128. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.08.2014.
Dnevni red

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog statuta Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak, koju je podnijela Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, čiji je predlagač Dževad Rađo, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji su predložili Mehidin Selimović, Ibrahim Nadarević, Mirsad Novalić, Dževad Agić i Osman Suljagić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Safet Kešo, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi sa Projektom opremanja medicinskom opremom JZU Kantonalna bolnica Goražde
9. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmjenu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
10. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu kojom se traži da se posebnim zakonom utvrdi cijena električne energije za vodovodna preduzeća, čiji je podnosilac Općinsko vijeće Općine Cazin
11. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev za tumačenje čl. 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je podnijela Senada Hadžić, vlasnica FC FIKO COMMERC-SF iz Cazina
12. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koju je podnio Savez udruženja boraca „Patriotske lige“ Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koju je podnio Savez udruženja vojnih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog uredbe o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog protokola o dopunama Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključаka
17. Prijedlog odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine
18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
20. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnoj upravi policije
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (investicijski grant Evropske unije) za Projekt „Vodosnabdijevanje Čapljine“
23. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (50.000.000 KM)
b) Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine (110.000.000 KM)
25. Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
a) Nacrt odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
26. Prijedlog odluke o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava po Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
27. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje važenja Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. - preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedništem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija sa druge strane
29. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na realokaciju budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
32. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (Gradačac)
33. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine (Ključ, Sanski Most)
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godiine
35. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za zakup poslovnog prostora
37. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
38. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi H.P. „GIK 1. MAJ“ u stečaju, Bačka Topola
39. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
40. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
41. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP-AF) za period 01. april-30. juni 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o preuzimanju donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o regulisanju uplate doprinosa za radni staž zaposlenika koji su bili u radnom odnosu u pravnim predhodnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u periodu 1991. godina do 02.02.1996. godine, sa Prijedlogom zaključaka
44. Informacija o projektu izgradnje termolektrane – toplane na gas u Zenici sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji Odluke o ovlaštenju za vršenje isplate neraspoređenih sredstava koja su JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar prikupile u svojstvu Operatora za OIEIK, V. broj: 151/2013 od 27.02.2013. godine, sa prijedlogom zaključaka
46. Prijedlog odgovora na Žalbu gosp. Drage Đurkovića iz Sarajeva na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (V. broj: 1419/2014 od 22.07.2014. godine)
47. Informacija o postupanju po Rješenju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
48. Informacija o preusmjeravanju Transfera za nabavku vakcina u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu sa prijedlogom zaključaka
49. Informacija o aktivnostima nadležnih organa Tuzlanskog kantona u vezi izrade i donošenja Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona sa prijedlogom zaključaka
50. Informacija o molbi Općine Maglaj za preciziranje namjene odobrenih sredstava po Odluci V. broj: 1143/2014 od 19.06.2014. godine za sanaciju posljedica šteta izazvanih poplavama i klizištima na području Općine Maglaj u 2014. godini
51. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli za prijem jednog namještenika
52. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za prijem volontera
53. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za prijem državnog službenika
54. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenih radnih mjesta
55. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
56. Izjašnjenje o Prijedlogu sporazuma Javnog preduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Aluminij d.d. Mostar
57. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE