130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.09.2014.
Saopćenje o radu

OPĆINI GRADAČAC POVEĆAN TRANSFER ZA
SANIRANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE

Na osnovu konačnog izvještaja Općine Gradačac o visini štete pričinjene stambenim objektima u ovogodišnjim poplavama i klizištima, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Odluku o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije “Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama”.

Na taj način je Gradačcu, primjenom za sve općine u FBih utvrđenih kriterija, iznos s preliminarno dodijeljenih 27.351,66 konvertibilnih maraka povećan na 61.718,14 KM, odnosno veći je za 34.366,48 KM.

Time je i ukupan iznos planiran Odlukom o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije “Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama” uvećan s 5.153.094,04 KM na 5.187.460,53 KM.

SJETVA PŠENICE: PROIZVOĐAČI OSLOBOĐENI
PROŠLOGODIŠNJIH OBVEZA OD 598.608,95 KM

Vlada FBiH donijela je danas zaključak da svi poljoprivredni proizvođači koji su sudjelovali u Programu sufinanciranja jesenje sjetve pšenice 2013. godina za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi budu oslobođeni ugovornih obveza za namirenje inputa koje su po Programu koristili kao sufinanciranje proizvodnje merkantilne pšenice. Dakle, ukupna vrijednost inputa od 598.608,95 konvertibilnih maraka bit će otpisana i Federalna direkcija robnih rezervi neće prisilnim putem tražiti njihovu naplatu.

U danas usvojenoj Informaciji je konstatirano kako su sve zasijane površine pod pšenicom po Ugovoru o sufinanciranju jesenje sjetve pšenice sa 61 poljoprivrednim proizvođačem bile uglavnom pod vodom nakon ovogodišnjih poplava.

U Posavskom kantonu voda se vrlo sporo povlačila tako da je u prvom valu uništeno 90 posto usjeva. U Tuzlanskom kantonu voda je na poljima ležala danima, a slično stanje je bilo i u drugim područjima. Nakon toga su velika vlažnost tla i visoke temperature u fazi klasanja pšenice zahtijevale novo tretiranje usjeva sredstvima protiv insekata i korova, kao i dodatnu prihranu zbog velikog ispiranja tla. Međutim, kiša nije dopustila ulazak mehanizaciji u polja, nakon čega su počele najezde insekata (lema), zakorovljenost usjeva i prevelika vlaga. U nekim područjima žetva pšenice još nije završena jer se zbog vlage ne može raditi. Na znatnim površinama došlo je do klijanja pšenice na klasu.

Od 41 poljoprivrednog proizvođača u Posavskom kantonu samo je jedan predao oko 18 tona pšenice ispravne za ljudsku ishranu. U Srednjebosanskom kantonu su tek dva proizvođača djelimice isporučila ugovorene predviđene količine merkantilne pšenice vrlo upitne kvalitete. Svi drugi poljoprivredni proizvođači, njih 58, nisu uspjeli proizvesti merkantilnu pšenicu za ljudsku ishranu.

Kalendarska 2014. godina klimatski nije dobra niti za jednu ratarsku kulturu. Najviše štete su imali poljoprivredni proizvođači žitarica i povrća. Ovo su klimatske anomalije koje se rijetko dešavaju, a još teže se mogu u ovako teškom obliku ponoviti.

Polazaći od ovih činjenica, Vlada FBiH je danas dala suglasnost i za nastavak aktivnosti po Programu sufinanciranja jesenje sjetve pšenice za potrebe robnih zaliha. Planirano je zasijati ove jeseni oko 700 hektara, a okvirna vrijednost inputa (sjemenska pšenica i mineralno gnojivo) je oko između 500.000 KM i 700.000 KM (s PDV-om), a sredstva za ove namjene postoje na kontu Federalne direkcije robnih rezervi.

Zaduženo je Federalno ministarstvo financija da za realizaciju današnjih zaključaka pripremi potrebne odluke.

Federalna direkcija robnih rezervi će odmah ići u nabavku inputa, kako jesenja sjetva 2014. godine ne bi kasnila.

SREDSTVA ZA RAZVOJ INDUSTRIJE

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.200.000 konvertibilnih maraka.

Od ove sume, po 300.000 KM je namijenjeno kompanijama “Palavra” d.o.o. Travnik (drvna i papirna industrija), “Surotec-Eurosjaj” d.o.o. Konjic (metalna, elektro i automobilska industrija), “Bosnaplast” d.o.o. Sarajevo (hemijska i industrija gume i plastike) i “Klaus Lehmann GmbH” d.o.o. Gračanica (metalna, elektro i automobilska industrija).

PROJEKT IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA

Vlada FBiH dala je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta suglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Švicarske agencije za razvoj i saradnju.

Cilju je zajednički rad na realizaciji projekta izgradnje poduzetničkih zona. Saradnja bi doprinijela i uvećanju planiranih sredstava za realizaciju projekta u visini od 570.000 konvertibilnih maraka. Projekt intеgrisanog lоkаlnоg rаzvоја, uz financijsku podršku, nudi priliku partnerskim institucijama u Federaciji BiH da istraže mogućnosti za unaprjeđenje postojećih financijskih mehanizama (grant shema) za ciljnu podršku realizaciji razvojnih prioriteta na lokalnom nivou, a koji istovremeno doprinose ostvarivanju razvojnih ciljeva Federacije BiH.

Finansijska sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka su osigurana u ovogodišnjem Proračunu FBiH, a 570.000 KM su donatorska sredstva Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Dakle, nije potrebno osiguravati dodatna sredstva za realizaciju ove odluke.

IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ “TEKUĆE REZERVE”

Federalna vlada donijela je četiri odluke o izdvajanju sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu.

Prvom je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno izdvajanje 200.000 konvertibilnih maraka na ime sufinansiranja troškova završetka zgrade sa stanovima za borce u Bihaću.

Iznos od 500.000 KM odobren je istom ministarstvu na ime nabavke putničkih automobila za stopostotne ratne vojne invalide prve grupe. Vlada je, ujedno, zaključila da i u 2015. godini bude odobren ovaj iznos za iste namjene.

Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Vlada je odobrila izdvajanje 150.000 KM na ekonomski kod “Subvencije javnim preduzećima”. Sredstva su predviđena za prevazilaženje problema blokade računa i nastavka provođenja plana konsolidacije privrednog društva “Unis Pretis” d.o.o. Sarajevo.

Namjena 60.000 KM izdvojenih Federalnom ministarstvu kulture i sporta je finansijska podrška Javnoj ustanovi Narodno pozorište u Mostaru za izmirenje duga po osnovu neplaćenih doprinosa za 2009. godinu.

ODLUKE O LISTAMA LIJEKOVA

Federalna vlada donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, tri odluke koje se odnose na liste lijekova. Tako su dopunjene odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH i Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji mogu biti korišteni na teret sredstava fonda solidarnosti. Dopunjena je i Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH, uz obavezu kantona da, u roku od 30 dana, usaglase kantonalne bolničke liste lijekova s dopunjenom federalnom listom.

Kantoni su obavezni i da, na osnovu danas izmjenjene i dopunjene Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, u roku od 90 dana, usaglase pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom.

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA FBiH, KANTONA,
OPĆINA I FINANCIJSKIH PLANOVA VANPRORAČUNSKIH FONDOVA

Vlada FBiH usvojila je danas Konsolidirano izvješće koje je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna FBiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine iznose 3.286,7 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 134,5 milijuna KM ili za 4,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 42,8 posto.

Ostvareni prihodi od poreza iznose 2.825,6 milijuna KM. U strukturi ukupnih prihoda, porezi sudjeluju s 85,97 posto.

U odnosu na prvi kvartal 2013. godine, njihovo ostvarenje je veće za 69,4 milijuna KM ili 2,5 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 46,7 posto. Ukupni šestomjesečni rashodi iznosili su 3.081,2 milijuna KM, te su za 56,2 milijuna KM ili za 1,9 posto viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 42,7 posto.

Tekući transferi i subvencije prije izvršene konsolidacije iznosili su 1.637,9 milijuna KM, a nakon toga 1.478,1 milijuna KM. U odnosu na konsolidirani drugi kvartal 2013. godine, njihovo ostvarenje je veće za 3,1 posto ili 44,4 milijuna KM. U ukupnim rashodima oni sudjeluju s 48 posto.

Tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili su 37,9 milijuna KM, transferi pojedincima 1.267,9 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 89,9 milijuna KM, subvencije javnim poduzećima 59,3 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 6,6 milijuna KM. Kapitalni transferi za šest mjeseci 2014. godine iznose 29,2 milijuna KM (drugim razinama vlasti 17,3 milijuna KM, pojedincima 1,7 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 3,6 milijuna KM i javnim poduzećima 6,1 milijuna konvertibilnih maraka).

U razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine sve razine vlasti Federacije BiH ostvarile su suficit od 205,4 milijuna KM, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju suficit iznosio 127,1 milijuna KM.

JAVNI PRIHODI U PRVIH ŠEST MJESECI 2014. GODINE

U prvom polugodištu 2014. godine, navedeno je u Informaciji Federalnog ministarstva financija, usvojenoj na današnjoj sjednici Vlade FBiH, ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.079,8 milijuna konvertibilnih maraka, što je za dva posto ili za 67 milijuna KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su približno 1.678 milijuna KM, te su veći za dva posto ili za 31,1 milijuna KM u odnosu na 2013. godinu. Proračun FBiH ostvario je rast, dok je negativan trend, s padom za jedan posto, zabilježen kod kantonalnih i općinskih proračuna.

Prihodi izvanproračunskih fondova iznosili su 1.340 milijuna KM i veći su za tri posto, odnosno za 37,3 milijuna KM, a javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 61,6 milijuna KM, s padom od dva posto ili za 1,4 milijuna KM.

Prihodi Proračuna Federacije BiH iznosili su 579,4 milijuna KM, što je za sedam posto ili za 39,8 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Kada se tome dodaju i ostvareni prihodi na ime servisiranja vanjskog duga, koji su iznosili 252,8 milijuna KM, ukupni prihodi Proračuna Federacije BiH ostvareni u iznosu od 832,2 milijuna KM, te su za 14 posto ili za 102,8 milijuna KM veći u odnosu na prošlu godinu.

Ukupna sredstva financiranja Proračuna Federacije BiH iznosila su 191,9 milijuna KM, tako da su ukupni prihodi i primici u prvih šest mjeseci 2014. godine ostvareni u iznosu od 1.024,2 milijuna KM, što je za 18 posto ili za 156,3 milijuna KM više nego u 2013. godini.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući i općinske, te proračune kantonalnih direkcija cesta i ostale korisnike javnih prihoda iznosili su 1.131,9 milijuna KM i manji su za jedan posto ili za 9,6 milijuna KM. Međutim, u pet kantona prihodi su rasli u odnosu na prošlogodišnje, i to u Posavskom za 17 posto, u Bosansko-podrinjskom za 14, u Zapadnohercegovačkom za dva posto, te u Zeničko-dobojskom i Sarajevskom kantonu za jedan posto. Najveći pad od devet posto imao je Hercegovačko-neretvanski kanton.

Ukupni prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH u prvom polugođu 2014. godine su iznosili od 1.340,1 milijuna KM, što je za tri posto ili za 37,3 milijuna KM više u odnosu na 2013. godinu. Doprinosi za MIO naplaćeni su u iznosu od 743,7 milijuna KM i veći su za 22 milijuna KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje iznosili su 535,1 milijun KM i veći su za 13,5 milijuna KM, a doprinosi za osiguranje od neuposlenosti bili su 61,2 milijuna KM i veći za 1,7 milijuna KM.

O PRODAJI RIZNIČKIH ZAPISA

Federalna vlada usvojila je Izvješće o zaduženju FBiH na temelju emisije rizničkih zapisa putem dražbe održane 19.8.2014. godine. Federacija je ponudila 2.000 zapisa nominalne vrijednosti 10.000 konvertibilnih maraka po zapisu, što ukupno iznosi 20.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana, putem metode višestrukih cijena.

Od jedanaest pristiglih ponuda za kupovinu zapisa, prihvaćeno je devet, putem kojih je prodano svih 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM po prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,19 posto.

INFORMACIJA I ZAKLJUČCI O PRIMJENI ZAKONA O PREKRŠAJIMA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju Federalnog ministarstva pravde o primjeni Zakona o prekršajima. S tim u vezi, Vlada je zadužila sva federalna ministarstva da u roku od 15 dana analiziraju usklađenosti kaznenih odredaba zakona iz njihove nadležnosti s odredbama Zakona o prekršajima. Na osnovu analiza, ministarstva trebaju izraditi prijedloge izmjena i dopuna tih zakona, te ih dostaviti Vladi radi upućivanja u daljnju zakononsku proceduru.

Naime, stupanjem na snagu Zakona o prekršajima nastala je obaveza nadležnih organa da, u roku od šest mjeseci, usklade propise kojima se regulira visina novčanih kazni u prekršajnom postupku s visinom propisanom u odredbi člana 22. Zakona o prekršajima.

Osnovna intencija Zakona o prekršajima je povećanje raspona novčanih kazni u prekršajnom postupku. Cilj je suzbijanje negativnih društvenih pojava koje su se ogledale u kršenju propisa iz različitih oblasti, a sve zbog niskih kazni za počinjene prekršaje.

Stupanjem na snagu novog zakona stvoreni su normativni uvjeti za povećanje kazni, a posebno iz oblasti poreza, carina, finansija, zaštite okoliša i koncesija, radnih odnosa i zaštite na radu. Kako bi Zakon o prekršajima ostvario svoje puno dejstvo, potrebno je u što kraćem roku pristupiti usklađivanju.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku koja određuje 63 pravne osobe u čijoj strukturi kapitala Federacija BiH ima vlasnički udio, kao i one čiji je osnivač, a koje su dužne organizovati zaštitu ljudi i imovine. Ove pravne osobe moraju organizirati vlastite unutarnje službe zaštite ljudi i imovine ili angažirati agenciju u skladu sa Zakonom o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine. Ukoliko to već ranije nisu uradile, moraju zaštitu organizirati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, a to je dan nakon objave u „Službenim novinama FBiH“.

Federalna vlada je donijela odluku kojom poslovni prostor površine 36,66 m², u Tuzli, u ulici Armije RBiH broj 23, daje na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona. Poslovni prostor u Sarajevu, u Ulici Avde Smajlovića broj 5, površine 61m², dat je, pod istim uslovima, na privremeno korištenje, na period od pet godina, Savezu osoba s invaliditetom Federacije BiH. Ovim savezima su, ujedno, otpisana dugovanja po osnovu zakupa ovih poslovnih prostora iz ranijih godina.

Nadzornom odboru privrednog društva “Unis Pretis” d.o.o. Vogošća, Vlada FBiH je dala saglasnost na prodaju nekretnina u procesu male privatizacije: objekta poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem, ekonomskim dvorištem i parkingom, zatim zemljišta ispred poslovne zgrade, te četiri privredna objekta u Vogošći.

Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema bivšem Federalnom ministarstvu odbrane. Riječ je o potraživanju od 3.553.926,66 KM nastalom od 1.7.1999. do 22.12.2000. godine.

Federalna vlada se upoznala s Inicijalnim izvještajem o primjeni Međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka za BiH za period 2012.-2014. godina, koji je pripremila Interresorna radna grupa osnovana Odlukom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u čiji je rad bilo uključeno Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Na Inicijalni izvještaj Vlada nema primjedbi, prijedloga i sugestija, te cijeni da može biti usvojen u predloženom tekstu.

Danas je Federalna vlada prihvatila Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalne inicijative i Lokalni razvoj za 2013. godinu, te Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, koje je pripremio Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Vlada je usvojila je i finalnu verziju “Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH” sa aneksom, koja je rađena u okviru Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP). Strategija se sastoji od Regulatornog okvira i institucionalnog mandata službi za zapošljavanje, Ključnih izazova u funkcioniranju javnih službi za zapošljavanje, Zaključaka situacione analize, Strateškog dijela (ciljevi, prioriteti i mjere) i Okvirnog akcionog plana.

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju „Igmanu” d.d. Konjic, na privremeno petogodišnje korištenje bez naknade, kasarne „Konjičkih brigada”, ukupne površine 262.538 m², s pripadajućim objektima i infrastrukturom.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada donijela je odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, objavljenog 30.4.2014. godine, te za raspisivanje novog. Naime, na konkurs je aplicirao samo jedan kandidat, te konkursna komisija nije bila u mogućnosti da njegove kvalitete i sposobnosi usporedi sa drugim. Donesena je i Odluka o kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Željeznice FBiH, te imenovana Komisija za izbor u sastavu Esad Osmanbegović (predsjednik), Dejan Vračić, Ismet Demirović, Jasenko Muharemagić i Miodrag Zotović.

Danas je Federalna vlada na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period od četiri godine, imenovala Mirsada Demirovića.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Upravnom odboru Lutrije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje Edhema Pašukana, nakon provedene konkursne procedure, na poziciju generalnog direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine.

Federalna vlada formirala je Radnu grupa koja ima zadatak da pripremi plan hitnih, srednjoročnih i dugoročnih intervencija za otklanjanje posljedica šteta na područjima pogođenim poplavama i klizištima. Predsjednik Radne grupe je direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH u osnivanju Jasmin Jaganjac, a članovi su predstavnici federalnih ministarstava okoliša i turizma Mladen Rudež, raseljenih osoba i izbjeglica Sulejman Alijagić, rada i socijalne politike Miroslav Jurešić i prostornog uređenja Mahira Đikić-Filipović, a predstavnik Federalnog zavoda za geologiju bit će naknadno imenovan.

Za predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ danas je imenovan Anto Marjanović, a za članove Amir Dedić i Alen Dervišević.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.45 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE