133. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.09.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 132. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.09.2014. godine
2. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP)
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika „IP Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti“ za II kvartal 2014. godine
6. Inicijativa za odobravanje sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine na ime finansijske pomoći Medžlisu islamske zajednice Kotor Varoš
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2015. godinu
8. Prijedlog odluke o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 588.847,95 KM
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2015. godini
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2009., 2010. i 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa investiranja preostalih sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2009., 2010. i 2011. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama-Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvršenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenih putničkih automobila Agenciji za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
18. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev
a) broj: 03-31-1120/2014 od 10.09.2014. godine po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak
b) broj: 03-31-1073/2014 DZ od 05.09.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
c) broj: 03-31-1125/2014 od 12.09.2014. godine po rješenjima Službe za nekretnine Grada Mostara
d) broj: 03-31-1031/2014 od 11.08.2014. godine po rješenjima Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
19. Izvještaji o implementaciji projekata, sa Prijedlogom zaključka
a) Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3 - BIH (POWER IV), zaključno sa 30.06.2014. godine
b) Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 30.06.2014. godine
20. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu/učinkovitu kogeneraciju za tumačenje člana 9. stav (3) Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje
21. Informacija o donošenju Akcionog plana za provođenje generalnih mjera po presudi Evropskog suda za ljudska prava, u predmetu Muslija Adnan protiv Bosne i Herecgovine, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o isplatama po ugovorima o vansudskoj nagodbi sa Prijedlogom zaključka (realizacija Zaključka V. broj: 1595/2014 od 28.08.2014. godine)
23. Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost
24. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 761/2013 od 18.07.2013. godine, kojim je podržana inicijativa osiguranju dodatnih sredstava kreditnim zaduženjem kod Češke izvozne banke za Projekat Koridor Vc dionica Zvirovići-Bijača, sa Prijedlogom zaključka
25. Informacija o stanju neuplaćenih obaveza privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o Vitez prema PIO/MIO za radnike koji su stekli uslove za penziju sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija o nedostajućim sredstvima za isplatu prava neratnih invalida, sa Prijedlogom zaključka
27. Informacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o finansijskoj projekciji za korekciju isplatnog koeficijenta za korisnike penzije po Zakonu o povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, sa Prijedlogom zaključka
28. Program Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za realizaciju zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 63/2014 od 22.01.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine o pregovorima za sporazumno rješavanje sudskog spora sa Vladom Srednjobosanskog kantona, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija Komisije za razmatranje osnovanosti retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža bivših zaposlenika JP VZ „Orao“ d.o.o. Rajlovac – Sarajevo od 31.12.2010. godine i predlaganje načina iznalaženja finansijskih sredstava za 9 bivših zaposlenika za period do 31.12.2010. godine, sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za programiranje razvoja za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika putem javnog konkursa
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za popunu upražnjenog radnog mjesta


33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za vodno područje rijeke Save za popunu upražnjenih radnih mjesta
34. Molba Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za dodjelu finansijskih sredstava za interventne potrebe funkcioniranja
35. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – zamjenika direktora
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora – tehičkog direktora
36. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu „GP TOMING“ d.o.o. za graditeljstvo Grude (zastupanom po Odvjetničkom društvu Milas, Martinović&Partneri) u vezi sa aktima koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 118. sjednici, održanoj 05.06.2014. godine
37. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo
38. Informacija o načinu uplate doprinosa PIO/MIO u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o radu Komisije za sprovođenje javne nabavke za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o stanju kredita od 15 miliona KM PD Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000,00 KM
42. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
43. Prijedlog odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo za čišćenje riječnih korita
44. Prijedlog zaključka o preuzimanju federalnih inspektora za socijalnu i dječiju zaštitu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
45. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški
46. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
47. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine na ime finansijske podrške organizaciji XII međunarodnog memorijalnog bokserskog turnira „Mustafa Hajrulahović – Talijan“
48. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka Vlade Federacije BiH
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE