20. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 08.08.2007.
ONASA

Na sjednici održanoj u Sarajevu kojoj je, po ovlaštenju premijera Federacije BiH, predsjedavao zamjenik premijera Gavrilo Grahovac, Federalna vlada donijela je dvije odluke o utvrđivanju općeg interesa za gradnju cesta.

U prvom slučaju, riječ je o autocesti Tuzla-Orašje (rijeka Sava), a u drugom o brzoj cesti Lašva-Vitez-Donji Vakuf. Ovi cestovni pravci istaknuti su u Mandatnom programu Vlade FBiH kao prioritetni infrastrukturni projekti.

Današnje odluke preduvjet su izradi investicijsko-tehničke dokumentacije do razine glavnog projekta, pribavljanju urbanističko-tehničkih suglasnosti za izgradnju, kao i izradi elaborata o ekproprijaciji i njezinoj provedbi. saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

* * *
SARAJEVO, 8. AUGUST (ONASA)

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju o realizaciji preuzetih i ugovorenih obveza u postupku privatizacije Željezare Zenica (“Mittal Steel”), koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Konstatirajući da je privatizacija ove kompanije imala značajne direktne i indirektne pozitivne efekte, Federalna vlada je danas ukazala na potrebu prevazilaženja uočenih slabosti.

Zaduženo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da ostvari uvid u stepen realizacije programa Socijalnog paketa kao i ostalih obaveza iz oblasti radnih odnosa koje je preuzeo većinski vlasnik i o tome informira Vladu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posredstvom Agencije za privatizaciju u FBiH, utvrditi stepen izvršavanja obaveza ulaganja na osnovu Ugovora, kako bi se mogao uraditi reprogram obaveza iz kupoprodajnog Ugovora sa novom dinamikom i garancijama za njegovu realizaciju.

Izvještaji trebaju biti sačinjeni do konca augusta, kada će se Vlada odrediti prema sljedećim koracima.

Uz ovo, ostaje trajni zadatak Agencije za privatizaciju FBiH da prati realizaciju i izvršenje obaveza iz ovog ugovora i da o tome redovno informira Federalnu vladu.

* * *
SARAJEVO, 8. AUGUST (ONASA)

Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) dostavila je Vladi FBiH Informaciju o trenutačnom statusu realizacije strategije upravljanja zračnim prometom BiH (ATM strategija BiH). Globalni cilj strategije je da institucije BiH preuzmu upravljanje i pružanje usluga u zračnom prometu. Predviđeno je da Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) uspostavi jedinstvenu službu oblasne kontrole zračnog prometa s dvije funkcionalne jedinice.

Ovaj projekat, navodi se u Informaciji, moguće je realizirati jedino kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD).

I pored znatnih rezultata postignutih u dosadašnjem tijeku realiziranja strategije, FED CAD upozorava i na određene probleme.

Usvajajući Informaciju, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i FED CAD da, do uspostave Pružatelja usluga kontrole zračnog prometa u BiH (BH ANSP), osiguraju potpuno i sigurno izvršavanje poslova i zadataka koji proizilaze iz Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Odluke o delegiranju ovlasti za pružanje usluga kontrole zračnog prometa.

Ove dvije institucije dužne su, također, s BHDCA-om i Direkcijom za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske (RS CAD), osigurati sudjelovanje osoblja FED CAD-a u implementaciji ATM strategije, vodeći računa da ne dođe do ugrožavanja poslova i zadataka FED CAD-a.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, zaključak je Vlade FBiH, u okviru unutarnje organizacije predvidjeti jedinicu – odsjek s odgovornostima koje se odnose na nadležnost FBiH u izgradnji zračnih luka i njihovom upravljanju.

Vlada FBiH zahtijeva od nadležnih državnih i entitetskih institucija da, u procesu transformacije, osiguraju da svo osoblje, oprema i infrastruktura FED CAD-a pređu zajedno u buduće institucije BiH.

Također, od nadležnih državnih i entitetskih institucija Federalna vlada traži da u procesu realizacije ASTM strategije i nakon uspostave BH ANSP-a osiguraju funkcioniranje jedinica kontrole zračnog prometa u svim međunarodnim zračnim lukama u BiH.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE