122. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.06.2014.
Saopćenje o radu

 122. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
DEBLOKIRATI RAČUN „ALUMINIJA“ NA PERIOD OD 60 DANA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu razmatrala Informaciju o načinu rješavanja duga „Alumunija“ d.d Mostar prema JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i jednoglasno donijela više zaključaka s ciljem rješavanja ovog problema, ali i održavanja nastavka proizvodnje u ovom kombinatu. Prije toga Vlada je informisana o dosadašnjim pregovorima dvije kompanije kao i pokazateljima poslovanja Aluminijskog kombinata u ovoj godini, a koje su iznijeli finansijska direktorica JP Elektroprivreda HZHB Ivana Bunoza i finansijski direktor „Aluminija“ Tomislav Lovrić.

Uvažavajući uvjete Elektroprivrede koja zahtijeva redovno plaćanje mjesečne fakture, te realan plan otplate ukupnog dosadašnjeg duga, kao i čvrst stav „Aluminija“ da mu sadašnje poslovanje omogućava redovno plaćanje tekuće mjesečne potrošnje električne energije, Vlada je zadužila Upravu ove elektroprivrede da izvrši deblokadu računa „Aluminij“ d.d. Mostar na period od 60 dana, te da odmah obustavi postupak isključenja napajanja električnom energijom ovog kombinata.

Uprava i Nadzorni odbor „Aluminija“ su zaduženi da odmah po deblokadi računa pokrenu razgovore s komercijalnim bankama i poslovnim partnerima oko osiguranja garancije za otplatu postojećeg duga za električnu energiju prema Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar, te da o tim aktivnostima svakih 15 dana informišu Vladu FBiH.

Uprave ove dvije kompanije su obavezane da pristupe izradi i potpisivanju sporazuma o reprogramu duga u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava. Ovaj sporazum treba da sadržava i garancije za povrat duga „Aluminija“ prema EP HZHB, zaključeno je danas.

Jedan od zaključaka je i da je uvjet za sklapanje sporazuma uredno izmirivanje tekuće fakture koju Elektroprivreda HZHB ispostavlja „Aluminiju“ d.d. Mostar. S tim u vezi data je saglasnost Elektroprivredi HZHB da u slučaju kašnjenja u plaćanju tekuće fakture može pokrenuti sve mehanizme prinudne naplate duga.

Tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda rečeno je da je došlo do značajnih pozitivnih pomaka u saradnji ovih kompanija i da je aktuelna Uprava „Aluminija“ značajno iz mjeseca u mjesec smanjivala gubitke, tako da je Aluminijski kombinat sada u mogućnosti da izmiruje svoje tekuće obaveze prema EP HZHB.

Vlada Federacije će i dalje nastaviti davati podršku konsolidaciji „Aluminija“, a takvo opredjeljenje očekuje i od Vlade Republike Hrvatske, malih dioničara i banaka.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici ovlastila federalnog ministra pravde da se, u njeno ime, može izjasniti na amandmane podnesene na prijedloge zakona koji će biti razmatrani u nastavku 25. vanredne i 26. vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

***

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.40 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE