130. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.09.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 129. sjednicе Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.08.2014. godine
2. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o igrama na sreću koje je podnijela gđa Zora Dujmović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o određivanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizovati zaštitu ljudi i imovine
b) Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba u kojima Federacija Bosne i Hercegovine ima vlasnički udio i pravnih osoba čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, koje su obavezne organizirati zaštitu ljudi i imovine
4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (nabavka putničkih automobila za RVI 100% I grupe)
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi za djelimično izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom (broj: 01/14, po punomoćniku Hadžiomeragiću Džemi, advokatu iz Sarajeva)
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014. godinu u iznosu od 1.200.000,00 KM
10. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
c) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje na poziciju u Nadzorni odbor Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, sa tekstom Javnog oglasa
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta- Federalnog ministarstva kulture i športa
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
b) Prijedlog оdluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za potpisivanje Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta integrisanog lokalnog razvoja
16. Zahtjev Općine Gradačac za odobravanje pomoći za program sanacije uništenih i teško oštećenih stambenih objekata
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141-Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama
17. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Tuzli, Savezu osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona i poslovnog prostora u Sarajevu, Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o otpisu duga Savezu osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i Savezu osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona
19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Konjičkih brigada“ privrednom društvu „Igman“ d.d. Konjic
20. Informacija o radu Komisije za provođenje postupka - javnog poziva za iznalaženje poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstava koja imaju sjedište u Mostaru za period januar-decembar budžetske 2015. godine, sa prijedlogom najboljeg ponuđača i Prijedlogom odluke
21. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom zavodu za programiranje razvoja
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora privrednog društva „Unis Pretis“ d.o.o. Vogošća u prodaji nekretnina u procesu male privatizacije
23. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije robnih rezervi prema bivšem Federalnom ministarstvu odbrane
24. Inicijalni izvještaj o primjeni Međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka za Bosnu i Hercegovinu za period 2012.-2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
25. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine, za period januar-juni 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
26. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa sa Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o radu Komisije za revolving sredstva po projektima Lokalne inicijative (LIP) i Lokalni razvoj (LDP) za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Fonda za zaštitu okoliša Federacije, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o primjeni Zakona o prekršajima, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar - juni 2014. godine sa Prijedlogom zaključka
31. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 202/2014 od 05.02.2014. godine (poslovni prostor za potrebe Ureda za reviziju institucija u FBiH), sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o programu sufinansiranja jesenje sjetve pšenice za potrebe Federalne direkcije robnih rezervi
33. Prijedlog izjašnjenja po zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KTPO 0060299 13 od 11.08.2014. godine
34. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
35. Prijedlog zaključka o usvajanju Finalne strategije „Strategija jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za upošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine“
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
37. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru privrednog društva „Lutrija Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje generalnog direktora
38. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park „UNA“
39. Prijedlog zaključka o formiranju Radne grupe
40. Inicijativa za odobravanje izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i HercegovineSubota,
23. januar 2021.
VIŠE