129. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.08.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 127. sjednicе Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.08.2014. godine, Zapisnika 128. sjednicе Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.08.2014. godine i Zapisnika 59. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 22.08.2014. godine telefonskim putem
2. Inicijativa za pomoć Općini Gračanica za saniranje stambenih objekata oštećenih prirodnom nesrećom, 23.08.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prednacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
6. Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na zemljištu u korist „Elektroprijenosa BiH“ a.d. Banja Luka – operativno područje Mostar
7. VIII Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2011. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka i Prijedlozima odluka
a) Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradnje mosta „Avenija Sutina“ preko rijeke Neretve u Mostaru iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2010. godinu i 2011. godinu
b) Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta sanacija gradskih ulica u Mostaru (izgradnja produžetka ul. K. Tomislava do mosta Sutina; rekonstrukcija ulice Kralja Tvrtka; rekonstrukcija ul. K. Tomislava i izgradnja lokalnog puta u naselju Ortiješ) iz Programa investiranja sredstava naplaćenih GSM licence za 2009. godinu i 2010. godinu
c) Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta obilaznica Kiseljak-Veza M5R443 i dovršetak regionalne ceste Han iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2008. godinu i 2009. godinu
d) Prijedlog odluke o prijenosu okončanog projekta izgradnja i sanacija puteva u Općini Srebrenica iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2011. godinu
8. Informacija o postupku nabavke radova redovnog održavanja magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
9. Informacija o potrebi optimiziranja trase i usklađivanja sa zahtjevima lokalnih zajednica na dionici Doboj jug – Zenica sjever, sa Prijedlogom zaključaka
10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za raspisivanje Javnog konkursa i popunjavanje upražnjenog radog mjesta
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Odbora za reviziju u Javnom preduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
12. Prijedlog izjašnjenja na Amandmane na Prijedlog zakona o unutrašnjem platnom prometu koje je podnio Senahid Šaković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o parničnom postupku, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Tuzla
14. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu za davanje prethodne saglasnosti o izuzimanju državnog kapitala iz postupka privatizacije JP „Komus“ d.o.o. Gračanica
15. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu Općinskog vijeća Općine Kalesija za izuzimanje iz privatizacije državnog kapitala JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija
16. Prijedlog izjašnjenja o Prijedlozima za postupanje koje je uputila „Solana“ d.o.o. Tuzla
17. Prijedlog mišljenja na Okvirnu Strategiju za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2018. godina
18. Prijedlog odluke o odobravanju finansijske konsolidacije privrednom društvu „Hepok“ d.d. Mostar
19. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornog vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda sa Federacijom Bosne i Hercegovine utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
22. Prijedlog odluke o odobravanju prenosa sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
23. Prijedlozi akata
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjeli sredstava zajma Svjetske banke u okviru komponente 2A Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i American Petroleum Institute („API“) sa sjedištem poslovanja u 1220 L Street N.W., Washington DC 20005, sa druge strane
25. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa prava korištenja putničkog motornog vozila na trajno korištenje
26. Prijedlog odluke o prihvatanju Obračuna sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
27. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu, Finansijskog izvještaja i Finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
b) Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada i Finansijskog plana Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
28. Prijedlog odluke o izdvajanju javnih sredstava po osnovu naknade za korištenje službenih stanova za privremeni smještaj na poseban namjenski transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje stvari u Centralnom registru pasivnog podbilansa
30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u Gradcu, Republika Hrvatska
31. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o monitoringu ostvarenih strateških ciljeva i analizi trendova uz preporuke za poboljšanje stanja po oblastima i implementaciji Strategije uz prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)
32. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
33. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za razrješenje člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine
34. Prijedlog rješenja o dodjeli čina
35. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
36. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade za eksproprisane nekretnine na Zahtjev broj: 03-31-976/2014 od 21.07.2014. godine, po rješenjima Službe za nekretnine Grada Mostara
37. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na Zahtjev broj: 03-31-1003/2014-NK od 31.07.2014. godine i 01.08.2014. godine, po rješenjima Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići
38. Izvještaj o aktivnostima vezanim za Odluku o raspolaganju neraspoređenim dijelom pokretne imovine prijašnjem Federalnog ministarstva odbrane, sa Prijedlogom zaključka
39. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija i Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
42. Prijedlog za nominiranje dva predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za formiranje Mješovite radne grupe za izradu teksta Sporazuma o konačnom raspolaganju arhivom, spisima i drugim dokumentima iz člana 70. stav (3) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine
43. Izvještaj Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o tumačenju Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane sa prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za poništenje akata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata broj: 07-03-430/07 od 03.12.2007. godine, 07-03-430-2/07 od 07.02.2008. godine i 07-03-430-3/07 od 16.12.2009. godine i davanju saglasnosti na Pregled naziva komandi, jedinica i sastava Armije BiH, HVO-a i HOS-a, sa formacijskim dužnostima i formacijskim činovima u jedinicama ranga bataljona i više
44. Izvještaj o provedbi Plana realizacije Zaključaka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključaka
45. Treći tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, Kredit broj: 5188-BA, za period 01.04.-30.06.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o Projektu „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“, sa Prijedlogom zaključka
47. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
48. Informacija o implementaciji projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključaka
49. Informacija o odlukama o odobravanju izdvajanja sredstava iz „ Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za period 01.01.-30.06.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
50. Informacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica za brisanje hipoteke na nekretninama u privrednom društvu, sa Prijedlogom zaključka
51. Informacija o stanju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
52. Informacija o aktivnostima poduzetim po zaprimljenim pozivima na otvoreni telefon Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za period 28.05.2014. do 09.07.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
53. Informacija o Upitu Općine Sanski Most u vezi utroška sredstava po Odluci o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama („Službene novine Federacije BiH“ br. 50/14 i 61/14) sa Prijedlogom zaključka
54. Informacija o potraživanjima zakonskih zateznih kamata državnih službenika i namještenika koji su potpisali ugovor o vansudskoj nagodbi za izvršenje finansijskih potraživanja iz radnog odnosa, a kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije izvršila svoje ugovorene obaveze u naznačenim rokovima, sa Prijedlogom zaključka
55. Informacija o mogućnosti zakupa poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Kabineta Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, kabineta dva Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog pravobranilaštva sa Prijedlogom odluke
56. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem jednog (1) namještenika
57. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnoj upravi policije za popunu upražnjenih radnih mjesta
58. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za prijem novih uposlenika
59. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za prijem volontera
60. Zahtjev za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, sa Prijedlogom zaključka
61. Informacija (usmena) o mogućnosti kupovine automobila za 100% RVI paraplegicara
62. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za izdavanje potvrda o donaciji
63. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za dodjelu sredstava iz „Tekućeg transfera pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE