121. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.06.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 49. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 18.06.2014. godine

2. Informacija (usmena) o mogućim modalitetima finansiranja pomoći i obnovi područja
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
4. Prijedlog amandmana na Prijedlog prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. do 2028. godine
5. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su podnijele Alma Čardžić, Ljiljana Sakić i Jasmina Zubić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnijela Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine
7. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na Inicijativu „Konzum“ d.o.o. Sarajevo za davanje autentičnog tumačenja člana 23. Zakona o vijeću uposlenika, sa Nacrtom autentičnog tumačenja
8. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
10. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja-Garancijski fond za podsticaj izvozno orijentisanih preduzeća“
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Brojler d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti dva člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje kandidata na upražnjene pozicije za dva člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
15. Izvještaj o utrošku sredstava za obavljanje poslove službe „Pomoć-informacije“ na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključaka
16. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za 2015. godinu


b) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine boravišne takse za fizička lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu za 2015. godinu
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela zemljišta Fondaciji „Ljudska prava“ Goražde
b) Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnina nad kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Hadžići za ustupanje dijela objekata u kasarni „Žunovnica“
19. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dalmatinska broj 1, SABNORA-a u Bosni i Hercegovini
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo-Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo za preuređenje tavanskog u poslovni prostor u objektu bivšeg Studentskog doma „Mladen Stojanović“ u Sarajevu
21. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj kasarni „Nedžarići“ Udruženju boraca „Crni labudovi“
22. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju ukupnog broja sudskih policajaca u odjeljenjima sudske policije
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine
24. Prijedlog odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine
25. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje
26. Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za razmatranje osnovanosti retroaktivnog uvezivanja penzijskog staža osiguranja bivših zaposlenika JP VZ „Orao“ d.o.o. Rajlovac – Sarajevo (realizacija tačke 3. Zaključka V. broj: 815/2014 od 28.04.2014. godine)
27. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenog na Zahtjev
a) broj: 03-31-740/2014-NK od 04.06.2014. godine, po Rješenju Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica
b) broj: 03-31-816/2014 od 18.06.2014. godine, po Rješenju Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža
c) broj: 03-31-817/2014 od 18.06.2014. godine, po Rješenju Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad
d) broj: 03-27-701-4/2014 od 13.06.2014. godine, po Rješenju Službe za prostorno uređenje, građenje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske i inspekcijske poslove Općine Bosanska Krupa
28. Projekat Programa deminiranja 2014-Faza XVI, sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01.01.-31.12.2013. godine,sa Prijedlogom zaključaka
30. Izvještaj o radu Popisnog biroa Federalnog zavoda za statistiku, sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog rješenja o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
32. Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure izbora kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Rang listom kandidata
33. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje liste zaposlenika koji su bili na listi privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar 31.12.1991. godine sa Prijedlogom zaključka
34. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o stanju u oblasti veterinarstva sa prijedlogom mjera u svjetlu preporuka FVO tima i zahtjeva iz Mape puta za stvaranje zakonskih mogućnosti za plasman prehrambenih proizvoda na tržište EU sa Prijedlogom zaključaka
36. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići, Bloka 1-300 MW- druga faza tenderskog procesa
37. Informacija o aktivnostima na izboru projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla-nakon treće faze tenderskog postupka
38. Informacija o uspostavljanju Agencije za reviziju privatizacije, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o aktivnostima na izradi Zakona iz oblasti socijalne zaštite, sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o postupanju po Rješenju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
41. Informacija o stanju razvijenosti MSP sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
42. Informacija o proceduri donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o zahtjevu Federalnog ministarstva finansija – Finansijske policije za dostavljanje dokumentacije u skladu sa Naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj: T20 0 KTA 7703 13 od 04.04.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
44. Informacija u vezi sa predajom u posjed i isplatom duga po osnovu korištenja poslovnog prostora u ulici Dalmatinska broj 1 u Sarajevu, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o nadziđivanju i izradi novog krovišta i dva stana u potkrovlju zgrade u ulici 5. Korpusa broj 23, sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija-pomoć Agencije Republike Slovenije za okoliš u analizi majskog poplavnog događaja u Bosni Hercegovini sa Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za popunu upražnjenih radnih mjesta u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine
48. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na realiziranju preporuka iz Bijele knjige 2010/11 Vijeća stranih investitora sa Prijedlogom zaključka
49. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja federalnom ministru pravde za izjašnjenje na amandmane

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE