126. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.07.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 124. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.07.2014. godine, Zapisnika 125. sjednice, održane 15.07.2014. godine, Zapisnika 53. hitne sjednice, održane 17.07.2014. godine, telefonskim putem i Zapisnika 54. hitne sjednice, održane 18.07.2014. godine, telefonskim putem
2. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
3. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu
4. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2017. godine
5. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine koje je podnijela gđa Ljiljana Sakić, delegat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za stavljanje van snage člana 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i člana 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Banovići
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Cazin
8. Prijedlog izjašnjenja u vezi Inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 51. stav 1. tačka c) Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 4. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Odluke o kakvoći tečnih goriva , koju je podnio gospodin Uroš Bider iz Petrol BiH Oil Company d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čiji je predlagač Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog mišljenja na Inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu, koju je podnijela Belkisa Vehabović, zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog mišljenja o Inicijativi u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koju su podnijeli Vlada Tuzlanskog kantona i Općinsko vijeće Općine Tešanj
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja „Agenciji za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za izvlaštenje nekretnina za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa
13. Prijedlog odluke o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja dijela sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Programa investiranja sredstava GSM licence za 2014. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmjenu tenderske dokumentacije za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina
17. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
18. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
19. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
21. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora „Sarajevo-osiguranje“ d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala, sa Rang listom i Prijedlogom rješenja
22. Izvještaj o ispitivanju uzoraka poljoprivrednih proizvoda sa poplavljenih područja, sa Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za popunu upražnjenih radnih mjesta
24. Zahtjev za nominiranje člana u Radnu grupu koja će raditi na usklađivanju Upustva o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica Bosne i Hercegovine sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
25. Zahtjev za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (u svrhu učešća rukometne muške seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu-Katar 2015.) sa Prijedlogom zaključka
26. Zahtjev Općinskog štaba civilne zaštite Općine Živinice za davanje saglasnosti na Program utroška sredstava po Odluci V. broj: 1143/2014 od 19.06.2014. godine za sanaciju posljedica šteta izazvanih poplavama i klizištima na području Općine Živinice u 2014. godini
27. Zahtjev za učešće Federalnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva kao umješača u postupku broj: 65 0 P 045705 05 P, protiv Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo radi naknade štete, vsp 10.334.362,50 pred Općinskim sudom u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
28. Prijedlog odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
29. Zahtjev TV1 d.o.o. za odobrenje stranog ulaganja sa Prijedlogom zaključka
30. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za objavljivanje javnog konkursa za prijem državnog službenika sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141-Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama
32. Informacija o stanju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
33. Informacija Radne grupe za rješavanje statusa privrednog društva „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
34. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu trgovine za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, sa Prijedlogom zaključka

Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE