117. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.05.2014.
Saopćenje o radu

 O STANJU NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA I PODUZIMANJU
DALJNJIH MJERA ZA SANIRANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak informirao je o aktuelnom stanju na poplavljenim područjima Federacije BiH, te dosad poduzetim mjerama na saniranju šteta.

Također, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović upoznao je članove Vlade da je s nadležnim institucijama Republike Hrvatske dogovoreno da će iz ove zemlje u BiH biti upućena, bez ikakve naknade, dva aviona i jedan helikopter koji će iz zraka zaprašiti insekticidima površinu od 40.000 hektara.

Vlada je danas zaključila da na ugrožena područja treba uputiti sjemenski materijal i gorivo za poljoprivredne mašine, kako bi, na taj način bila pružena pomoć poljoprivrednicima, uključujući i povratnike.

Zaključeno je i da civilna zaštita utvrdi listu ugroženih općina koje će biti prioritet u dodatnom zapošljavanju stručnjaka u općinama kojima je to napotrebnije.

Federalni štab civilne zaštite je, nakon nakon sagledavanja stanja na ugroženim područjima, predložio, a Vlada usvojila, više mjera koje je potrebno poduzeti na otklanjanju posljedica izazvanih poplavama i klizištima. Jedna od njih je da Zavod za agropedologiju FBiH, u saradnji s nadležnim kantonalnim i općinskim organima i institucijama, intenzivira prikupljanje, uzorkovanje i ispitivanje tla na poplavljenim područjima Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Posavskog, Unsko- sanskog i Sarajevskog kantona, s ciljem preduzimanja potrebnih mjera za zaštitu stanovništva.

Agromediteranski zavod Mostar i druge nadležne institucije trebaju redovno uzorkovati i ispitivati poljoprivredne proizvode na poplavljenim područjima. Nakon analiza uzetih uzoraka, bez obzira da li su pozitivni ili negativni, treba odmah obavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, kantonalne i općinske organe i Federalni stab civilne zaštite.

Federalno ministarstvo zdravstva, nadležni kantonalni i općinski organi zdravstva, trebaju nastaviti čišćenje, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata i prostora, kao i protuepidemijsku dezinfekciju na poplavljenim područjima.

Zaduženi su Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, te kantonalni zavodi za javno zdravstvo, da nastave koordinaciju potrebnih aktivnosti s nadležnim sanitarnim inspekcijama i higijensko-epidemiološkim službama domova zdravlja općina, na provođenju monitoringa, protivepidemijske dezinfekcije objekata i prostora, a naročito provođenja mjera higijenske ispravnosti vode za piće lokalnih gradskih vodovoda, kao i drugih izvora za snabdijevanje.

Federalni štab civilne zaštite će, putem Službe za veterinarske poslove Federacije BiH (Veterinarski fakultet Sarajevo), u koordinaciji s nadležnim kantonalnim ministarstvima i općinskim službama za veterinarstvo, intenzivirati sve potrebne aktivnosti na prikupljanju i neškodljivom uništavanju uginulih životinja na poplavljenim područjima, a posebno u Posavskom kantonu. Federalni zavod za geologiju dužan je da, u suradnji s nadležnim organima kantona i općina, procijeni klizišta na ugroženim područijima. Kantonalne uprave i općinske službe civilne zaštite trebaju uputiti dodatna upozorenja građanima stambenih jedinica u zonama rizičnim od klizanja tla, u cilju provođenja potrebnih mjera samozaštite.

Vlade kantona i općinski načelnici trebaju, u saradnji s kantonalnim upravama civilne zaštite i općinskim službama civilne zaštite, ubrzati aktivnosti na implementaciji Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, u dijelu koji se odnosi na organizovanje i opremanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove, javna preduzeća i druge institucije trebaju nastaviti saradnju i koordinaciju s Federalnim štabom civilne zaštite, u provođenju naredbi, zaključaka i preporuka koje Federalni štab donosi civilne u cilju otklanjanju posljedica izazvanih poplavama i klizištima.

O STANJU U ŽELJEZNOM POLJU: PRIORITET JE OSPOSOBLJAVANJE PUTEVA

Povjerenik Vlade FBiH Šerif Patković izvijestio je danas o izvršenom nadzoru nad distribucijom i korištenjem pomoći koju osigurava Federalna vlada za potrebe općina Zenica i Žepče, s posebnim naglaskom na naseljeno mjesto Željezno Polje.

Informacijom su, između ostalog, obuhvaćene mjere poduzete na evakuaciji ugroženog stanovništva, osiguravanju putne infrastrukture, snabdijevanju električnom energijom i drugom što je učinjeno s ciljem spasavanja ljudi i imovine i saniranju šteta.

Jedan od ciljeva, koji bi trebao biti ostvaren u slijedećih nekoliko dana, jeste osposobljavanje putne komunikacije čime bi, uz ostalo, stanovnicima naselja u Željeznom Polju bilo omogućeno, što je u ovom trenutku veoma bitno, da veliki urod malina predaju u otkup.

Prema procjenama, u Željeznom Polju je ugroženo oko 250 stambenih objekata, od čega 50-60 nije moguće obnoviti za siguran život. Iz ovog mjesta je iselilo oko 2.500 stanovnika, od kojih se vratilo oko 500. Područje nije napuštalo oko 3.000 stanovnika.

Vlada je ocijenila da je njen povjerenik uradio veliki i dobar posao na terenu i pružila mu podrušku u daljnjim aktivnostima.

RAZMATRANI RADNI TEKSTOVI DVA ZAKONA O POMOĆI
PODRUČJIMA NASTRADALIM OD PRIRODNE NESREĆE U FBiH

Vlada FBiH je danas razmatrala radne tekstove Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, te Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Prednacrte oba zakona će, na osnovu danas iznesenih primjedbi i sugestija, te eventualnih sugestija koja federalna ministarstva trebaju dostaviti do petka, pripremiti Federalno ministarstvo pravde, kako bi se o njima izjasnila Vlada FBiH i uputila ih u parlamentarnu proceduru.

Cilj oba zakona je osiguravanje veće, efikasnije i na potpuno transparentan način prikupljene i dodijeljene pomoći područjima pogođenim poplavama i klizištima u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom, Unsko-sanskom, Posavskom, Srednjobosanskom i Sarajevskom kantonu. Na ovaj način Vlada Federacije BiH nastavlja konkretizaciju opredjeljenja da što prije i efikasnije pomogne stanovništvu i privredi ugroženih područja nakon što je Odlukom od 15.5.2014. godine proglasila stanje prirodne nesreće.

Kada je riječ o Fondu, njegov zadatak je osiguravanje sakupljanja i upravljanja finasijskim sredstvima namijenjenim za pomoć nastradalim područjima, kroz njihovo objedinjavanje i koordinirano usmjeravanje tamo gdje su najpotrebnija. Osnivačka prava i dužnosti u ime FBiH u Fondu, čije je sjedište u Sarajevu, vrši Vlada FBiH.

Kako je predloženo radnim tekstom Zakona o pomoći područjima nastradalim od prirodne nesreće u FBiH, sredstva za otklanjanje teških posljedica i za obnovu obezbjeđuju, iz nekoliko izvora, FBiH, kantoni i jedinice lokalne samouprave.

Inače, osnivanje i početak Rada Fonda uslov je za operacionalizaciji sredstava koja se prikupljaju na donatorskom računu kojeg je otvorila Vlada FBiH.

USVOJEN PROGRAM POTICAJA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“.

Sredstva za realizaciju Programa, u ukupnom iznosu od 65.800.000 konvertibilnih maraka, bit će isplaćena s proračunske pozicije „Subvencije javnim oduzećima - Poticaj za poljoprivredu“.

Na Program su suglasnost dala nadležni odbori za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo oba doma Parlamenta FBiH, a on će biti operativan nakon što bude urađen Pravilnik o dodjeli sredstava korisnicima.

Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u tijeku prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikac ije Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava, ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija, a u cilju namjenskog utroška sredstava.

Kontrolu proizvodnji, kao i kontrolu nad realizacijom ostalih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspe kcija.

Danas je donesena i Odluka o formiranju Povjerenstva za nadzor realizacije poticaja za poljoprivredu. U Povjerenstvo su imenovani Stipo Šakić, Ivica Mladina, Marko Musić, kao predstavnici Vlade FBiH, a udruge poljoprivrednika u FBiH imenovat će svoja dva predstavnika.

ZADUŽENJA FEDERALNIM MINISTARSTVIMA

Vlada FBiH zadužila je federalna ministarstva da do sljedeće sjednice revidiraju svoje programe poticaja s ciljem da se vidi koliko je sredstava usmjereno na poplavljena područja.

Federalnu upravu civilne zaštite Vlada je zadužila da naftu i naftne derivate iz robnih rezervi uputi povratnicima na poplavljenim područjima u Republici Srpskoj, a u skladu s prioritetima koje će utvrditi posebna komisija Federalne vlade.

NABAVKA ROBNIH REZERVI IZUZETA OD ODLUKE O
OBUSTAVLJANJU POJEDINIH BUDŽETSKIH RASHODA I IZDATAKA

Vlada FBiH dopunila je danas Odluku o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta FBiH za 2014. godinu. Na ovaj način se od primjene Odluke izuzima nabavka robnih rezervi, kako je to traženo u zahtjevu koji je Federalna direkcija robnih rezervi dostavila Federalnom ministarstvu finansija.

Kako stoji u obrazloženju današnje Odluke, Vlada Federacije BiH je 21.5.2014. godine prihvatila Informaciju o potrebi proširivanja asortimana artikala u Federalnoj direkciji robnih rezervi, te je zadužila da sredstva, namijenjena nabavci roba za rezerve koje će se usmjeriti za pomoć na područjima nastradalim od prirodne nesreće FBiH, koristi i za interventnu nabavku mlijeka i mliječnih prerađevina, stočne hrane i agregata za struju, uz saglasnost Federalnog štaba civilne zaštite, a putem Federalnog ministarstva finansija.

Kako bi Federalna direkcija robnih rezervi mogla postupiti po ovom zaključku Vlade FBiH, bilo je potrebno dopuniti Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Federalnog budžeta za 2014. godinu.

BEZ ODGAĐANJA PRIMJENE ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

Vlada FBiH prihvatila je danas tekst izjašnjenja Federalnog ministarstva pravde na inicijativu načelnika sarajevskih općina Centar, Ilijaš i Stari Grad, te Saveza općina i gradova Federacije BiH, za izmjenu Zakona o stvarnim pravima.

Zakon o stvarnim pravima objavljen je u “Službenim novinama BiH” 28.8.2013. godine, sa stupanjem na snagu osam dana nakon toga datuma, a s početkom primjene šest mjeseci nakon stupanja na snagu. Dakle, primjena ovog zakona počela je 6.3.2014. godine.

Donošenju Zakona prethodio je dugotrajan period, a o odredbama su šira javnost i svi na koje se odnosi njegova primjena bili upoznati. Dakle, sve primjedbe i sugestije koje su se odnosile na ovaj zakon su obrađene tokom procedure njegovog donošenja.

Nadalje, propisi kojima se uređuju imovinska prava na nepokretnostima (a tiču se građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta) ne spadaju u nadležnost Federalnog ministarstva pravde, a rok kojim je odgođena primjena Zakona o stvarnim pravima je planiran upravo radi usklađivanja drugih propisa s njegovim odredbama. Također, još teče rok za usklađivanje propisa o građevinskom zemijištu s ovim zakonom.

Dakle, donošenjem važećih odredaba Zakona o stvarnim pravima predviđeno je dovoljno vremena za usklađivanje drugih propisa, iz čega proizilazi da je neophodno ubrzati proceduru donošenja tih propisa, a ne odgađati primjenu Zakona o stvarnim pravima.

USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ JP AUTOCESTE
FBiH ZA 2013. I PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Federalna vlada, kako je to propisano Zakonom o cestama Federacije BiH, danas je, u svojstvu osnivača, usvojila Godišnji izvještaj Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2013. godinu.

Ovaj dokument uključuje Izvještaj o realizaciji plana poslovanja JP, nezavisno revizorsko mišljenje i Finansijski izvještaj, kao i Prijedlog odluke o raspodjeli finansijskog rezultata - viška prihoda nad rashodima ostvarenim u 2013. godini.

Prethodno je ovaj izvještaj, na prijedlog Uprave, usvojio Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Istovremeno, data je saglasnost na Plan poslovanja Autocesta FBiH za 2014. godinu.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, planirana su kapitalna ulaganja od 575.847.773 konvertibilne marke.

Planiran je višak prihoda nad rashodima od 59.856.100 KM.

 

SAGLASNOST NA REBALANS PLANA POSLOVANJA JP CESTE FBiH

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je tokom implementacije Plana za 2013. došlo do odstupanja u pojedinim aktivnostima, te se uprava Cesta FBiH odlučila za njegovo revidiranje.

 

INFORMACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj o realizaciji kreditnih sredstava u 2013. godini obezbijeđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja” putem Razvojne banke FBiH. Naime, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se u 2012. godini opredijelilo da sredstva obezbijeđena u Budžetu FBiH realizira na kreditnoj osnovi putem Razvojne banke FBiH po kamatnoj stopi ispod tržišne, sa odgodom plaćanja od godinu dana, dovoljnim brojem rata da iznos povrata sredstava bude prihvatljiv, te mogućnošću dobivanja „oprosta” određenog broja posljednjih rata u visini od 20 posto od glavnice pozajmljenih sredstava. Uslov za to je da sve obaveze budu uredno servisirane u iznosu i vremenu predviđenom potpisanim ugovorom.

U tom smislu, Federalno ministarstvo je pripremilo prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 8.400.000 KM.

Jedna od mjera utvrđenih izmjenama Programa je uvezivanje staža zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, odnosno za uplate doprinosa po osnovu PIO. Sredstva su plasirana ili će biti plasirana krajnjim korisnicima sukcesivno, onim redoslijedom kako se ispunjavaju uslovi za zaključivanje ugovora između Banke i korisnika kredita. Prema usvojenom Izvještaju, ukupno je do sada plasirano devet kredita u iznosu od 1.748.000 KM, a u toku je ugovaranje još četiri kredita u iznosu od 800.000 KM.

CESTE I ŽELJEZNICE: ŠTETE OD POPLAVA VEĆE OD 27 MILIONA EURA

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija informiralo je Vladu FBiH o prvoj i gruboj procjeni šteta koje su poplave i klizištna nanijela cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi.

Ukupno procijenjeni iznos šteta na željeznicama, koja uključuje građevinske i elektroradove iznosi 9.869.254 eura.

Šteta na magistralnim cestama procijenjena je na 16.911.000 eura, od čega se na interventne radove odnosi 2.121.000 eura, a na sanaciju klizišta i objekata 14.790.000 eura.

U informaciji je, također, navedeno da su, zahvaljujući velikim naporima timova za održavanja, već u ponedjeljak, 26.5.2014. godine, sve pruge bile prohodne, uz smanjenu brzinu i dodatrne sigurnosne zahtjeve.

GRANT ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U MOSTARU

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru u okviru Projekta “Zaštita kvaliteta voda” po Sporazumu o grantu IPA EC, zaključenom između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Evropske komisije za Trust fond Pretpristupnog instrumenta Evropske unije, u iznosu do 4.750.000 eura.

Glavni cilj prihvatanja granta je jačanje kapaciteta lokalnih komunalnih preduzeća za smanjenje zagađenja rijeke Neretve iz komunalnih izvora kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru. Sredstva će biti korištena za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru, uključujući pumpne stanice za dolazne otpadne vode s grubom i finom rešetkom, pjeskolov, aeracioni bazen, finalni taložnik, pumpnu stanicu za mulj, bazen za stabilizaciju mulja i kasete za sušenje mulja.

Donošenjem Odluke stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i posebnog Podugovora kojim će Federacija sredstva granta proslijediti „Vodovodu” d.o.o. Mostar.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji kreditnih sredstava u 2013. godini obezbijedenih Budžetom FBiH za 2013. godinu i dodijeljenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domata pozajmljivanja“ putem Union banke d.d. Sarajevo i stanju trajnog revolving fonda otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoroono finansiranje projekata putem dodjele kredita.

PRIHVAĆENA ZAJEDNIČKA INFORMACIJA O TUŽBI FEDERALNOG ZAVODA MIO

Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojena je zajednička informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Federalnog pravobraniteljsta o tužbi Federalnog zavoda za MIO protiv Federacije BiH, odnosno Vlade Federacije BiH, radi naplate potraživanja u iznosu od 180.979.871,11 konvertibilnih maraka.

Federalni zavod se obavezao da, nakon okončanja postupka po žalbi na presudu od 25.4.2012. godine, a u slučaju eventualnog potvrđivanja prvostupanjske presude, neće pokretati postupak prinudnog izvršenja, a Federacija BiH će utvrđeni dug redovito izmirivati sukladno Zakonu o izmirenju obveza FBiH spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

INFORMACIJA O PRIJAVAMA NA OTVORENI TELEFON VLADE FBiH

Federalna vlada prihvatila je dvije informacije o prijavama na otvorene telefone Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period od 18. 5. 2014. do 27. 5. 2014. godine, koji su uspostavljeni Zaključkom Vlade FBiH od 17. 5. 2014. godine na 47. hitnoj sjednici Vlade FBiH, a kojim su pozvani građani da prijave saznanja o svim slučajevima neosnovanog podizanja cijena, naročito osnovnih životnih namirnica i sanitarnih potrepština, zatim slučajevima koji imaju elemente krađe i pljačke.

Od 189 primljenih poziva, najviše prijava se odnosilo na poskupljenje brašna (44), zatim na poskupljenje ostalih artikala (39), kao na primjer vode (17), sredstava za čišćenje i održavanje higijene. Određen broj prijava odnosio se na navodne nepravilnosti dodjele humanitarne pomoći ugroženim licima.

Evidentirano je ukupno 35 prijava koje su se odnosile na navodno lošu raspodjelu pomoći, u kojima su osobe zadužene za raspodjelu ostale anonimne ili nisu zastupala niti jednu poznatu organizaciju.

Među prijavama šest se odnosilo na neizdavanje računa u trgovinama, pet na opasnosti od klizišta, četiri na preprodaju humanitarne pomoći, jedna prijava ponuda za smještaj ugroženim osobama i 11 prijava provala i pljačka. Pored ovih, evidentirano je 10 poziva u vezi sa problemima prelaska granice kamiona, koji su prevozili humanitarnu pomoć i dva poziva u kojima je javljeno da je osobama pružena pomoć.

lzvještaji su proslijeđeni direktno premijeru Vlade, sekretaru Vlade i federalnom ministru obrazovanja. Sekretar Vlade prema procjeni i potrebi prosljeđuje drugim federalnim organima uprave izvode iz prijava i traži provjere ovih navoda. U nekoliko poziva građani su se zahvaljivali što su njihove prijave štetnih pojava urodile plodom, odnosno neke trgovačke radnje su zatvorene ili im je izrečena novčana kazna.

Vlada Federacije BiH zadužila je federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da nastavi sa organizacijom funkcionisanja otvorenog telefona.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI VLADE FBiH

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima - JP B&H Airlines, d.o.o. Sarajevo” za 2014. godinu u iznosu od 2.720.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će biti utrošena za avio gorivo, troškove preleta i navigacije, troškove handlinga/landinga, te za održavanja i osiguranje aviona. Donesene su i odluke da sa budžetske stavke za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH javnim preduzećima “Aerodrom Mostar” i “Aerodrom Tuzla” bude raspoređeno po 430.000 KM.

Vlada FBiH danas je prihvatila Drugo tromjesečno izvješće Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o Projektu registracije nekretnina u FBiH za razdoblje od 1.1. do 31.3.2014. godine.

Vlada se upoznala s Informacijom u svezi Izvješća Gospodarske komore FBiH o realizaciji Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala za razdoblje od 1.4.2012. do 31.3.2014. godine. Tim povodom, zadužena su federalna ministarstva koja imaju ovlasti u ovim gospodarskim društvima da putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dostave Vladi informaciju o realizaciji Uredbe. Gospodarska komora zadužena je da, u što kraćem razdoblju, poduzme aktivnosti na organiziranju usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala za kandidate koji su ispunili uvjete sukladno Programu usavršavanja.

Vlada FBiH podržala je inicijativu da Drugim programskim Zajmom za razvojne politike za poslovno okruženje (Business Environment Development Policy Operation Loan - DPO) kod Svjetske banke budu osigurana sredstva za proračunsku podršku u iznosu do 50 milijuna dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 30 milijuna dolara. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom.

Danas je usvojeno Izvješće Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i učincima dodijeljenih poticajnih financijskih sredstava utvrđenih Proračunom za 2012. godinu. Od ukupno odobrenih 7.889.985 konvertibilnih maraka, korisnicima poticaja dodijeljeno je 5.363.893,25 KM, te je ostalo neiskorištenih 2.526.091,75 KM.

Federalna vlada dala je danas saglasnost na Izvješće o radu Povjerenstva za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica BiH za razdoblje od 13.2. do 31.12.2013. godine. Komisija je zatekla neriješena 82 predmeta od prethodnog povjerenstva, koja su u Izvješću ocijenjena kao najteža. U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH zatečena su 124 predmeta, a u svome mandatu zaprimila je novih neriješenih 139 predmeta sa Suda BiH, što ukupno iznosi 345 predmeta sa trendom povećanja predmetnih tužbi sa Suda BiH.

O KREDITU SVJETSKE BANKE ZA PROJEKT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA

Vlada Federacije BiH podržala je danas inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke (IDA - Međunarodna asocijacija za razvoj) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini u iznosu do 57 miliona dolara, a konačna alokacija sredstava između entiteta i Brčko Distrikta BiH bit će utvrđena prije ili tijekom pregovora.

Zaduženo je Federalno ministarstvo financija da imenuje svoje ovlaštene predstavnike u tim za pregovore o ovom kreditu, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom.

Isto ministarstvo će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu, a današnje zaključke će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

ZBRINJAVANJE OTPADA U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA OPĆINE MAGLAJ

Vlada FBiH odobrila je danas realizaciju projekta Federalnog ministarstva okoliša i turizma za urgentno rješavanje zbrinjavanja komunalnog i kabastog otpada iz općine Maglaj. Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka izdvojit će Vlada FBiH onih namijenjenih sufinansiranju Projekta „Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom“ koji se realizuje od kreditnih sredstava IDA i IBRD kredita putem Svjetske Banke.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministartvo okoliša i turizma da, u skladu sa svojim nadležnostima, realizuju projekat i da, po njegovom završetku, pripreme i dostave joj izvještaj.

ZAHVALNOST VOLONTERIMA NA UČEŠĆU U ČIŠĆENJU POPLAVLJENIH PODRUČJA

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o volonterskim akcijama čišćenja na područjima pogođenim prirodnom nesrećom, s posebnim osvrtom na učešće studenata.

U akciju se, tokom tri dana, uključilo 1.500 studenata koji su raščišćavali teren pogođen poplavama u Zeničko-dobojskom kantonu, a posebno na području općine Maglaj.

Tim povodom, Vlada je danas izrazila zahvalnost svim studentima, njihovim univerzitetima i fakultetima koji su se priključili akciji i dali veliki i nesebičan doprinos saniranju stanja nakon katastrofalnih poplava.

Zahvalnost je upućena i svima drugima koji su, u organizaciji Vlade FBiH, Federalne uprave civilne zaštite i Univrziteta u Sarajevu, učestvovali u akcijama čišćenja i onima koji su na bilo koji način podržali ove aktivnosti.

Vlada je, na osnovu dosadašnjih iskustava, uvjerena da će ove aktivnosti biti nastavljene i ubuduće.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Predraga Kurteša, za zamjenika direktora Uprave policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova imenovala glavnog inspektora Ensada Kormana.

Danas je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju Hajrudina Bećirevića za direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, na period od četiri godine.

Vlada je donijela Odluku o privremenom imenovanju, na period do tri mjeseca, Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH u sastavu Jasenko Muharemović (predsjednik), Mladen Rudež, Josip Dolušić, Džemail Čibo, Adnan Efendić, Dijana Bulić i Vlado Ivanković (članovi).

Vlada je izmijenila i dopunila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite. Umjesto Tihomira Petrica (Ministarstvo unutrašnjih poslova) imenovan je Malik Krivić, umjesto Kaseme Ćatović (Federalno ministarstvo okoliša i turizma) Mladen Rudež, umjesto Mirsada Teskeredžića (Federalna uprava civilne zaštite) Ramo Dautbašić i umjesto Muamera Lučarevića (Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica) Izudin Livadić.

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.50 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE