56. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.07.2014.
Saopćenje o radu

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 56. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila amandman Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na prijedlog Prostornog plana Federacije za period 2008. – 2028. godina i on postaje sastavni dio ovog dokumenta koji je u parlamentarnoj proceduri.

 

Amandman se odnosi na položaj trase Koridora Vc iz prijedloga Prostornog plana FBiH na teritoriji općina Žepče, Zenica, Maglaj i Tešanj, njeno usklađivanje sa zahtjevima lokalne zajednice i omogućavanje spoja sa autocestom A3 Tuzla - Žepče izvan gradskog područja.

Ovim amandmanom autocesta je položena van urbanog dijela Žepča, čime su ispoštovani zahtjevi lokalne zajednice, a istovremeno su zadovoljeni strogi tehnički propisi za spoj Koridora Vc i autoceste Orašje - Tuzla - Žepče. Također je definiran i položaj interregionalnog čvorišta u južnom dijelu općine Žepče.

Federalna vlada prihvatila je i Informaciju o potrebi optimiziranja i povećanja fizibilnosti trase na dionici Konjic - Mostar sjever. Usvojeno je Idejno rješenje trase autoceste na Koridoru Vc od Konjica do Mostara koje prolazi dolinom Bijela i dalje kroz planinu Prenj.

U Informaciji JP Autoceste se ističe da bi optimizacijom trase iz idejnog rješenja, uz korištenje prirodnih pogodnosti terena (prolaz kroz dolinu Bijela) i nova tehnološka dostignuća u tunelogradnji za proboj kroz planinu Prenj, ona bila skraćena za 18 kilometara i ostvarene uštede veće od 300 miliona eura.

Javno preduzeće Autoceste FBiH je zaduženo da izradi Idejni projekat i Studiju uticaja na okoliš nove varijante ove trase prema predloženom idejnom rješenju. Prilikom izrade Idejnog projekta, JP Autoceste FBiH će posebno razmotriti i izraditi sveobuhvatno saobraćajno rješenje povezivanja na Koridor Vc općina Konjic i Jablanica.

Federalna vlada utvrdila je i izjašnjenja kojim ne prihvata amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koji je podnio Klub poslanika HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i dva amandmana Ljiljane Sakić, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta

 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE