131. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.09.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 130. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 03.09.2014. godine i Zapisnika 60. hitne sjednice, održane telefonskim putem 06.09.2014. godine
2. Nacrt zakona o komasaciji
3. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu pravde
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske Komisije za Trust Fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za finansiranje Projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite
7. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa pod nazivom „Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom“ otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija
8. Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesije za dionicu „Karuše-Poprikuše“ na autocesti Koridor Vc
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske efikasnosti
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/Federalnog ministarstva kulture i športa
13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju objekta Vila „Bosanka“ iz pasivnog podbilansa Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivnog podbilansa
16. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
17. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, na Zahtjev broj: 03-31-1073/2014 od 27.08.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
18. Konačni izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-08/14 od 19.05.2014. godine sa Pregledom mjera i aktivnosti po preporukama iz Konačnog izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na dan 31.12. 2013. godine, broj: 03-08/14 od 19.05.2014. godine, Planom aktivnosti do kraja 2014. godine i Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
20. Informacija o drugom programskom zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja (DPL) sa Nacrtom odluke
21. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april - juni 2014. godine sa Prijedlogom zaključka
22. Informacija o aktivnostima nadležnih organa Federacije i kantona, kao i nadležnih organa kliničkih centara u Federaciji BiH nakon preuzimanja osnivačkih prava nad kliničkim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključaka
23. Prijedlog izjašnjenja povodom očitovanja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na Zaključke V. broj: 1522/2014 od 20.08.2014. godine
24. Informacija o očitovanju kantonalnih tužilaštava o počinjenim krivičnim djelima u postupku privatizacije i poslovanja privrednih subjekata, sa Prijedlogom zaključaka
25. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite
26. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana privremenog Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
b) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
27. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
28. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
29. Programski zadatak za izradu Studije iskorištenja toplotne energije iz TE Kakanj za potrebe grijanja do/i Sarajeva, sa Prijedlogom zaključka
30. Plan realizacije preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu sa prijedlogom zaključaka
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem volontera u Federalno ministarstvo kulture i sporta
32. Zahtjev za davanje saglasnosti Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta sa Prijedlogom zaključka
33. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
34. Informacija o zahtjevima organa državne službe za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, sa Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
36. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za imenovanje dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za pokretnu mrežu u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE