135. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.10.2014.
Saopćenje o radu

 ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POVRATNIKA IZ FBiH U RS U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U FBiH

S ciljem poboljšanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, Vlada FBiH danas je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom utvrđuje pravo povratnicima na korištenje usluga bolničke zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Pod ovim se podrazumijeva pravo na korištenje vertikalnog programa zdravstvene zaštite, koje je inače garantirano i osiguranicima iz FBiH, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i odgovarajućim odlukama.

Uvjeti za ostvarivanje prava su CIPS-ova lična karta izdata u Republici Srpskoj i medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je povratniku medicinski indicirano korištenje bolničke zdravstvene zaštite saglasno ovoj odluci.

Sredstva za provođenje ove odluke obezbjeđuju se u Budžetu FBiH kroz „Transfer za sufinansiranje troškova liječenja raseljenih osoba“ koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH saglasno budžetskim mogućnostima u fiskalnoj godini.

Federalni zavod dužan je ova sredstva voditi na posebnoj poziciji, kao i da posebno vodi pojedinačnu evidenciju o ostvarivanju prava na bolničku zdravstvenu zaštitu. U roku od 60 dana Federalni zavod će sačiniti uputstvo o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS.

Zahtjevi povratnika za ostvarivanje prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, koji su podneseni prije stupanja na snagu današnje odluke, bit će riješeni saglasno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove odluke.

Stupanjem na snagu danas donesene Odluke, prestaje primjena dosadašnje Odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika, koja se odnosila samo na povratnike u općine Srebrenica, Bratunac, Milići, Žepa i Vlasenica.

PODRŠKE IZVOĐENJU NASTAVE U VRBANJCIMA
I AGRO-BIZNIS CENTRU U TAREVCIMA

U svrhu osiguranja svih neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike osnovne škole područja naseljenog mjesta Vrbanjci - Kotor Varoš, te rješavanja svih pratećih aktuelnih pitanja iz segmenta nesmetane realizacije ostvarivanja mogućnosti prava za nastavak redovnog osnovnog obrazovanja u tekućoj školskoj godini, Vlada FBiH prihvatila je inicijativu da iz sredstava „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ ovogodišnjeg Budžeta FBiH odobri izdvajanje 61.157 konvertibilnih maraka.

Federalna vlada prihvatila je inicijativu čiji je cilj podrška naporima za stvaranje uslova za ekonomski i društveno održiv povratak u Modriču i Vukosavlje. Riječ je o sufinansiranju realizacije projekta višestrukog povećanja kapaciteta linije za sušenje u Agro-biznis centru Tarevci.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE I PRIJEDLOGE

Vlada Federacije BiH je, u odgovoru na Inicijativu Skupštine Tuzlanskog kantona za donošenje Zakona o zaštiti obitelji s djecom, čiji je cilj osiguravanje dostupnosti i ujednačenosti ovih prava u cijeloj FBiH, kao i pokretanje aktivnosti na formiranju posebnog federalnog proračunskog fonda za dječiju zaštitu radi osiguravanja sredstava za redovitu isplatu naknada u oblasti zaštite obitelji s djecom, istaknula da, u okviru procesa reforme socijalne zaštite, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, između ostalog, priprema i novi Zakon o zaštiti obitelji s djecom. Njegov cilj je omogućavanje dostupnosti i ujednačenosti ostvarivanja osnovnog paketa prava obitelji s djecom u njegovim minimalnim iznosima na prostoru cijele FBiH.

Imajući u vidu da je financiranje prava obitelji s djecom iz proračuna kantona po važećem zakonu propraćeno ozbiljnim poteškoćama, pripremljen je Prednacrt ovog zakona kojim je, prije svega, predloženo da se iz Proračuna FBiH financira osnovno pravo iz ovog zakona, pravo na dječiji dodatak, dok je za ostala predviđeno financiranje iz proračuna kantona.

Vlada FBiH danas se izjasnila kako nema primjedaba na Protokol broj 15 o izmjenama i dopunama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Nakon razmatranja Inicijative Agencije za državnu službu FBiH za davanje izvornog tumačenja članka 22b. Zakona o državnoj službi u FBiH, Vlada FBiH je mišljenja da je ovom odredbom propisano da organ državne službe može sporazumno s drugim organom državne službe iste razine vlasti i uz suglasnost ili pismeni zahtjev državnog službenika, preuzeti državnog službenika sa iste pozicije. Kad je riječ o rukovodećim državnim službenicima, mogu biti preuzeti samo oni koji se nalaze na poziciji istovjetnoj kao i pozicija radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje.

Danas nije prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - žurni postupak, koji je podnio poslanik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Zoran Jovanović. U obrazloženju ovakvog mišljenja Vlade FBiH navedeno je da je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju otklonjena diskriminacija, odnosno u cijelosti je provedena Presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.


UREDBA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH.

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka, njen sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP FBiH.

IPP se odnosi na digitalne prostorne podatke i odgovarajuće servise prostornih podataka za teritoriju Federacije BiH koji su u nadležnosti organa i organizacija federalne i kantonalne uprave, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća, pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i pravnih osoba koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH, a koje pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih prostornih podataka.

IPP FBiH sadrži metapodatke, servise i skupove prostornih podataka o nekretninama i drugim podacima iz nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, o zaštiti životne sredine, o prostorno-planskim dokumentima, o prometnim i telekomunikacijskim i drugim infrastrukturnim mrežama, o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima, o režimu voda, o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima, o prostorima od značaja za razvoj turizma i turističkim mjestima, o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i pedologiji, o demografiji i zdravlju, o industrijskim i proizvodnim kapacitetima, te ostale podatke u skladu sa INSPIRE Direktivom Evropske unije. Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, razvojem tehnologije i mjernih metoda u posljednja dva desetljeća izrazito se povećala količina prikupljenih prostornih podataka. Uz veliku količinu novih, došlo je i do prevođenja postojećih, analognih prostornih podataka u digitalni oblik.

Učinkovito prikupljanje i upravljanje prostornim podacima na svim nivoima države i društva sve više dobiva na značaju, jer oko 80 posto danas raspoloživih informacija sadrži neku prostornu komponentu. Potreba i značaj jednostavnog pristupa prostornim podacima, njihova integracija i korštenje je izraženo kako unutar države, tako i šire zbog integracije u Evropsku uniju.

Sve ovo potaklo je Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao instituciju osnovanu radi izvršavanja geodetskih, kartografskih i katastarskih poslova na teritoriji Federacije BiH, koja raspolaže najvećom količinom prostornih podataka različitih tematskih oblasti, da pokrene aktivnosti na uspostavi IPP Federacije BiH, koja će biti osnovana po ovoj uredbi.

IPP Federacije BiH će biti osnovana na standardizovanim i interoperatibilnim prostornim podacima u digitalnom obliku, koji će biti dostupni kroz odgovarajuće servise prostornih podataka za cijelu teritoriju Federacije BiH.

PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O USLOVIMA RASPOLAGANJA
OBVEZNICAMA FBiH PO OSNOVU RATNIH TRAŽBINA PRAVNIH OSOBA

Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovu ratnih tražbina pravnih osoba iz 2009. godine prestaje da važi, odlučila je danas Federalna vlada.

Razlozi su u činjenici da je izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH brisan član 21a koji je propisivao da su pravne osobe na čije je ime izvršena emisija obveznica za ratne tražbine, a koje imaju neizmirene obaveze prema zaposlenicima, te prema fondovima penzijskog i zdravstvenog osiguranja nastale do 15.10.2009. godine, uključujući i obaveze po sporazumima o njihovom odgođenom plaćanju, dužne prioritetno izmiriti te obaveze za isti period sredstvima dobivenim prometom obveznica za ratne tražbine ili sredstvima po dospjelosti kamata ili glavnice po osnovu tih obveznica. Odlukom o uslovima raspolaganja obveznicama FBiH po osnovu ratnih tražbina pravnih osoba su bili utvrđeni uslovi raspolaganja obveznicama ovih pravnih osoba.

Naime, član 21a Zakona i Odluka bili su nedovoljno jasni i u praksi su onemogućavali pravnim osobama promet obveznica do visine neizmirenih obaveza. S obzirom na to da je kamatna stopa na obveznice od 2,5 posto niska, te samim tim prihodi od kamata nedovoljni za uplatu neizmirenih obaveza, a rok dospijeća glavnice je dug (od devet do četrnaest godina), brisani član 21a Zakona i Odluka onemogućavali su pravnim osobama da slobodno raspolažu obveznicama, a samim tim i izmire obaveze.

UVEZIVANJE RADNOG STAŽA ZA DEVET RADNICA ZENIČKOG “BORCA”

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dopunila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2014. godinu i, na taj način, omogućila da na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje bude uplaćeno 54.238,04 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva namijenjena su za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za devet radnica privrednog društva “Borac” d.d. Zenica - u stečaju, radi uvezivanja neuplaćenog dijela staža i regulisanja prava na odlazak u penziju u ovoj godini.

ODLUKE O PRISTOJBI ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA

Federalna vlada donijela je Odluku o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u 2014. godini.

Ovom odlukom propisuje se isplata sredstava uplaćenih u 2014. godini na temelju prihoda za posebnu namjenu - pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata sa posebnog namjenskog podračuna Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u korist Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Uplaćena sredstva Federalno ministarstvo financija prenijet će na račun Operatora.

Kako je obrazloženo, Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH, koji je stupio na snagu 10.7.2014. godine, uvedena je, kao namjenski prihod, pristojba za uspostavu rezervi naftnih derivata u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata, što je prihod Operatora. Pristojba se plaća na poseban namjenski podračun, a uplate su počele od 20.8.2014. godine, jer je Zakonom propisano da se pristojba plaća do 20. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Procjenjuje se da će u 2014. godini biti ostvareno oko 3,2 milijuna KM prihoda od pristojbe koje je potrebno prenijeti Operatoru.

Danas je, također, donesena i Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014. - 2018. godina.

Ukupno ostvarena sredstva na temelju ove pristojbe bit će korištena za kupovinu naftnih derivata s ciljem formiranja rezervi naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi i kontrolu njihove kakvoće, osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata, uključujući nabavku ili izgradnju novih skladišta i troškove rada Operatora. Sredstva koja se koriste za ove namjene uključuju se u povećanje osnovnog kapitala Operatora. Skupština Operatora, sukladno Zakonu o naftnim derivatima u Federaciji BiH, svake godine će donositi odluku o povećanju osnovnog kapitala u visini ovih sredstava, a Operator će u posebnom dijelu svog godišnjeg financijskog plana utvrditi način korištenja prihoda od pristojbe na temelju Plana namjenskog utroška pristojbe za razdoblje 2014.- 2018. godina.

Operator će podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o namjenskom utrošku prihoda od pristojbe Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku u kojem podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju.

Način namjenskog korištenja ostvarenih sredstava utvrđuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstava i industrije, što je razlog za donošenje ove odluke. Naime, bez donošenja ovakve odluke sredstva nije moguće koristiti čak ni u 2014. godini.

OSNIVANJE PROFESIONALNE VATROGASNE BRIGADE NA KORIDORU Vc

Federalna vlada donijela je danas Odluku o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Autocesta Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao posebne unutarnje organizacione jedinice ovog javnog preduzeća, koja će početi s radom najkasnije do 1. decembra 2015. godine, a djelovat će na autocesti A1 na Koridoru Vc.

Pripadnici ove jedinice su, u okviru operativnih i drugih poslova utvrđenih u Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, dužni obezbijediti da u svakom momentu i u svim uvjetima budu spremni za blagovremeno i efikasno gašenje požara i za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na teritoriji autoceste A1 na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH dužno je svojim općim aktima urediti pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u svojim objektima i prostorima.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da se razvojem i izgradnjom autocesta ukazala potreba za organiziranjem, provedbom i unapređenjem mjera zaštite od požara predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Autoceste FBiH dužne su svojim korisnicima pružiti određenu razinu sigurnosti i maksimalne uvjete u zaštiti od požara i u incidentnim situacijama. U smjernicama za ubrzavanje intervencije vatrogasaca i spasilaca navedeno je da će biti uspostavljeno stalno prisustvo dežurnih vatrogasaca na udaljenosti manjoj od pet kilometara u gradskom području, a na udaljenosti od 1,5 kilometra od portala tunela.

Rad ove profesionalne vatrogasne jedinice bit će finansiran sredstvima Autocesta FBiH.

O PRODAJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalno ministarstvo financija izvijestilo je Vladu FBiH o ishodu dražbe rizničkih zapisa Federacije BiH održane 23.9.2014. godine, a na kojoj je ponuđeno 2.000 zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM. Za vrijeme dražbe ukupno je pristiglo 17, a prihvaćeno je 14 ponuda za kupovinu rizničkih zapisa. Prodano je svih 2.000 zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM.

Zapisi su prodani po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,78 posto, a na naplatu dospijevaju 24.6.2015. godine. Cjelokupnu emisiju zapisa kupio je bankarski sektor.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRUŽALACA JAVNE /
UNIVERZALNE I USLUGE REZERVNOG SNABDJEVAČA

Federalna vlada donijela je Odluku kojom javnim preduzećima Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, kao nosiocima dozvole prvog reda za snabdijevanje električnom energijom, koju je izdala Regulatorna komisije za energiju u FBiH (FERK), dodjeljuje status Javnog snabdjevača i utvrđuje obavezu pružanja javne/univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom i usluge Rezervnog snabdjevača na teritoriji FBiH, svakog na području svog djelovanja.

Javni snabdjevač ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, pruža univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom, standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama, svim kvalifikovanim kupcima električne energije iz kategorije domaćinstva, malih preduzeća i komercijalnih kupaca, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.

Snabdjevač kome je dodijeljena obaveza vršenja javne usluge, ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, pruža uslugu snabdjevanja po tržišnim cijenama svim kvalifikovanim kupcima električne energije koji nemaju pravo na snabdjevanje u okviru univerzalne usluge, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.

Javni snabdjevač ima obavezu da, počev od 1.1.2015. godine, na svom području djelovanja, pruža uslugu Rezervnog snabdjevača, odnosno ima obavezu da snabdijeva kvalifikovanog kupca na period koji se utvrđuje pravilnikom FERK-a, a u slučaju kada snabdjevač kojeg je kvalifikovani kupac slobodno odabrao ne vrši snabdijevanje električnom energijom.

Razlozi za donošenje ove odluke ogledaju se u potrebi da, u skladu s predstojećim aktivnostima vezanim za otvaranja tržišta (počev od 1.1.2015. godine) i uvjetima funkcionisanja otvorenog tržišta električne energije, osigura utvrđivanje obaveze vršenja javne/univerzalne i usluge rezervnog snabdjevača putem javnih snabdjevača u Federaciji BiH.

NAGRADE SPORTISTIMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost za dodjelu nagrade od 140.000 konvertibilnih maraka Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine za osvojeno prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci u Poljskoj ove godine.

Danas je data saglasnost za dodjelu 3.000 KM Atletskom savezu BiH na ime nagrade reprezentivcu Bosne i Hercegovine Amelu Tuki za postavljeni seniorski državni rekord u trčanju na 800 metara na Evropskom seniorskom prvenstvu, te još 1.500 KM njegovom treneru.

Federalna vlada dala je saglasnost za dodjelu nagrade Košarkaškom ženskom klubu Čelik iz Zenice za osvojeno prvo mjesto u Prvenstvu Bosne i Hercegovine za žensku košarku u sezoni 2013/2014 u iznosu od 15.000 KM, kao i Malonogometnom klubu Centar iz Sarajeva za osvojeno prvo mjesto u Premijer futsal ligi Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000 KM.

Nagrade će biti isplaćivane sukcesivno, prema stanju priliva u Budžet FBiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za privredna društva namjenske industrije. Ovlašten je premijer FBiH da, uime Federacije BiH, s kompanijama namjenske industrije potpiše ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije.

Donesene su i odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o preuzimanju ispunjenja obaveza i ustupanju potraživanja Union banke d.d. Sarajevo, te o izdvajanju 30.000 konvertibilnih maraka iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” na ime finansijske pomoći Teniskom savezu Bosne i Hercegovine za organizaciju finalnog Davis Cup meča Bosna i Hercegovina - Litvanija u Drugoj grupi Evroafričke zone.

Na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju na korištenje informatičke opreme kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ Sarajevo.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Odluku o raspisivanju konkursa/oglasa u Agenciji za reviziju privatizacije u FBiH, te zadužila Generalni sekretarijat da predloži dva, a Ured za reviziju institucija FBiH jednog člana Komisije za prijem zaposlenika u Agenciji za reviziju privatizacije.

Danas izmijenjenim Rješenjem, za članicu Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH za područje FBiH je, uime Udruženja poslodavaca u FBiH, imenovana Azema Mulasmajić. Do izmjene je došlo nakon što je Vladi FBiH stiglo obavještenje da predsjednik Udruženja poslodavaca Safudin Čengić zbog velikog broja obaveza nije u mogućnosti biti član Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava.

Za člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine danas je, uime Vlade Federacije BiH, predložen Alen Taletović.

U Interresornu radnu grupu za izradu prijedloga teksta Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe FBiH danas su imenovani Ljubica Jurić (predsjednica), Zinka Salihagić, Adis Salkić, Alma Kobašlija i Ibrahim Trnovac (članovi).

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.20 sati.

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE