132. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.09.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 131. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.09.2014. godine
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
8. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu upravljanja revolving fondom uspostavljenim u projektu poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji na realizaciji projekata izgradnje infrastrukture neophodne u izgradnji koridora Vc na teritoriju Općine Zenica
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo za pokretanje aktivnosti za prodaju nekretnina kroz postupak male privatizacije
11. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, na Zahtjev broj: 03-31-1071/2014 od 22.08.2014. godine, po rješenjima Službe za urbanizam, stambeno komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Čelić
a) Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, na Zahtjev broj: 03-31-1107/2014 od 08.09.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak
Izvjestioci: Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
12. Prijedlog mišljenja na Prijedlog šestog periodičnog izvještaja vlasti Bosne i Hercegovine UN Komitetu protiv torture, sačinjenog na osnovu Liste pitanja UN Komiteta protiv torture
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu treće emisije obveznica, sa Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje 30.06.2014. g.) sa Prijedlogom zaključaka
15. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2007. godinu sa stanjem na dan 30.06.2014. godine sa Prijedlogom zaključaka
16. Informacija u vezi sa istekom mandata Uprave BH TELECOM d.d. Sarajevo
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne sglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova uprave Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave u Dioničkom društvu BH TELECOM Sarajevo
17. Izvještaj Agencije za privatizaciju o poduzetim aktivnostima odvjetničke kuće Wenger&Vieli na dan 15.09.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) sa Rang listom najuspješnijih kandidata i Prijedlogom rješenja
19. Informacija povodom Prijedloga ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika „IP Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija u vezi Preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: 154/14 od 06.08.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija u vezi sa provođenjem Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke, Prijedlogom zaključka i tekstom Sporazuma
22. Ugovor o izmirenju dospjelog duga između Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar i „Aluminij“ d.d. Mostar (realizacija Zaključka V. broj: 1529/2014 od 20.08.2014. godine)
23. Inicijativa za finansijsku pomoć Teniskom savezu Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, vezano za žalbu Drage Đurkovića na izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, vezano za prigovore Emira Softića i Gorana Mišića na Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1419/2014 od 22.07.2014. godine
26. Prijedlog odgovora na Prigovor Gorana Mišića protiv Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1419/2014 od 22.07.2014. godine
27. Prijedlog odgovora na Prigovor Emira Softića protiv Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1419/2014 od 22.07.2014. godine
28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za prijem 1 (jednog) državnog službenika
29. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
b) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
c) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Prijedlog rješenja o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korekciju Odluke na Pregled naziva komandi, jedinica i sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, sa formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više
31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
32. Prijedlog odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima
33. Prijedlog operativnog priručnika za Projekat hitnog oporavka od poplava u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključka
34. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Izvještajem o radu Komisije za izbor članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE