117. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 28.05.2014.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 48. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.05.2014. godine
2.Informacija o trenutnom stanju na poplavljenim područjima Federacije Bosne i Hercegovine
3.Radna verzija Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
4.Radna verzija Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom
5.Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata koje su podnijeli Jasmina Durić i Nasir Beganović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6.Prijedlog izjašnjenja na inicijative za izmjenu Zakona o stvarnim pravima koje su podnijeli načelnik Općine Centar Sarajevo, načelnik Općine Ilijaš, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, te Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
7.Nacrti akata za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
a)Nacrt odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
b)Nacrt odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
c)Nacrt rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
d)Nacrt javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
8.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
a)Prijedlog odluke o formiranju Komisije za nadzor realizacije Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“
9.Procjena količina neophodnih repromaterijala i opreme za pomoć pri obnovi poljoprivredne proizvodnje na područjima ugroženim od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine
10.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
11.Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Em-Oniks d.o.o. Lukavac
12.Prijedlozi odluka:
a)Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b)Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH- JP „Aerodrom Mostar“
c)Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH- JP „Aerodrom Tuzla“
13.Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2013. godinu
14.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
15.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2014. godinu
16.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
17.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
18.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite
19.Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
20.Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
21.Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji dostavljenih na Zahtjev
a) broj: 03-31-591/2014-NK od 29.04.2014. godine, po rješenju Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum
b) broj: 03-31-637/2014-NK od 19.05.2014. godine, po rješenjima Općinske službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo
c) broj: 03-31-498/2014-NK od 14.04.2014. godine, po rješenjima Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać
22.Prijedlog mišljenja u vezi sa zahtjevom Transparency International Bosne i Hercegovine za dostavljanje kopija ugovora o djelu zaključenih u 2012. i 2013. godini
23.Inicijativa za zaduženje kod Svjetske banke, „Zajam za razvojne politike za poslovno okruženje“ (DPO), sa Prijedlogom zaključka
24.Molba za finansijsku pomoć za sanaciju i uređenje ljetne pozornice u kompleksu Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci
25.Izvještaj o radu Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica Bosne i Hercegovine za mandatni period 13.02.2013. godine do 31.12.2013. godine
26.Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava u 2013. godini obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu i dodijeljenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja“ putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
27.Izvještaj o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, sa Prijedlogom zaključka
28.Drugi tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.01.2014.-31.03.2014. godine, sa Prijedlogom zaključka
29.Informacija o grantu Evropske komisije IPA EC namijenjenog za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar u okviru Projekta zaštite kvaliteta voda sa Prijedlogom odluke
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske unije (EC IPA) namijenjenog za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mostar u okviru Projekta zaštite kvaliteta voda
30.Informacija u vezi Izvještaja Privredne/gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine o toku realizacije Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, sa Prijedlogom zaključka
31.Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji kreditnih sredstava obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i dodijeljenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“ putem Union banke d.d. Sarajevo i stanju trajnog revolving fonda otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita, sa Prijedlogom zaključka
32.Zajednička informacija o načinu rješavanja pitanja tužbe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, radi naplate potraživanja u iznosu od 180.979.871,11KM, sa Prijedlogom zaključka
33.Informacija o realizaciji tačke 2. Zaključka V. broj: 878/2014 od 17.05.2014. godine (Izvještaj o prijavama na otvoreni telefon)
a) Informacija Radne grupe Ministarstva u kriznim situacijama o zaprimljenim prijavama na otvoreni telefon, sa Prijedlogom zaključka
b) Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o aktivnostima poduzetim po zaprimljenim prijavama na otvoreni telefon, sa Prijedlogom zaključka
34.Prijedlog rješenja o nominiranju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Interresornu radnu grupu za pripremu prijedloga kriterija za raspodjelu pomoći Bosni i Hercegovini
35.Prijedlog kandidata za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
36.Izvještaj (usmeni) povjerenika Vlade Federacije Bosne i Herecgovine o izvršenom nadzoru nad distribucijom i korištenjem pomoći koju osigurava Vlada za potrebe općina Zenica i Žepče, sa posebnim naglaskom na naseljenom mjestu Željezno Polje
37.Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije, kojim se po naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine traži dokumentacija i izjašnjenje u vezi imenovanja Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
38.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o imenovanju direktora
39. Prijedlog odluke o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine
40.Informacija o zajmu Svjetske banke za finansiranje Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom zaključka
41.Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka sa 116. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa Informacijom o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc
42.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o provođenju Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
43.Prijedlog projekta za urgentno rješavanje zbrinjavanja komunalnog i kabastog otpada iz Općine Maglaj sa Prijedlogom zaključka
44.Informacija(usmena) o volonterskim akcijama čišćenja na područjima pogođenim prirodnom nesrećom sa posebnim osvrtom na učešće studenata (tačka 7. Zaključka V. broj: 907/2014)
45.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
46.Informacija o stanju prometa i prometnica u Federaciji Bosne i Hercegovine

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE