135. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.10.2014.
Dnevni red

1. Potvrđivanje Zapisnika 134. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 29.09.2014. godine i Zapisnika 62. žurne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 02.10.2014. godine telefonskim putem
2. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za autentično tumačenje članka 22 b. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio Zoran Jovanović, delegat Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o zaštiti obitelji sa djecom, koju je podnijela Skupština Tuzlanskog kantona
5. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
7. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje informatičke opreme Kantonalnoj javnoj ustanovi "Gerontološki centar" Sarajevo
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o preuzimanju ispunjenja obveza i ustupanju potraživanja Union banke d.d. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu ratnih tražbina pravnih lica
12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa-Federalnom ministarstvu kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ugovore o privremenom čuvanju i ustupanju prava korištenja tehničke dokumentacije za gospodarska društva namjenske industrije
17. Prijedlozi odluka:


a) Prijedlog odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014.-2018. godina
b) Prijedlog odluke o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist „Operatora-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u 2014. godini
18. Prijedlog odluke o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
20. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju javnog natječaja/oglasa u Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka
22. Prijedlog mišljenja na Protokol broj 15 o izmjenama i dopunama Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
23. Prijedlog odgovora povodom Obavijesti „General servis“ d.o.o. Sarajevo u svezi Odluke o davanju suglasnosti za privremeno odlaganje komunalnog otpada, V. broj: 1396/2014 od 15.07.2014. godine
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta žurnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje člana u Arhivsko vijeće Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Interresorne radne skupine za izradu Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
27. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (aukcija održana 23.09.2014. godine) sa Prijedlogom zaključka
28. Informacija o Zahtjevu Asima Mandre iz Vogošće za uvezivanje radnog staža sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo o realizaciji Zaključka V. broj: 1726/2014 od 23.09.2014. godine (raspodjela ostvarene dobiti javnih poduzeća)
30. Informacija sa prijedlozima zaključaka
a) Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime nagrade Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva
b) Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Atletskom savezu Bosne i Hercegovine na ime nagrade Amelu Tuki
c) Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime nagrade Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ iz Zenice
d) Prijedlog zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu na ime nagrade Malonogometnom klubu „Centar“ iz Sarajeva
31. Informacija o toku postupka za izdavanje okolinske dozvole po obnovljenom postupku za asfaltnu bazu investitora „Grakop“ d.o.o. Kiseljak
32. Informacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V. broj: 997/2014 od 23.05.2014. godine (kontrola financijskog poslovanja i obveza gospodarskog društva „Energoinvest-Comet“ d.d. Sarajevo prema javnim prihodima), sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija Federalnog pravobraniteljstva o tužbama pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine radi uplate i vraćanja uplaćenih doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija Federalnog pravobranilaštva u svezi sa presudama po tužbama žrtava bespravnog zatočenja za vrijeme rata, sa Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog uvodnog obraćanja člana delegacije Bosne i Hercegovine za prezentaciju Izvješća BiH za drugi ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda
36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za popunu upražnjenog radnog mjesta raspisivanjem javnog natječaja
37. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje javnog natječaja
38. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta
39. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za popunu upražnjenih radnih mjesta
40. Prijedlog odluke o utvrđivanju pružalaca javne/univerzalne usluge i usluge rezervnog snabdjevača
41. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća pričuve Vlade Federacije“ Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja neophodnih uvjeta u organizovanju instruktivne nastave za učenike osnovne škole sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš
42. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prijam namještenika u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
43. Prijedlog odluke o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama za razdoblje 01.01-31.12.2013. godine
44. Inicijativa za podršku u realizaciji projekta višestrukog povećanja kapaciteta na liniji sušenja u agro-biznis centru Tarevci

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE