugovora. Kako je navedeno u obrazloženju, Odluka o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima donesena je na sjednici Vlade Federacije BiH 11. januara 2010. godine s ciljem da za subjekte koji se nalaze u finansijskim poteškoćama budu stvoreni povoljniji uslovi izmirenja dospjelog duga prema javnim preduzećima.

U tom kontekstu, Odlukom je propisano da javno preduzeće može s dužnikom, uz pisano ovlaštenje nadzornog odbora, sklopiti ugovor o reprogramu izmirenja obaveza koje se plaćaju obročno i koji sadrži obaveze po osnovu glavnog duga i pripadajuće kamate.

Obzirom na to da pripadajuće kamate koje bi trebale biti plaćene uz glavnicu značajno otežavaju dužnikovu finansijsku poziciju, to se Vlada Federacije BiH, u cilju održavanja zadovoljavajućeg nivoa tekuće likvidnosti dužnika, odlučila za dopunu ove Odluke na način da pripadajuća kamata bude otpisana ako dužnik izmiri obaveze.

FINANSIRANJE KULTURNIH DRUŠTAVA I UDRUŽENJA GRAĐANA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu za finansiranje kulturnih društava i udruženja građana.

Za finansiranje Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „La Benevolencija“ odobreno je 20.000 konvertibilnih maraka, a za udruženje građana „Forum parlamentaraca 1990 - utemeljitelja suverenosti i nezavisnosti države BiH“ iz Sarajeva 15.000 KM.

Za Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ iz Sarajeva odobreno je 50.000 KM, za Bošnjačku zajednice kulture „Preporod“ 72.000 KM i za Srpsko prosvjetno-kulturno društvo „Prosvjeta“ 40.000 KM.

Na ime finansiranja udruženja građana „Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u BiH“ odobreno je 15.000 KM.

S korisnicima će Generalni sekretarijat Vlade FBiH zaključiti ugovore o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava.

O REALIZACIJI GRANTOVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Federalna vlada usvojila je danas konačan Izvještaj Radne grupe o raspodjeli grant/bespovratnih sredstava dodijeljenih na osnovu javnih poziva, a po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru RS - Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“.

U Izvještaju se navodi da je Radna grupa predložila 28 privrednih subjekata za dodjelu bespovratnih sredstava, što je Vlada FBiH i odobrila putem pet odluka u dvogodišnjem periodu. Sredstva za realizaciju Programa su, u skladu sa javnim pozivom, dodjeljivana za projekte male privrede i poljoprivrede na čitavom prostoru RS-a. Od predviđenih 8.000.000 konvertibilnih maraka je za ovaj projekt utrošeno 7.347.540 KM ili 91,8 posto, dok je neutrošeno 652.460 KM što je 8,2 posto.

Uspješna realizacija osigurava 383 novih uposlenja, od čega su 322 mjesta planirana za povratnike u RS. Iz toga proizilazi da broj novih uposlenja iz reda povratničke populacije iznosi oko 84 posto u odnosu na ukupan planirani broj novouposelnih po ovom projektu. Naime, jedan od uslova u javnom pozivu je bio da dvije trećine novouposlenih bude iz reda povratničke populacije.

Danas je izmijenjena i Odluka o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu “Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske” - Projekt “Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj prvredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke”, te je na ovaj način iznos od 666.428,43 konvertibilne marke zamijenjen s 252.857 KM.

Razlog za donošenje ove odluke je što pojedini privredni subjekti grant sredstava po ovom projektu nisu koristili u skladu sa uslovima javnog poziva.

S tim u vezi, Vlada FBiH danas je zadužila Radnu grupu, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica da poduzmu sve neophodne aktivnosti u cilju poništenja ugovora s korisnicima koji su grant sredstava implementirali na prostoru Federacije BiH, kao i onim koji po isteku roka od šest mjeseci od dana doznačenja grant sredstava nisu implementirali u odobreni projekat.

Obavezana je Radna grupa da, u što kraćem roku, predloži izmjene donesenih odluka Vlade FBiH o odobrenju sredstava po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“, projektu „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinanciranje putem banke“ u cilju efikasnije implementacije navedenog projekta.

Također, Vlada je zaključila da Turkish Ziraat Bank Bosnia u Federalni budžet vrati neutrošena sredstva iz Programa.

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA VLADE FBiH ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2011.-2014. GODINA

Na današnjoj sjednici je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje 2011.-2014. godina, kao temeljnom dokumentu kojim su određeni ciljevi, opredjeljenja i prioriteti Vlade te aktivnosti na njihovoj provedbi.

Prioriteti Vlade FBiH u ovom mandatnom razdoblju bili su usmjereni na projekte fiskalne održivosti, intenziviranja gospodarskog razvoja i jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provedba reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji.

Iz Izvješća je vidljivo da su brojne planirane aktivnosti provedene i zacrtani zadatci izvršeni.

Od 22.3.2011. do 23.9.2014. godine, Vlada FBiH je održala 194 sjednice i razmatrala 5.885 točaka dnevnog reda. Utvrđeno je 325 zakonskih akata, doneseno 3.183 podzakonska akta (odluke i uredbe) i usvojeno deset strategijskih dokumenata.

U odnosu na Vladu u ranijem mandatu, održano je 37 sjednica više (indeks 123,6 posto), utvrđeno je gotovo dvostruko više zakonskih akata (indeks 194,6 posto) i usvojeno je 960 podzakonskih akata više (indeks 143,2 posto).

Iz pregleda aktivnosti po federalnim ministarstvima je vidljivo da ukupno izvršenje planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju Vlade FBiH od 2011. do 2014. godine iznosi 86,5 posto. Sva federalna ministarstva imala su značajan broj urađenih, a neplaniranih aktivnosti, što nije utjecalo na ove postotke izvršenja, jer su oni utvrđivani samo za planirane aktivnosti. To se naročito odnosi na Federalno ministarstvo pravde koje je planiralo donošenje 19 zakona (realizirano 10), a pored toga, usvojeno je ukupno 38 zakona koji nisu planirani, dakle dva puta više od planiranog.

Stopostotno izvršenje planiranih aktivnosti ostvarili su Federalna ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Slijede Federalno ministarstvo zdravstva s 98 posto, Federalno ministarstvo prostornog uređenja s 96 posto, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije s 95 posto i tako dalje.

Na kraju svake godine ovog mandatnog razdoblja Vlade FBiH, kaže se u Izvješću, zabilježen je rast nominalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Od 2011. do 2013. godine nominalni BDP je rastao po prosječnoj stopi od 1,9 posto, a realni BDP po prosječnoj stopi od 0,8 posto.

Na današnjoj sjednici je, također, usvojen Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2013. godinu, koji će biti upućen Federalnom parlamentu radi razmatranja.

O RAZVOJU FBiH U 2013. GODINI

Federalna vlada danas je prihvatila Izvješće o razvoju Federacije BiH za 2013. godinu, te zadužila sva federalna ministarstva da u svojim godišnjim planovima rada planiraju aktivnosti kojima će biti implementirane preporuke iz Izvješća.

Istodobno, kantonalnim vladama je preporučeno da u svojim godišnjim planovima rada planiraju aktivnosti u kojima će biti implementirane preporuke koje se odnose na njihove nadležnosti.

Obiman i detaljan dokument na 159 stranica, što ga je pripremio Federalni zavod za programiranje razvoja, sastoji se od pregleda provedbe strateških prioriteta, izvješća o napretku pojedinih indikatora razvoja FBiH, s precizno navedenim razlozima za teškoće u pojedinim ekonomskim sektorima, te preporuka svim odgovornim subjektima FBiH o tome što bi trebali uraditi kako bi bilo poboljšano stanje u FBiH.

U Izvješću se, uz ostalo, konstatira kako je lani, stopa nataliteta u FBiH iznosila 8,38 promila, a stopa općeg mortaliteta 8,39 promila. Prirodni priraštaj je negativan (-0,01 promila) i bilježi pad u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 0,65 promila.

Broj umirovljenika u FBiH raste, te ih je u prosincu 2013. godine bilo 388.676. Od 2008. do 2013. godine njihov broj je kontinuirano rastao po prosječnoj stopi od 2,9 posto. Na kraju protekle godine prosječna mirovina je iznosila 346,53 konvertibilnih maraka.

U FBiH je u 2013. godini zabilježen rast bruto domaćeg proizvoda. Ostvareni nominalni bruto domaći proizvod iznosi 16.929 milijuna KM, što je u odnosu na 2012. godinu više za 2,3 posto. Realan rast BDP-a u 2013. godini iznosi 2,8 posto. Poređenje BDP-a po glavi stanovnika u entitetima ukazuje na viši nivo u FBiH (7.195 KM) u odnosu na RS (6.453 KM).

U izvještajnom razdoblju zabilježen je blagi rast neto plaća u FBiH, te je prosječna neto plaća po zaposlenom iznosila 835 KM.

U 2013. godini zabilježen je rast fizičkog obujma industrijske proizvodnje od 7,4 posto. Struktura industrijske proizvodnje nije se značajnije mjenjala, pa i dalje najveći udio ima prerađivačka industrija sa 68,84 posto, zatim proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom s 19,64 posto, te vađenje ruda i kamena s jedanaest posto.

OMOGUĆITI ZADRŽAVANJE BROJA ZAPOSLENIH U „KRIVAJI“

Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o zahtjevu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju.

Nakon rasprave, Vlada je, s ciljem zadržavanja broja zaposlenih, dala saglasnost na preuzimanje i reprogram kredita od strane Ortačke grupe po Ugovoru od 18.4.2012. godine, uz uslov da se formira nova glavnica od 6.000.000 KM s pripadajućom redovnom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, s rokom otplate od sedam godina (šest godina i jedna godina grace perioda), s kamatnom stopom tri posto.

Uslov je da bude zadržano postojeće sredstvo obezbjeđenja/kolateral, kojim će Federalni zavod za zapošljavanje zadržati prvi rang upisa na hipoteku, uz obavezu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju da zadrži broj zaposlenih koji je utvrđen osnovnim ugovorom.

O PROVEDBI ZAKONA O MLADIMA FBiH

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s provedbom Zakona o mladima Federacije BiH.

Danas su zadužena federalna ministarstva i institucije Vlade FBiH da, prilikom izrade planova rada za 2015. i izvještaja o radu za 2014. godinu planiraju i posebno naznače programe i budžete koji se odnose na mlade u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o mladima. Također, zadužen je Federalni zavod za programiranje razvoja da, u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, pripremi metodologiju planiranja i izvještavanja za mlade u planovima i izvještajima rada Vlade FBiH.

Ministarstva i institucije Vlade FBiH zadužene su da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informiranje mladih o mjerama i programima koje provodi Vlada FBiH.

RAZMATRANI IZVJEŠTAJI OPĆINA O KORIŠTENJU SREDSTAVA POMOĆI

Vlada Federacije BiH se upoznala se s informacijom da je 27 općina dostavilo izvještaje o načinu korištenja sredstava dobijenih na osnovu Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH na ime pomoći područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava dostavile su općine Banovići, Bosanski Petrovac, Breza, Čelić, Doboj Istok, Domaljevac-Šamac, Goražde, Ilidža, Kakanj, Kalesija, Ključ, Lukavac, Maglaj, Odžak, Olovo, Orašje, Sanski Most, Srebrenik, Tešanj, Travnik, Tuzla, Vareš, Visoko, Vogošća, Zenica, Žepče i Živinice.

Vlada je pozvala i druge općine, koje to još nisu učinile, da dostave svoje izvještaje. Poziv se, također, odnosi i na kantone, budući da niti jedan nije upoznao Federalnu vladu s načinom utroška dodijeljenih sredstava pomoći.

Ujedno, Vlada je konstatirala da su pristigli izvještaji općina rađeni metodološki na potpuno različite načine, te je na osnovu njih teško sačiniti jedinstven pregled.

Stoga su Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Federalna uprava civilne zaštite zaduženi da izvrše neposredan uvid na terenu u vezi sa utroškom sredstava i o tome informiraju Vladu FBiH u roku od 30 dana, pri čemu je težište na namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

DO SREDSTAVA PRERASPODJELOM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upoznalo je danas Vladu FBiH o visini nedostajućih sredstava za 2014. godinu potrebnih za isplatu prinadležnosti za osobe sa invaliditetom po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. S tim u vezi, Vlada je zaključila da do kraja 2014. godine treba iznaći nedostajućih 7.420.895,03 konvertibilne marke za nesmetanu isplatu prava osoba sa invaliditetom - neratni invalidi. Ta sredstva trebaju biti obezbijeđena preraspodjelom s drugih budžetskih stavki, te na taj način omogućena isplata po koeficijentu 1,00.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD EBOLE

Vlada FBiH usvojila je Informaciju o mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i kontrole ebole u Federaciji BiH, kao i potrebi hitnog izdvajanja interventnih budžetskih sredstava za 2014. godinu.

S ciljem prevencije i kontrole virusa ebole u Federaciji BiH, Vlada je danas zadužila Zavod za javno zdravstvo FBiH da Federalnom ministarstvu finansija uputi zahtjev za izdvajanje sredstava u iznosu od 200.000 KM iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. Sredstva su namijenjena za nabavku lične zaštitne opreme za zdravstvene radnike, kao i za opremanje izolatora u kliničkim centrima u Federaciji BiH, primarno u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Federalno ministarstvo finansija će, na osnovu ovog zahtjeva, za Vladu pripremiti odluku o izdvajanju sredstava.

Zavod za javno zdravstvo dužan je da, po doznačavanju sredstava, centralizirano nabavi potrebne robe u pregovaračkom postupku, bez objave obavještenja o nabavci, a zbog krajnje hitnosti. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo zaduženi su da, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcije, Državnom graničnom službom, nadležnim kantonalnim i federalnim inspekcijama, kao i nadležnim organima u državi, entitetima i Brčko Distriktu BiH, nastave provoditi mjere prevencije i kontrole virusa ebole na teritoriji Federacije BiH.

Vlada FBiH donijela je i Odluku kojom je Federalnom ministarstvu zdravstva odobrila raspoređivanje 14.510 konvertibilnih maraka donatorskih sredstva iz projekta “Rani dječiji rast i razvoj”. Sredstva, čiji je donator UNICEF, namijenjena su za hitnu nabavku opreme za zaštitu od širenja virusa ebole.

PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU FEDERALNOG ZAVODA MIO

Vlada FBiH suglasila se sa zahtjevom Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za prodaju nekoliko nekretnina u njegovu vlasništvu.

Riječ je o hotelu “Ero” u Mostaru, procijenjene vrijednosti 24.413.229,70 KM i hotelu “Sirena” u Podgori (Republika Hrvatska), po postignutom dogovoru sa suvlasnicima. U Lukavcu je u pitanju prostor površine 150 m2 od 246.988,80 KM, u Donjem Vakufu je 86 m2 prostora procijenjeno na 122.637,90 KM. U Novoj Biloj se radi o prostoru površine 55,20 m2 , procijenjenom na 79.462,50 KM, u Konjicu je riječ o 110 m2, procijenjenih na 151.286,80 KM, a u Ljubuškom se radi o površini od 69,60 m2 , procijenjene vrijednosti 45.658,70 KM.

Ove nekretnine bi bile prodane neposrednom pogodbom, s tim da je za svaku preliminarno postignutu cijenu potrebna predhodna suglasnost Vlade Federacije BiH i Upravnog odbora Federalnog zavoda za MIO.

Nekretnina u Kupresu, površine 151,20 m2 , procijenjene vrijednosti 215.115 KM, bila bi prodana aukcijom.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH donijela je Odluku o otpisu nenaplativih potraživanja javnih sredstava, nastalih provođenjem Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom za sve osobe sa invaliditetom, čiji dug po korisniku prava iznosi do 1.000 konvertibilnih maraka. Riječ je u ukupnim sredstvima od 348.283,25 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program rada i Finansijski plan Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za FBiH.

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH odobrila isknjižavanje zgrade Predsjedništva BiH, te prijenos prava vlasništva i isknjižavanja dijela stalnih sredstava, opreme i djela likovne umjetnosti na institucije Bosne i Hercegovine. Ovo je odlučeno nakon ocjene da su se, nakon što je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH iselila iz zgrade Predsjedništva FBiH, stekli uvjeti za primopredaju ovog objekta Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

Dato je i izjašnjenje o zahtjevu Općinskog vijeća Čelić za izuzimanju iz privatizacije državnog kapitala JP “Veterinarska stanica” Čelić. Vlada FBiH ističe da su pojedini osnivači donijeli odluku o izuzimanju veterinarskih stanica iz privatizacije, iako je Zakonom o privatizaciji poduzeća definirano da tu odluku donosi Vlada Federacije BiH. Stoga je Federalna vlada mišljenja da ne treba donositi pojedinačne odluke o izuzimanju iz privatizacije prije zauzimanja jedinstvenog stajališta o privatizaciji i izuzimanju od privatizacije poduzeća iz članka 3. Zakona.

Federalna vlada usvojila je danas Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje (HSEP AF)“ za period od 1. jula do 30. septembra 2014. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je za direktora Ureda Vlade FBiH za evropske integracije postavila Vjekoslava Čambera. Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora Ureda Vlade FBiH za evropske integracije počinje od 1.1.2015. godine.

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za imenovanje Jasmina Ćerimagića za direktora ove javne ustanove. Imenovanju je prethodila javna konkursna procedura.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.50 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE