127. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.08.2014.
Saopćenje o radu

ZAKLJUČCI POVODOM INFORMACIJE O AUGUSTOVSKIM POPLAVAMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, u sklopu redovnog praćenja stanja na poplavljenim područjima, usvojila Informaciju o posljednjim augustovskim poplavama na području Federacije BiH u 2014. godini, koju je pripremila Federalna uprava civilne zaštite.

Federalna vlada donijela je zaključke kojim od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće traži da joj hitno dostave podatke o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati i procjene sredstava za njihovu obnovu, te sačine informaciju o dosad poduzetim mjerama u vezi sa saniranjem ovih objekata.

Od načelnika općina koje su proglasile stanje prirodne nesreće traži da hitno dostave podatke o broju kuća koje je zbog djelovanja klizišta potrebno ponovo izgraditi za osobe kojima su kuće porušene i moraju biti izgrađene na drugim lokacijama. Od načelnika ovih općina Vlada FBiH, također, traži da je hitno informišu o dodjeli zamjenskog zemljišta i procedurama koje se provode na osiguranju adekvatnih lokacija za izgradnju novih stambenih objekata.

Vlada je zadužila federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije, Generalni sekretarijat i Federalni štab civilne zaštite da, u roku od sedam dana, za Vladu pripreme izvještaje o pruženoj pomoći i sanaciji šteta u područjima nastradalim od prirodne nesreće (poplave i klizišta) u maju i augustu 2014. godine. Generalni sekretarijat će, na bazi ovih izvještaja, pripremiti cjelovitu informaciju koju će premijer FBiH, nakon razmatranja na sjednici Vlade, dostaviti Parlamentu FBiH.

Danas je usvojeno i nekoliko zaključaka koje je predložila Federalna uprave civilne zaštite, a kojima se nalažu preventivne mjere na zaštiti i spašavanju, odnosno saniranju posljedica prirodne nesreće, ta na popuni i opremanju Specijalističke jedinice zaštite i spašavanja i ostalih službi civilne zaštite.

UREDBA O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NEPOGODOM

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu koja utvrđuje kriterije za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom.

Uredbu primjenjuje Fond za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije BiH sukladno nadležnostima utvrđenim Zakonom o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji FBiH i njegovim statutom.

Kriteriji propisani ovom uredbom primjenjuju se na fizičke i pravne osobe predviđene člankom 10. stavak 1. Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom. Također, kriteriji se primjenjuju i na općine koje se pojavljuju kao korisnici sredstava Fonda.

Među kriterijima koje mora ispunjavati fizička osoba je da je državljanin BiH i da je u vrijeme prirodne nepogode proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode na području FBiH uzročene obilnim kišnim padavinama, imala imovinu na teritoriji općine zahvaćene prirodnom nepogodom. Kriterij je i da joj je odlukom nadležnog povjerenstva utvrđen nastanak štete na imovini i da je šteta prouzročena prirodnom nepogodom.

Pravo na dodjeljivanje sredstava ne može ostvariti više od jedne osobe iz pripadajućeg kućanstva.

Za dodjeljivanje sredstava pravna osoba mora ispunjavati uvjete da je u vrijeme prirodne nepogode obavljala gospodarsku djelatnost za koju je registrirana, te da je odlukom, nadležnog povjerenstva, na njenoj imovini utvrđen nastanak štete prouzročene prirodnom nepogodom.

Sredstava će biti dodijeljena općinama na čijoj je teritoriji usljed prirodne nepogode nastala šteta na infrastrukturnim objektima, ili da je na teritoriji općine usljed prirodne nepogode došlo do aktiviranja klizišta, odnosno da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta.

Danas donesena Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

IMENOVAN UPRAVNI ODBOR FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ
NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA TERITORIJI FBiH

Vlada Federacije BiH danas je donijela Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Predsjednik Upravnog odbora je, po funkciji, premijer FBiH Nermin Nikšić, a članovi su, također po funkciji, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović, federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jerko Ivanković-Lijanović, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić u ime Saveza općina i gradova FBiH i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH i predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja FBiH Sinan Husić.

Članovi Upravnog odbora Fonda su tri predstavnika donatora, koje je predložilo Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH: Safudin Čengić, Petar Ćorluka i Zehra Obralija.

Upravni odbor upravlja Fondom u skladu sa odredbama Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, statuta i drugih općih akata Fonda, te drugih zakona i propisa.

Današnje Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZMJENE PLANOVA AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Federalna vlada danas se suglasila s izmjenama i dopunama Okvirnog i Financijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

Ciljevi Okvirnog plana 2012.-2104. ostaju neizmijenjeni, samo se za period od narednih šest mjeseci definišu novi ciljevi. To su sanacija, rekonstrukcija i izgradnja zaštitinih vodenih objekata na poplavljenim područjima Odžačka i Srednja Posavina u skladu s procjenom šteta i programom mjera na ovim poplavljenim područjima, te otklanjanje posljedica od štetnog djelovanja voda na vodotocima prve kategorije u skladu sa Elaboratom o procjenama šteta na vodotocima prve kategorije.

U hitne i kratkoročne mjere spada sanacija glavnih objekata koji služe za zaštitu od poplava, a u cilju obezbjeđenja zaštite od poplava pripadajućih naselja i poljoprivrednih površina.

Kratkoročnirm mjerama obuhvaćeni su sanacija i hitne intervencije na obodnim i glavnim kanalima sa objektima na njima, osposobljavanje ustava na kanalima, sanacija oštećenja na trupu nasipa, sanaciji objekata crpnih stanica, čuvarskih kuća i nasutih brana.

Na ovaj način omogućeno je preusmjeravanje sredstava u cilju djelimičnog saniranja šteta izazvanih ovogodišnjim poplavama.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Zakonom o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, čiji je Nacrt utvrđen na današnjoj sjednici Vlade FBiH, definiran je novi naziv naseljenog mjesta Mostarsko Cerno u Općini Čitluk. Time bi Mostarsko Cerno bilo izdvojeno iz naseljenog mjesta Služanj.

Općinsko vijeće Općine Čitluk dužno je, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje propise o nazivima i granicama naseljenih mjesta s novim odredbama.

Inicijativu za utvrđivanje novog naseljenog mjesta Mostarsko Cerno, a koje bi nastalo izdvajanjem dijela naseljenog mjesta Služanj, pokrenula je sama Općina Čitluk. U obrazloženju inicijative istaknuto je kako je, nakon stupanja na snagu Zakona o matičnim knjigama, došlo do negodovanja građana iz dijela Služanja, za koji se koristio naziv Mostarsko Cerno.

Građani iz ovog naselja su do stupanja na snagu Zakona mogli upisivati činjenice prema svojoj volji. Tako su se za matične knjige koje su se do tada vodile za naseljeno mjesto Služanj upisivali nazivi Mostarsko Cerno, Cerno ili Služanj. Usljed dosljedne primjene Zakona negodovala je većina građana naselja Mostarsko Cerno koji su pokrenuli postupak izdvajanja iz naseljenog mjesta Služanj. U prilog tome se može istaći i činjenica kako je ovaj dio naseljenog mjesta Služanj imao i svoju mjesnu zajednicu, te da postoji i prirodna granica između njih.

RAČUN ZA PRIKUPLJANJE TAKSI ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora.

Na ovaj transakcijski račun bit će prikupljana sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata koja je utvrđena Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH.

Ova taksa namjenski je javni prihod kojim se finansira uspostava rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora rezervi naftnih derivata koji je osnovan Zakonom.

SAGLASNOST NA GARANTOVANU OTKUPNU CIJENU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na garantovane otkupe cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Naime, Regulatorna komisija za energiju u FBiH usvojila je Pravilnik kojim je propisana metodologija utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja kvalifikovanih proizvođača, kao i kriteriji za promjenu utvrđene garantovane otkupne cijene. Cilj donošenja ovog pravilnika je izrada metodologije o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja koja koriste OIEiEK, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i daju smjernice za jednostavan i razumljiv način izračuna garantovanih otkupnih cijena zasnovanih na osnovu poznatih parametara koji su sprovodivi u praksi.

Prema usvojenom tarifi, garantovana cijena električne energije varira s obzirom na veličinu i tip postrojenja, te na vrstu primarnog izvora energije, a kreće se od 0,29030 do 0,12373 KM/kWh za hidroelektrane, za vjetroelektrane od 0,37124 do 0,14766 KM/kWh, za solarne elektrane od 0,01811 do 0,39320 KM/kWh. Za elektrane na biomasu kreće se od 0,31292 do 0,22706 KM/kWh, dok garantovana cijena električne energije iz postrojenja efikasne kogeneracije iznosi 0,15419 KM/kWh.

PRODAJA ZGRADE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U ORAŠJU

Vlada FBiH danas je dala saglasnost Agenciji za vodno područje rijeke Save za prodaju zgrade Centra za odbranu od poplava u Orašju. Osnovni cilj ove odluke je stvaranje uslova za osiguranje većeg i namjenski funkcionalnijeg prostora radi zadovoljenja potreba koje nameće ostvarenje zadataka odbrane od poplava, a što bi AVP Sava omogućilo nesmetano izvršavanje svojih obaveza proisteklih iz Zakona o vodama.

Naime, postojeći objekat Centra za odbranu od poplava Orašje nije pogodan kako za izvršavanje redovnih, tako i vanrednih zadataka. Lociran je u centru naseljenog mjesta Orašja, neposredno uz savski odbrambeni nasip, koji ima namjenu gradskog šetališta. Radi se o upravnoj zgradi čiji je dio tokom rata bio devastiran usljed granatiranja, i od tada se ne koristi. Ostatak objekta zbog starosti i načina gradnje istrošen, a naročito krovna konstrukcija i drvena međuspratna konstrukcija. Objekat nema prostora za smještaj materijalnih sredstava za odbranu od poplava, ima ograničen prostor za smještaj ljudstva i dokumentacije, te održavanje radnih sastanaka, a moguće mu je pristupiti samo pješice.

Novi objekat Centra za odbranu od poplava imao bi prostor za ljudstvo u vanrednim prilikama, magacin za opremu neophodnu za efikasnu odbranu od poplava, parking prostor za mehanizaciju, odnosno terenska i teretna vozila, građevinske mašine, materijale za odbranu od poplava i drugo. Kako se radi o izuzetno značajnom objektu, koji je od posebnog interesa i za lokalnu zajednicu, Općina Orašje je Agenciji za vodno područje rijeke Save već ponudila zemljište za izgradnju novog objekta.

Vlada je, ujedno, Agenciji dala i saglasnost za kupovinu ne manje od 2.000 m2 zemljišta za izgradnju novog Centra za odbranu od poplava u Orašju.

STRATEGIJA ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH

Vlada FBiH prihvatila je danas Strategiju za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine. Izrada ovog dokumenta dogovorena je u novembru 2013. godine, tokom šestog sastanka Strukturisanog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH), održanog u Banjoj Luci.

Usvajanje SRSP najvažniji je strateški korak i u cilju dobivanja pomoći iz IPA sredstava.

Opći cilj i osnovna vodilja u izradi SRSP u BiH je stvaranje zajedničkog dugoročnog strateškog okvira, koji sadrži usaglašene dugoročne prioritete za budući razvoj ovog sektora u cjelini, kao i realne reformske aktivnosti. Ova strategija izrađena je zajedničkim radom ministarstava pravde BiH, entiteta i kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

PROSTOR ZA ANTENSKI SISTEM B&H AIRLINESA

Vlada FBiH dala je danas saglasnost Federalnom hidrometeorološkom savezu o ustupanju na privremeno korištenje dijela poslovnog prostora u objektu Meteorološke stanice na Bjelašnici Javnom preduzeću B&H Airlines Sarajevo.

Naime, B&H Airlines se obratio Federalnom hidrometeorološkom zavodu ovakvim zahtjevom kako bi u taj prostor bio postavljen antenski sistem. Na taj način bi ovo javno preduzeće zadovoljilo potrebu za ostvarivanje komunikacije od iznimne važnosti za obavljanje vlastitih operacija. Prostor će, za ove namjene, biti korišten u naredne dvije godine, bez naknade.

NAGRADE SPORTISTIMA

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela nekoliko odluka o dodjeli nagrada sportistima.

Hrvatskom sportskom klubu „Zrinjski“ iz Mostara za osvajanje Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2013/2014 i Ženskom nogometnom klubu „SFK 2000“ iz Sarajeva za osvojeno Prvenstvo BiH u nogometu za žene za sezonu 2013/2014 dodijeljene su novčane nagrade u iznosu od po 15.000 KM.

Nagrade u iznosu od po 5.000 KM dobili su Stolnoteniski klub „Mostar“ iz Mostara za osvojeno Državno prvenstvo u stolnom tenisu u muškoj konkurenciji za sezonu 2013/2014 i Stonoteniski klub „Spin 2012“ iz Sarajeva za osvojenu Premijer ligu BiH u stonom tenisu za žene sezona 2013/2014.

Federalna vlada je danas donijela i Odluku o dodjeli nagrade Paraolimpijskom komitetu BiH iz Sarajeva za sportiste invalide u alpskim disciplinama za ispunjenje paraolimpijske norme za Zimske paraolimpijske igre u Sochiju 2014 u iznosu od po 5.000 KM Ilmi Kazazić i Senadu Turkoviću.

Novčana nagrada dodijeljena je i Taekwondo klubu „Magone“ iz Livna za osvajanje titule državnih prvaka Bosne i Hercegovine u konkurenciji seniora u 2014. godini i to najboljoj seniorki Ivani Džeko i najboljem senioru Vedranu Ćubeli u iznosu od po 5.000 KM.

Klubu borilačkih sportova „Flek Tom-Cat“ iz Tuzle za osvojeno 1. mjesto lgora Ekmića na Svjetskim borilačkim igrama 2013 dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.000 KM, a Karate klubu „Champion“ sa Ilidže za osvojeno 1. mjesto Anesa Čonge na 49. Evropskom prvenstvu u juniorskoj kategoriji iznad 76 kg i Merisu Mehoviću za osvojeno 3. mjesto na tom prvenstvu u kategoriji seniora do 84 kg, dodjeljuju se novčane nagrada u istom iznosu.

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA „ZAŠTIĆENA ŠUMSKA I PLANINSKA PODRUČJA“

Vlada FBiH je usvojila Završni izvještaj o realizaciji projekta „Zaštićena šumska i planinska područja - FMPAP“ koji je realiziralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a finansirao GEF putem Svjetske banke. Korisnik projekta su zaštićena područja u Federaciji BiH - NP Una i PP Blidinje, a njegova vrijednost je 1,7 miliona američkih dolara (oko 2,4 miliona KM). Projektni razvojni cilj je jačanje institucionalnog i tehničkog kapaciteta za održivo upravljanje zaštićenim područjima i prirodnim resursima i širenje mreže šumskih i planinskih zaštićenih područja u BiH.

Projekt je fokusiran na unapređenje efektivnosti upravljanja u postojećim zaštićenim područjima, stavljanje još lokacija pod zaštićeni status, procjenu izvodljivosti za još jednu lokaciju i promociju održivog upravljanja prirodnim resursima i aktivnosti zaštite biodiverziteta unutar ili oko zaštićenih područja.

Projekat je zatvoren 28. februara 2014. godine i sve planirane aktivnosti su završene, s veoma dobrim efektima i rezultatima. Rezultati realizacije projekta su dobijena studija izvodljivosti zaštićenog područja „Prenj - Čvrsnica - Čabulja - Vran“, planovi upravljanja za NP Una i PP Blidinje, urađeni izvještaji o ekološkoj procjeni početnog stanja u ZP - NP Una i PP Blidinje, kao i crvena lista ugroženih biljaka, životinja i gljiva u Federaciji BiH.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI VLADE FBiH

Na današnjoj sjednici je Federalna vlada usvojila izvještaje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o napretku Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) za prvi i drugi kvartal 2014. godine, u kojima se kaže da je dosad izvršeno 85 posto planiranih zadataka.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva trgovine o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH, sa stanjem od 24.1.2014. godine, kada je evidentirano 345 ovih predstavništava.

Federalna vlada prihvatila je danas stajalište Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta da rok utroška i pravdanja dodijeljenih financijskih sredstava po Ugovoru od 19.12.2012. godine između Općine Odžak i ovog ministarstva bude produljen do 30.9.2014. godine. Ukoliko Općina Odžak do novoutvrđenog roka ne opravda dobivena poticajna financijska sredstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će pokrenuti procedure njihova povrata u Proračun Federacije BiH. Riječ je o 80.000 konvertibilnih maraka datih za izgradnju poduzetničke zone u Odžaku.

Danas je Federalna vlada izmijenila i dopunila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2014. godinu za finansiranje Crvenog križa Federacije BiH.

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu. Ovaj Izvještaj će radi razmatranja biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

Vlada je usvojila Informaciju o provedenim procedurama pri donošenju Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, te utvrdila da ovo ministarstvo nije prekršilo Zakon o izvršenju Budžeta Federacije BiH, niti druge zakone kojima je propisan način donošenja odluka.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH imenovala je danas Jasenka Muharemagića za svog predstavnika u Radnoj grupi Vijeća ministara BiH za reviziju Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini. U slučaju potrebe za zauzimanjem njenog stava, imenovani će Vladi FBiH podnijeti Informaciju o toku aktivnosti na reviziji Sporazuma, s prijedlogom zaključka.

Inače, Sporazumom s predstavnicima nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini Vijeće ministara je preuzelo obavezu da ojača svoju ulogu u promoviranju dobrovoljnih i društvenih aktivnosti u svim oblastima društvenog života.

U Savjet za praćenje cijena imenovani su Lela Glibo (predsjednica), Hanefija Topuz, Edina Sijerčić, Amela Mikulić, Adel Hodžić, Pero Obad, Marin Bago i Mesuda Kamberović.

Federalna vlada je danas Stipu Buljana predložila za imenovanje za člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije BiH, na mandatni period od pet godina.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.00 sati.

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE