134. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.09.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 133. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.09.2014. godine i Zapisnika 61. hitne sjednice, održane telefonskim putem 25.09.2014. godine
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Razvojnog Programa Ujedinjenih Nacija (UNDP)
3. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Drin
8. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog izjašnjenja povodom zahtjeva Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo broj: T09 0 KTA 0061407 13 od 15.09.2014. godine, vezano za navode iz Informacije koje su sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine dostavile Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine i Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo
11. Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine u vezi prigovora Milenka Krčuma na Rješenje o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2017. godine
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa sa Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u 2013. godini u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala sa Prijedlogom zaključka
15. Izvještaj o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period I-XII 2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u kojima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ostvaruje upravljačka prava po osnovu državnog kapitala i Rudnika uglja u sastavu Koncerna EP BiH za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
17. Informacija o aktivnostima vezanim za donošenje Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. godine i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine sa Prijedlogom zaključka
18. Informacija o otvorenim pitanjima Ugovora sa transporterom prirodnog gasa FGSZ Ltd
19. Informacija o stanju tehničke ispravnosti funkcionalnosti i sigurnosti gasovoda Zenica - Travnik
20. Informacija o Presudi Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije od 16.07.2014. godine-aplikacija br. 60642/08, sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima u okviru projektne komponente „Informatizacija primarne zdravstvene zaštite u FBiH“, Projekat jačanja zravstvenog sektora - dodatno finansiranje, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o realizaciji tač. 5.-7. Zaključaka V. broj: 1445/2014 od 13.08.2014. godine
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Busovači za prijem dva namještenika
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za popunu upražnjenog radnog mjesta
25. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu kulture i sporta/Federalnom ministarstvu kulture i športa za popunu radnog mjesta namještenika
27. Molba Franjevačkog samostana Guča Gora za finansijsku pomoć
28. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u svrhu pružanja finansijske potpore Savezu distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
29. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u svrhu pružanja finansijske potpore Udruženju Doctors for Disabled BiH, sa Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
31. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE