118. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.06.2014.
Dnevni red

 1. Verifikacija Zapisnika 116. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.05.2014. godine i Zapisnika 117. sjednice, održane 28.05.2014. godine
2. Nacrt zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
4. Nacrt zakona o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima
5. Nacrt zakona o dopuni Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
6. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu FBiH sa 31.12.2013. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2013. godine i Informacijom o sektoru lizinga u Federaciji BiH sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
7. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju BiH ˝Sliv rijeke Une˝ za period 2007. do 2027., koje je podnijela Skupština Unsko-sanskog kantona
8. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog člana 39. stav 15. prelaznih i završnih odredbi Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
10. Informacija o poduzetim aktivnostima vezano za realizaciju zaključaka V. broj: 1246/2013 od 31.10.2013. godine i V. broj: 639/2014 od 09.04.2014. godine (monitoring stanja zagađenosti), sa Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o ispitivanju uzoraka proizvoda na poplavljenim područjima, sa Prijedlogom zaključka
12. Prijedlog uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodioca federalnih organa državne službe
13. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
15. Prijedlozi akata za pokretanje procedure postavljenja direktora Federalne uprave civilne zaštite a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne uprave civilne zaštite
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave civilne zaštite
c) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite
16. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke dva službena putnička automobila za potrebe Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, Finansijske policije - Financijske policije
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravo upisa nekretnine u korist Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Izvještaja o radu za period 01.01.-31.12.2013. godine
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovno-teničkoj saradnji na implementaciji projekta Fe-Uprava sa funkcijama G2G, G2B i G2C
22. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o odobravanju pozajmice
23. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila
24. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
25. Prijedlog odluke o provođenju revizije službenih kontrola subjekata u poslovanju sa mlijekom i proizvodima od mlijeka namijenjenih za izvoz u zemlje Evropske unije
26. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkih motornih vozila Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
27. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
28. lzvještaj o radu Radne grupe za izradu prijedloga rješenja kojim će se regulirati upravljanje nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, historijskim gradskim područjem Počitelj, sa Prijedlogom zaključka
29. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015.-2017. godina
30. Izvještaj o provođenju zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vezanih za zaštitu izvorišta Kruščica, sa Prijedlogom zaključaka
31. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem na dan 31.03.2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka
32. Izvještaj o implementaciji Programa utroška investicionih sredstava razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu sa stanjem na dan 31.03.2014. godine, sa Prijedlogom zaključaka
33. Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Planom privatizacije za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
34. Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2013. godine, sa Prijedlogom zaključka
35. Informacija u vezi sa izraženom spremnosti Evropske unije, Svjetske banke i Ujedinjenih nacija za pružanje pomoći u svrhu procjene posljedica nedavnih poplava na život stanovništva i vitalne sektore u pogođenim područjima, sa Prijedlogom zaključka
36. Informacija o implementaciji člana 6. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine
37. Informacija o reprogramu kreditnih obaveza kantona, gradova i općina pogođenim poplavama i klizištima, sa Prijedlogom zaključka
38. Popis programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
39. Informacija o teškoćama privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno u provođenju Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu „Binas“ d.d. Bugojno, V. broj: 32/2014 od 09.01.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
40. Informacija o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu priključenja na prijenosnu mrežu sa Prijedlogom zaključaka
41. Informacija o rekonstrukciji odnosno prilagođavanju cesta nižih kategorija, u okviru postojećih ugovora za izgradnju autoceste na koridoru Vc, sa Prijedlogom zaključaka
42. Informacija o realizaciji zaključaka V. broj: 877/2014 od 17.05.2014. godine i V. broj: 923/2014 od 20.05.2014. godine (pomoć za nastradale u Federaciji Bosne i Hercegovine), sa Prijedlogom zaključka
43. Informacija o projektu „Međunarodni kamp mira“, sa Prijedlogom zaključaka
44. Informacija o izradi Studije iskorištavanja toplotne energije iz TE Kakanj za potrebe grijanja do/i Sarajeva, sa Prijedlogom zaključka
45. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 481/2014 od 20.03.2014. godine (Petrol d.d. Ljubuški i Energopetrol d.o.o. Mostar), sa Prijedlogom zaključka
46. Informacija o tužbi Srednjobosanskog kantona protiv tuženih Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
47. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
48. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
49. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
50. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine
51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti privrednom društvu BNT TMiH d.d. Novi Travnik za otvaranje namjenskog računa za obavljanje platnih transakcija
52. Informacija o problemima privrednog društva BNT TMiH d.d. Novi Travnik vezanim za novčane transakcije iz sfere poslovanja, sa Prijedlogom zaključka
53. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izboru korisnika dijela kreditnih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ u iznosu od 992.217,02 KM
54. Informacija o provedenim aktivnostima na donošenje općih i drugih akata na organizaciji, upravljanju i rukovođenju Agencijom za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
55. Prijedlog uredbe o poticanju proiozvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za poticanje
56. Prijedlog odluke o donošenju Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine
57. Prijedlog odluke o načinu uplate i visini novčanog depozita ili dostave bankovne garancije naplative po pozivu koji su garancija da će postrojenje biti izgrađeno u predviđenom roku
58. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Radnom timu za procjenu šteta za pristup podacima iz Informacijskog sistema Registra malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE