120. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.06.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 119. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.06.2014. godine
2. Nacrt zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 12. stav 5. Zakona o porezu na dohodak, koje je podnijelo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o odobravanju grant sredstava za dio korisnika po Programu „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske“- Projekt „Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem Banke“
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za hitnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele dijela sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o vansudskoj nagodbi radi izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 194160 11 Rs od 17.10.2011. godine kao i pravosnažnom i izvršnom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Rs 190042 11 Rs od 29.06.2011. godine službenicima i namještenicima organa državne službe, sudske vlasti, upravnih organizacija, službama i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom zavodu za agropedologiju
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
g) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
13. Informacija o kreditu Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu (BAFPP) sa Nacrtom odluke
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta zaštite od poplava Drine za Bosnu i Hercegovinu (BAFPP)
14. Informacija o kreditu Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini sa Nacrtom odluke
a) Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini
15. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o formiranju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
d) Tekst Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Otplate domaćeg pozajmljivanja-unapređenje avio prometa u Federaciji BiH" za 2014. godinu
17. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer pojedincima – podrška povratku izbjeglica i prognanih osoba sa područja Posavine RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog izmjena i dopuna Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2014. godinu, sa Prijedlogom zaključka
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Strategiju rijetkih bolesti Federacije Bosne i Hercegovine (2014.-2020. godina)
19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
22. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekućih transfera“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
24. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa pozicije 6141 - Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama
25. Prijedlog rješenja po žalbi Bukvić Dragane iz Mostara izjavljenoj protiv Rješenja Grada Mostara, Odjel za društvene djelatnosti, broj: UP-I-06-25-161/06 od 05.03.2007. godine
26. Prijedlog rješenja o razrješenju sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova

27. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
28. Izvještaj o provođenju Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023. godina“ u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
30. Informacije kantonalnih tužilaštava povodom podnesenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima koji se tiču zloupotreba u postupku privatizacije u pojedinim pravnim licima (zaključci V. broj: 724/2014 i V. broj: 772/2014)
31. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključka
32. Informacija o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini, sa Prijedlogom zaključaka
33. Informacija o statusu radnica Konfekcije "Borac" d.d. Zenica-u stečaju, koje su stekle uslove za penzionisanje u 2014. godini, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o problemu registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija o procesu tranzicije Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo u Agenciju za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
36. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na realiziranju preporuka iz Bijele knjige 2010/11 Vijeća stranih investitora, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija o stanju u kojem se nalaze bosanskohercegovački izdavači sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o zahtjevu Federalne uprave policije za dostavu dokumentacije sa Prijedlogom zaključka
39. Zahtjev za dostavu izvoda tekstova magnetofonskih snimaka 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.10.2004. godine i 164. sjednice, održane 17.08.2006. godine, koji je podnijela Emina Hasanović, advokat iz Sarajeva
40. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za raspisivanje Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika
41. Prijedlog zaključka u vezi sa Inicijativom Općinskog vijeća Maglaj za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom
42. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za prijem pet (5) volontera
43. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
44. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klizačko rolerskom klubu „The One“
b) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Judo savezu Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwando klubu „Sarajevo“
d) Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine
45. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – ostala domaća pozajmljivanja“
46. Prijedlog zaključka za podršku projekta "Međunarodni kamp mira Srebrenica 2014."
47. Informacija o odgodi izmirenja dugovanja Općine Kladanj sa Prijedlogom zaključka

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE