119. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.06.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 118. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 05.06.2014. godine
2. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 736/2014 od 24.04.2014. godine (izrada TV spota koji će se emitirati tijekom izravnog prijenosa Svjetskog prvenstva u nogometu), sa Prijedlogom zaključka
a) Prijedlog Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2014. Vladi Federacije BiH
3. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
4. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju
5. Nacrt zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu člana 177. stav 1. Zakona o vodama, Nermina Kadrića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
8. Prijedlog mišljenja o Inicijativi za autentično tumačenje člana 10. stav 1. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnio Sulejman Avdić iz Sarajeva
9. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 01.01.-31.03.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
10. Informacija o radu Federalne komisije za procjenu šteta u periodu 15.05.-12.06.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji BALKAN AMERICAN WELLNESS ALLIANCE-SAD, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o formiranju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Lutrije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti ravnatelja
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti direktora
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja" za privredno društvo Prominvest d.o.o. Konjic
16. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu-Ostala domaća pozajmljivanja“
17. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo za 2013. godinu
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos vlasništva motornog vozila na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
19. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer za NP UNA“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
20. Prijedlog odluke o odobravanju Godišnjeg obračuna Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu
21. Prijedlog odluke o osiguranju finansijske održivosti obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine, sa Izvještajem Radne grupe
22. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
23. Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke
25. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev
a) broj: 03-31-640/2014-NK od 16.05.2014. godine, po rješenjima Službe za nekretnine Grada Mostara
b) broj: 03-31-648/2014-NK od 23.05.2014. godine, po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža
c) broj: 03-31-694/2014-NK od 23.05.2014. godine, po rješenjima Službe za imovinsko-pravne, poslove i katastar nekretnina Općine Neum
26. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
27. Prvi (I) Izvještaj o implementaciji Programa investiranja dijela sredstava GSM licence za 2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
28. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
29. Informacija o ratnim potraživanjima, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o registraciji Finansijsko-informatičke agencije, sa Prijedlogom zaključaka
31. Informacija o aktivnostima vezanim za Hotel „Maršal“ d.o.o. Bjelašnica, sa Prijedlogom zaključaka
32. Informacija o statusu komisionih kredita odobrenih privrednim društvima Pretis d.d. Vogošća, Binas d.d. Bugojno i PS Vitezit d.o.o. Vitez, sa Prijedlogom zaključka
33. Analiza godišnjih planova poslovanja privrednih društava namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
34. Informacija o primjeni i potrebi usklađivanja Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka
35. Informacija o načinu implementacije transfera „Pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama“ u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Prijedlogom odluke o osnivanju Povjerenstva za implementaciju sredstava na poziciji Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Prijedlogom zaključka
36. Informacija o zahtjevu Federalne uprave policije za dostavu dokumentacije po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
37. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi motornog vozila marke „Opel Monterey“, sa Prijedlogom zaključka
38. Informacija o raspodjeli humanitarne pomoći sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija Federalnog pravobranilaštva o realizaciji Zaključka V. broj: 524/2014 od 27.03.2014. godine (status i trenutno stanje prenosa imovine terminala tečnih tereta na Federaciju Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka
40. Zahtjev Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ za podršku aktivnostima na animiranju evropske i domaće javnosti za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju
41. Zahtjev poduzeća RTM-TV1 d.o.o. Mostar u vezi sa navodnim kršenjem odredaba Zakona o stranim ulaganjima Federacije Bosne i Hercegovine
42. Prijedlog izjašnjenja u vezi Zahtjeva Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama za poništenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem u radni odnos državnog službenika
44. Prijedlog Odluke o korištenju akumuliranih sredstava iz ranijih godina koje se vode na računu broj
1540012000457839, pod nazivom FMF- Civil.zaš.progr.deminir.Faza VIII Federalnoj upravi civilne zaštite
45. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Akcionog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
46. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan strategije okoliša“ utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
47. Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava za „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za hitnu sanaciju klizišta na područjima pogođenim elementarnim nepogodama“ Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
48. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 10/2014 od 09.01.2014. godine
49. Informacija u svezi zahtjevom za dodjelu na korištenje objekta „Dom pisaca“ u ulici Kranjčevićeva broj 1 i molba za davanje uputa za dalje postupanje
50. Prijedlog zaključka u svezi sa Inicijativom UNICEF-a za pružanje podrške centrima za socijalni rad u poplavljenim područjima
51. Nacrt zakona o državljanstvu FBiH – hitni postupak
52. Prijedlog Zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava s pozicije Tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za 2014. Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE