59. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.08.2014.
Saopćenje o radu


 

59. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BIH:

USVOJEN IZVJEŠTAJ O „STRESS TESTU“ ZA MOGUĆI SCENARIO PREKIDA SNABDIJEVANJA PRIRODNIM GASOM FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je na današnjoj 59. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila Izvještaj o „Stress testu“ za mogući scenario prekida snabdijevanja prirodnim gasom Federacije BiH koji je sačinilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ova obaveza Vlade Federacije inicirana je od strane Vijeća Evrope i Sekretarijata Energetske zajednice Europske unije i odnosi se na sve zemlje članice ove energetske zajednice koje su dužne da predvide mjere povećanja ekonomske sigurnosti prije nastupajuće sezone grijanja 2014/15 godina.Izvještaj treba da bude dio integralnog izvještaja koji je Bosna i Hercegovina dužna da dostavi EU i Sekretarijatu Energetske zajednice do 31. augusta 2014.

Među mjerama Vlade FBiH je zaduženje premijera da uputi inicijativu Vijeću ministara BiH sa zahtjevom da odmah pokrenu inicijativu prema Europskoj komisiji i zatraži finansijsku pomoć za nabavku gasa na tržištu zemalja članica EU.

Premijer je zadužen da uputi i inicijativu Vijeću ministara BiH da odmah otvori pregovore s Mađarskom i/ili Republikom Srbijom i šire s državama članicama EU, koje imaju transportne veze s Mađarskom, o nabavci nedostajućih količina gasa i o rezervisanju skladišnih prostora za gas, uključujući pojašnjenje člana 97/A mađarskog propisa.

Federalni premijer, također, treba Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu da, putem državnih institucija, obaveže i osigura adekvatno učešće NOS-a i „Elektroprijenosa BiH“ u prevazilaženju mogućih problema vezanih za eventualni prekid isporuke gasa i uključivanje električne energije kao alternativnog energenta.

JP Elektroprivreda BiH je zadužena da, u skladu sa svojim planskim dokumentom, kao alternativu za nedostajuće količine gasa obezbijedi napajanje električnom energijom, uključujući i nabavku neophodne opreme za to.

Federalna vlada i Vlada Kantona Sarajevo će dogovorno, u saradnji sa Operatorom - Terminalima Federacije, obezbijediti uslove za proizvodnju toplotne energije korištenjem tečnih goriva (LUEL/ mazut) u kotlovnicama koje su za to tehnički osposobljene.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da nastavi koordinaciju svih aktivnosti vezanih za „Stress test“ i da ovaj izvještaj sa zaključcima dostavi svim odgovornim subjektima s ciljem izrade operativnih planova o upravljanju rizicima u slučaju mogućeg prekida snabdijevanja prirodnim gasom.

INFORMACIJA O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA NA SANIRANJU POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE U FEDERACIJI BiH ZA
PERIOD MAJ-AUGUST 2014. GODINE

Federalna vlada je danas usvojila Informaciju o aktivnostima koje su Vlada FBiH, federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije poduzele na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj-august 2014. godine i uputila ga Parlametu FBiH na razmatranje.

U ovom izvještaju na 180 stranica detaljno su navedene aktivnosti Vlade FBiH kojima su izmjenama budžeta stvoreni okviri za interventnu pomoć poplavljenim kantonima, zakonski okvir za finansiranje pomoći i uspostavljanje Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, te brojne odluke za transfere pomoći nižim nivoima vlasti prema poplavama ugroženim kantonima i općinama. Između ostalih navedene su i značajne aktivnosti koje je Federalna vlada vršila u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH otvarajući posebne kreditne linije, kao i niz drugih aktivnosti.

Informacija obuhvata i Izvještaj o aktivnostima koje je Federalni štab civilne zaštite poduzeo u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta u područjima nastradalim od prirodne nesreće (poplave i klizišta), koja je uzrokovana obilnim kišnim padavinama na području Federacije BiH. Ovaj izvještaj sadrži analizu cjelokupnog stanja, te aktivnosti koje su poduzete u cilju pružanja pomoći i sanaciji šteta i sačinjen je na osnovu izvještaja i podataka koje je Federalni štab civilne zaštite, putem Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite, dobivao od kantonalnih i općinskih štabova civilne zaštite, te federalnih i kantonalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, agencija, pravnih subjekata i institucija.

Izvještaj oslikava stanje i situaciju na terenu prije i za vrijeme trajanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, posebno na područjima najugroženijih kantona Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE