119. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.06.2014.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI
BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM

 

Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, čiji je Prijedlog utvrdila Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, uređuje uvjete i način liječenja neplodnosti, kao i druga pitanja bitna za primjenu ovog postupaka. Na odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju, te o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata.

Liječenje, u smislu Zakona, jeste otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća, nakon utvrđivanja da trudnoća ne može biti postignuta drugim načinima liječenja. Također, pod liječenjem se podrazumijeva i uzimanje i čuvanje spolnih tkiva i spolnih stanica muškaraca i žena u slučajevima kada, prema spoznajama i iskustvima medicinske znanosti, postoji opasnost da može doći do neplodnosti.

Postupci propisani ovim zakonom provode se radi postizanja začeća, trudnoće i rađanja zdravog djeteta sukladno zahtjevima suvremene biomedicinske znanosti i iskustva, uz zaštitu zdravlja žene, umanjenja rizika po liječenje i dobrobit potomstva. Ti se postupci provode tek kada je dotadašnje liječenje neplodnosti bezuspješno i bezizgledno, te kada se na taj način može spriječiti prijenos teške nasljedne bolesti na dijete.

U primjeni postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje štiti se dostojanstvo i privatnost osoba koje učestvuju u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje. Zabranjuje se svaki vid diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, prilikom obavljanja radnji temeljem ovog zakona i propisa donesenih temeljem ovog zakona.

Svi podatci vezani za postupak biomedicinski potpomognute oplodnje, a posebno osobni podatci o ženi, njezinom bračnom, odnosno izvanbračnom drugu, djetetu začetom u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje, predstavljaju profesionalnu tajnu. Sve pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u postupku biomedicinske oplodnje dužne su osigurati zaštitu i sigurnost osobnih podataka u navedenim postupcima, a suglasno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Sustav za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje u Federaciji BiH obuhvata ovlaštene zdravstvene ustanove koje ispunjavaju Zakonom i propisima utvrđene uvjete, te imaju dozvolu za rad koju je izdao ovlašteni ministar, kao i Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje koje formira federalni ministar zdravstva kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva

Prijedlog zakona upućen je danas u žurnu parlamentarnu proceduru..

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMILOVANJU

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju. Na ovaj način omogućena je provedba presude Ustavnog suda Federacije BiH od 8.10.2013. godine, kojom je utvrđeno da dio zakonskog teksta (u čl. 2. i 3.) nije suglasan Ustavu FBiH.

Ova dva članka odnose se na nadležnost predsjednika FBiH da za određena kaznena djela utvrđena federalnim zakonom osuđenicima može dati pomilovanje, te na davanje pomilovanja osobama koje su ga već bile dobile po ranije izrečenoj kazni.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA

Federalna vlada je utvrdila i Parlamantu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se odredbe ovog propisa usklađuju sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, dopunjene su i izmjenjene pojedine odredbe u cilju osiguranja efikasnijeg i transparentnijeg rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJSKOJ UČINKOVITOSTI U FBiH

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o energijskoj učinkovitosti u FBiH čija je svrha ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba za energijom krajnjih potrošača i ispunjenje međunarodnih obveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija plinova staklene bašte primjenom mjera energijske učinkovitosti u krajnjoj potrošnji.

Indikativni ciljevi Federacije BiH u ostvarivanju ušteda u potrošnji energije utvrđuju se Akcijskim planom za energijsku učinkovitosti FBiH (EEAPF), a na temelju obveza utvrđenih Nacionalnim akcijskim planom energijske učinkovitosti BiH (NEEAP). Ti ciljevi izračunavaju se na temelju raspoloživih podataka za posljednjih pet godina, a po metodologiji koju utvrđuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Za provedbu politike energijske učinkovitosti nadležni su Agencija za energijsku učinkovitost, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kantoni i lokalne zajednice.

Agencija je neprofitna organizacija, sa svojstvom pravne osobe, za obavljanje stručnih poslova na unaprjeđenju uvjeta i mjera za racionalnu uporabu i štednju energije i energenata, kao i poboljšanje energijske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije. Vlada FBiH će, na prijedlog nadležnih ministarstava, posebnim propisom uspostaviti i urediti pitanja u svezi nadležnosti, statusa i organizacije Agencije. Do njezine uspostave će poslove koji će osigurati postizanje indikativnih ciljeva obavljati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. S ciljem postizanja indikativnih ciljeva, ovo ministarstvo će djelovati u suradnji i koordiniranju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

Kako je obrazloženo, Zakon o energijskoj učinkovitosti je jedan od primjera usuglašavanja domaćeg s europskim zakonodavstvom, a rezultirat će stvaranjem uvjeta za poboljšanje učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Federaciji BiH, odnosno smanjenjem energijske intenzivnosti.

Prvobitni tekst Nacrta zakona je, ne mijenjajući suštinski način rješavanja određenih pitanja, unaprijeđen kroz izuzetno široku i svobuhvatnu javnu raspravu, na temelju brojnih primjedbi, komentara i mišljenja.

IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE

Vlada FBiH danas nije podržala Inicijativu poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića za izmjenu člana 177. stav 1. Zakona o vodama. U obrazloženju Vlade FBiH se kaže da je ovom odredbom Zakona o vodama određena raspodjela sredstava prikupljenih od vodnih naknada i po osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama l. kategorije. Pokrenutom inicijativom predložena je promjena raspodjele sredstava u korist kantonalnih proračuna sa 45 posto na 70 posto, a smanjenje za korist agencija za vodna područja s 40 posto na 15 posto.

Ocijenjeno je da ovakvoj inicijativi nije prethodila adekvatna analitička podloga koja bi pokazala njenu realnost i utemeljenost, a bez koje nije moguće utvrditi razloge za izmjene odredbe člana 177. stav 1. Zakona o vodama.

Vlada je kao neosnovanu ocijenila Inicijativu za davanja autentičnog tumačenja člana 10. stav 1. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je uputio Sulejman Avdić iz Sarajeva.

REALIZACIJA PROGRAMA PRIHODA I RASHODA FED CAD-a ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2013. godinu.

Kako je navedeno, postoje tri izvora za finansiranje potreba FED CAD. Prvi je Budžet FBiH iz kojeg su ostvareni prihodi od 7.875.915 KM. Sljedeći izvor su sredstva naplaćena za pružanje terminalnih navigacijskih usluga za zrakoplove koji slijeću/polijeću u Federaciji BiH. Ovi prihodi su ostvareni u iznosu od 2.349.584 KM. Indeks ostvarenja iznosi 111,88, što predstavlja povećanje od 11,88 posto u odnosu na plan. Treći izvor su sredstva od navigacijskih usluga za zrakoplove koji prelijeću BiH. Ovi prihodi su viši od planiranih za 15,33 posto i iznose 7.381.399 KM.

Ostale vlastite prihode najvećim dijelom čine uplate na ime refundacije sredstava za plaćene troškove iz prethodnog perioda, te pozitivne tečajne razlike, kamate na depozite i drugo.

FED CAD je u 2013. godini ostvario 17.633.917 KM prihoda i time finansirao, odnosno realizirao veći dio planiranih poslova i zadaća. Indeks ostvarenja ukupnih prihoda iznosi 103,21.

Ukupni rashodi iz Budžeta i iz vlastitih prihoda od 17.399.727 KM su viši u odnosu na plan (17.084.987 KM) za 1,84 posto, odnosno indeks ostvarenja iznosi 101,84. Ukupno ostvareni rashodi manji su za 234.190 KM od ukupnih ostvarenih prihoda, odnosno za 0,10 posto.

KRITERIJI ZA DODJELU BUDŽETSKIH
SREDSTAVA NASTRADALIM OPĆINAMA

Na današnjoj Vlada FBiH utvrdila je kriterije za raspodjelu 5.000.000 konvertibilnih maraka s pozicije Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama u Budžetu BiH za 2014. godinu. Ova suma će biti dodijeljena općinama pogođenim prirodnom nesrećom, a kriteriji su broj porušenih i oštećenih kuća i drugih stambenih jedinica. Kada bude utvrđen broj ovakvih objekata i sabrana ukupna visina štete za svaku općinu, bit će utvrđen udio koji će svaka od njih dobiti od 5.000.000 KM.

Nakon završetka ovog postupka, Vlada FBiH donijet će konačne odluke o implementaciji sredstava ugroženim općinama.

O RASPODJELI HUMANITARNE POMOĆI

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o raspodjeli humanitarne pomoći koja stiže u BiH i koordinira je Ministarstvo sigurnosti BiH. Vlada FBiH će zahtijevati od Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i Vijeća ministara BiH poštivanje preporuka Federalnog štaba civilne zaštite koje se odnose na raspodjelu međunarodne humanitarne pomoći između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, na način da se isključivo vrši u omjeru 45 posto (Federacija BiH), 45 posto (Republika Srpska) i 10 posto (Brčko Distrikt BiH).

Vlada Federacije BiH će zahtijevati od ovih organa da precizno utvrde procedure prijema i raspodjele humanitarne pomoći namijenjene Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, način carinjena, te njeno distribuiranje nadležnim civilnim zaštitama entiteta i Brčko Disktikta BiH.

SREDSTVA ZA HITNU SANACIJU KLIZIŠTA

Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 1.324.000 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za hitnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama.

Vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da ova sredstva dodijeli Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu za sanaciju klizišta.

Korisnici sredstava dužni su da Federalnom ministarstvu prostornog uređenja pruže svu neophodnu pomoć oko pripreme tehničke dokumentacije i specifikacije, odnosno predmjera radova na sanaciji klizišta.

POMOĆ CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD

Federalna vlada je prihvatila inicijativu UNICEF-a da, u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, pruži podršku centrima za socijalni rad u najugroženijim općinama.

Podrška se ogleda u pružanju stručne i tehničke pomoći u prevazilaženju krizne situacije izazvane nedavnim poplavama, te u saniranju šteta u centrima za socijalni rad Maglaj i Domaljevac-Šamac.

NACIONALNOM PARKU „UNA“ 500.000 KM

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za NP Una“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2014. godinu u iznosu od 500.000 KM. Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun JP Nacionalni park „Una“. Sredstva će biti trošena u skladu s Planom i programom koji će usvojiti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA FBIH

Vlada Federacije BiH danas je razmatrala Konsolidirano izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj ­ ožujak 2014. godine. Izvješće je rađeno na temelju financijskih izvješća o izvršenju kantonalnih i općinskih proračuna, te financijskih planova vanproračunskih fondova u Federaciji BiH (deset kantonalnih službi za zapošljavanje, deset kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

Postupkom konsolidacije se iz zbirnih bilansa prihoda i rashoda svih razina vlasti u Federaciji BiH isključuju međusobni transferi između pojedinih proračuna i financijskih planova koji bi, inače, povećali prikaze globalnih prihoda i rashoda.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj - ožujak 2014. godine ostvareni su u iznosu od 1.537,4 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 10,5 milijuna KM ili za 7,1 posto više u odnosu na 2013. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 20,8 posto. Prihodi od poreza iznose 1.375 milijuna KM i u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 89,4 posto. U odnosu na prvi kvartal 2013. godine, njihovo ostvarenje je veće za 89,8 milijuna KM ili za sedam posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 23,1 posto.

Neporezni prihodi za razdoblje siječanj - ožujak 2014. godine iznose 158,7 milijuna KM. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 10,3 posto. U odnosu na prvi kvartal 2013. godine njihovo ostvarenje je veće za 11,9 milijuna KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 16,8 posto.

Ukupni rashodi su u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosili 1.487,9 milijuna KM, što je za 57,9 milijuna KM ili za četiri posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 21 posto.

O REGISTRACIJI FINANCIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o problematici registracije Financijsko-informatičke agencije (FIA), te zadužila rukovoditelje Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP) i Agencije za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (FIP) da, u roku od sedam dana, podnesu nadležnim registracijskim sudovima zahtjeve za njihovo brisanje iz sudbenog registra i o tome odmah izvijeste Vladu Federacije BiH. Direktora FIA-e Vlada je zadužila da, bez odlaganja, podnese zahtjev za registraciju ove agencije u Poreznoj upravi Federacije BIH.

Inače, Zakon o Financijsko-informatičkoj agenciji, koji je na snazi od 1.12.2011. godine, uz ostalo, propisuje prestanak rada AFIP-a i FIP-a. Od dana stupanja na snagu ovog zakona, FIA preuzima sva prava, obaveze, imovinu i zaposlenike od AFIP-a i FIP-a.

Obirom da se u postupku registracije FIA naišlo na značajne poteškoće, u cilju otklanjanja prepreka u tom procesu je 11.4.2014. godine održan sastanak s premijerom FBiH, na kojem je razmatrana problematika u svezi registracije FIA-a i gašenja AFIP-a i FIP-a Mostar. Tada je zaključeno da odmah otpočnu aktivnosti za podnošenje zahtjeva sudu za gašenje AFIP-a i FIP-a, kao i za registraciju FIA Sarajevo u Poreznoj upravi FBiH

Nakon toga je 13.5.2014. godine likvidator Zavoda za platni promet FBiH, u funkciji osnivača, donio odluku o prestanku rada AFIP-a i FIP-a.

USUGLASITI ODREDBE DVA ZAKONA

Prihvativši danas Informaciju o primjeni i potrebi usuglašavanja Zakona o cestama FBiH i Zakona o električnoj energiji u FBiH, Vlada FBiH je, uvažavajući značaj i funkciju javne cestovne infrastrukture, podržala napore Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i upravitelja javnim cestama da se cestovno zemljište štiti adekvatnim mjerama i da se samo izuzetno, ako nema drugih tehničkim mogućnosti, odobrava postavljanje cjevovoda i instalacija u cestovno zemljište. Vlada je naložila upraviteljima javnih cesta poduzimanje svih nužnih mjere da se javni prihodi iz kojih se financiraju javne ceste, u potpunosti naplaćuju.

Zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, te javna poduzeća Ceste Federacije BiH, Elektroprivredu BiH i Elektroprivredu HZ HB, da organiziraju sastanak, iznađu prihvatljivo, zakonito rješenje na temelju kojeg će biti moguće obustavljanje upravnih postupaka pokrenutih zbog nesklada u zakonima. Nadalje, trebalo bi odobravati polaganje instalacija u cestovnom zemljištu ako je to nužno, te osigurati plaćanje adekvatne naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Treba pripremiti prijedlog za izmjenu Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i Uredbe o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste kako bi bio preispitan postupak i visina naknade za ove namjene. Ako se ocijeni potrebnim, treba pripremiti i izmjene oba zakona. Neusuglašenost dva propisa proizilazi iz toga što je, prema Zakona o cestama Federacije BiH, za korištenje cestovnog zemljišta investitor dužan plaćati naknadu, dok Zakon o električnoj energiji propisuje da elektroenergetski subjekt koji obavlja svoju djelatnost kao javnu uslugu ima pravo svoje instalacije postavljati u javne površine, kao i u putnom pojasu putne infrastrukture bez naknade.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI VLADE FBiH

Federalna vlada dala je saglasnost stranoj nevladinoj organizaciji „Balkan American Wellness Alliance” iz Sjedinjenih Američkih Država, za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

Vlada FBiH je razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2013. godinu. Ujedno je zatražila od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da nastavi aktivnosti na izradi i usvajanju Zakona o okolišu na državnom nivou.

Danas je odobren Godišnji obračun Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu, čiji je sastavni dio i Izvještaj o prošlogodišnjem radu ove direkcije.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila zahtjev Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ za podršku aktivnostima na animiranju evropske i domaće javnosti za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. U zahtjevu je navedeno da će, povodom obilježavanja 20. godina rada „Kruga 99“, 28. juna u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti organizovan program, a ključni razlog održavanje manifestacije na ovaj datum jeste inicijativa evropskih intelektualaca predvođenih Bernardom Henrijem Levyjem i „Kruga 99“ da tog dana javno objave i krenu u prikupljanje milion potpisa građana Evrope za Peticiju za bezuslovni ulazak BiH u EU. Cilj je da pod pritiskom ove inicijative građana EU, svijeta i BiH, na jednom od jesenjih zasjedanja Evropskog parlamenta o ovom stavu bude otvorena rasprava i postignut odgovarajući rezultat.

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma” utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u ukupnom iznosu od 2.450.000 konvertibilnih maraka.

Usvojen je i Program utroška sredstava „Akcioni plan strategije okoliša“. Budžetom FBiH za 2014. godinu sredstva za ove namjene su utvrđena su u ukupnom iznosu 2.700.000 KM, a ona su Rebalansom umanjena za 250.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Danas je Vlada FBiH donijela odluke o propisivanju općih i posebnih kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje na ovu poziciju. Postupak će provesti Komisija u sastavu Edita Kalajdžić (predsjednica), Dejan Vračić, Haris Abaspahić, Hajrudin Hadžimehanović i Tihomir Ćurak. Za direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH danas je privremeno, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovan Ivan Brkić.

Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća Vlada je dala saglasnost za razrješenje Hajrudina Peze, na njegov zahtjev, dužnosti direktora. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Nermina Džindića za vršioca dužnosti direktora „Pretisa“ na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog konkursa.

U Policijski odbor za policijske službenike Federacije BiH danas su imenovani Elvedina Hodžić (predsjednik), Damir Češkić i Josip Petrić.

Današnjom izmjenom Rješenja, za predstavnika Vlade FBiH u Zajedničkoj komisiji za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke je, umjesto Šefike Hafizović, imenovan Stipo Buljan.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.50 sati.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE