136. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 42. hitne sjednice (10.02.-15.05.2014. godine), 47. hitne sjednice (15.05.-07.08.2014. godine) i 135. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.10.2014. godine
2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa Prijedlogom odluke o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (konsolidovani), Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i Finansijskog plana Stručnog službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II)
3. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju
5. Prijedlog uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija
6. Prijedlog uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načina sticanja stručnih zvanja u arhivističkoj struci
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija
10. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
11. Informacija o odlukama o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za period 01.01.-30.09.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
a) Informacija o odlukama o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Premijera i dva dopremijera Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-30.09.2014. godine
12. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
13. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva „Benevolencija“
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje udruženja građana „Forum parlamentaraca“
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva „Napredak“
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva „Preporod“
e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje kulturnog društva „Prosvjeta“
f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za finansiranje udruženja građana „Srpsko građansko vijeće-Pokret za ravnopravnost u BiH“
14. Prijedlog odluke o odobravanju isknjižavanja zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine i prijenosu prava vlasništva i isknjižavanju dijela stalnih sredstava, opreme i djela likovnih umjetnosti
15. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
16. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev:
a) broj: 03-31-1172/2014 od 23.09.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
b) broj: 03-31-1147/2014 od 18.09.2014. godine po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
c) broj: 03-31-1073-7/2014 DZ od 26.09.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
d) broj: 03-31-1148/2014 od 18.09.2014. godine po rješenjima Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina
e) broj: 03-31-1148-1/2014 od 18.09.2014. godine po rješenjima Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina
f) broj: 03-31-1073-2/2014 od 01.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
g) broj: 03-31-1239/2014 od 13.10.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
17. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1238/2014 od 13.10.2014. godine po rješenjima Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara - Službe za nekretnine
18. Prijedlog odgovora na tužbu (radni spor - poništenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: 01-02/1-1823/13 od 04.07.2013. godine)
19. Konačni izvještaj o raspodjeli grant/bespovratnih sredstava po Javnim pozivima za odabir korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske-Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava po programu „ Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" o provedenom monitoringu privrednih subjekata do dana 27.08.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“-Projekt „ Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke“
22. Izvještaj o razvoju Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za mandatni period 2011-2014. godina, sa Prijedlogom zaključka
25. Prijedlog godišnjeg programa rada i finansijskog plana Federalne direkcije robnih rezervi za 2014. godinu sa prijedlozima zaključaka
26. Informacija Federalnog zavoda za zapošljavanje o Zahtjevu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići-u stečaju
27. Informacija sa Prijedlogom odluke o otpisu nenaplativih potraživanja nastalih provedbom Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civlnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
28. Informacija u vezi sa provedbom Zakona o mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija Generalnog sekretarijata Vlade FBiH o pristiglim Izvještajima općina i kantona o načinu korištenja sredstava, doznačenih u skladu sa odlukama o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141- Tekući transferi drugim nivoima vlasti - pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama sa Prijedlogom zaključka 29.1. Izvještaj Općine Ilidža
29.2. Izvještaj Općine Breza
29.3. Izvještaj Općine Lukavac
29.4. Izvještaj Općine Kakanj
29.5. Izvještaj Općine Visoko
29.6. Izvještaj Općine Goražde
29.7. Izvještaj Općine Vareš
29.8. Izvještaj Općine Sanski Most
29.9. Izvještaj Općine Doboj Istok
29.10. Izvještaj Općine Tuzla
29.11. Izvještaj Općine Travnik
29.12. Izvještaj Općine Čelić
29.13. Izvještaj Općine Ključ
29.14. Izvještaj Općine Žepče
29.15. Izvještaj Općine Orašje
29.16. Izvještaj Općine Banovići
29.17. Izvještaj Općine Vogošća
29.18. Izvještaj Općine Domaljevac-Šamac
29.19. Izvještaj Općine Zenica
29.20. Izvještaj Općine Tešanj
29.21. Izvještaj Općine Živinice
29.22. Izvještaj Općine Bosanski Petrovac
29.23. Izvještaj Općine Odžak
29.24. Izvještaj Općine Maglaj
29.25. Izvještaj Općine Kalesija
29.26. Izvještaj Općine Olovo
29.27. Izvještaj Općine Srebrenik
30. Informacija o zahtjevu Federalne uprave policije za dostavu dokumentacije, sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o zahtjevu Energopetrola d.d. Sarajevo za davanje uputa za postupanje u vezi davanja saglasnosti za prenos prava vlasništva, sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih organa u Sarajevu u poslovnom prostoru Unipromet d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zahtjevom Općine Čelić za izuzimanje JP Veterinarske stanice Čelić iz postupka privatizacije
35. Prijedlog zaključka u vezi sa visinom nedostajućih sredstava za isplatu prinadležnosti za osobe sa invaliditetom po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom 2014. godinu
36. Prijedlozi zaključaka
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta –Federalnom ministarstvu kulture i športa za popunu upražnjenih radnih mjesta
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi civilne zaštite za popunu upražnjenih radnih mjesta
39. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za agropedologiju za raspisivanje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
40. Zahtjev Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za davanje saglasnosti za prodaju nekretnina sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
42. Informacija o mjerama koje se poduzimaju u cilju prevencije i kontrole ebole na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i potrebi hitnog izdvajanja interventnih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
43. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
44. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora – dodatno finansiranje“ (HSEP AF) za period 01. juli- 30. septembar sa Prijedlogom zaključka
45. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke putničkog vozila za potrebe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
46. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE