116. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.05.2014.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 114. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.05.2014. godine, Zapisnika 115. sjednice održane 15.05.2014. godine i Zapisnika 46. hitne sjednice održane 15.05.2014. godine, telefonskim putem
2. Informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda o meteorološkim i hidrološkim prognozama za dane 24.-27.05.2014. godine
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
4. Nacrt zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o igrama na sreću, koje su podnijeli Jasmina Zubić, Besima Borić, Tanja Vučić, Ljilja Zovko i Hazim Kapić, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za autentično tumačenje člana 3. stav 1) tačka 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Općinskog načelnika Općine Kupres
7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo za donošenje Zakona o studentskom standardu
8. Prijedlog izjašnjenja o zahtjevu za stavljanje van snage Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
a) Informacija o stanju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Pozajmljivanje i učešće u dionicama-Ostala domaća pozajmljivanja“ za privredno društvo Unis Ginex d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operatora za OIEiEK)
11. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji će iznosi u isplati za maj, juni, juli i avgust 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
12. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
14. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
15. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
16. Prijedlog odluke o odobravanju rasporeda sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-050-0000110287 otvorenog kao podračun u okviru JRT za Federalni agromediteranski zavod Mostar
17. Prijedlog izjašnjenja na Prigovor na imenovanje direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Milenko Krčum iz Mostara
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, sa Prijedlogom zaključka
19. Izvještaj o implementaciji Projekta ECSEE APL3-BIH (POWER IV) i Izvještaj o implementaciji Projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“ koji se finansira iz kredita EBRD (38770), zaključno sa 31.03.2014. godine sa Prijedlogom zaključka
20. Završni izvještaj o realizaciji projekta: „Rekonstrukcija električne energije II“ u okviru Projekta ECSEE APL 3-BiH-Power IV, Komponenta projekta finansirana iz sredstava kredita EIB, sa Prijedlogom zaključka
21. Informacija o grantu Njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općine Tuzla i Zenica sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni(KfW) za Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II za općine Tuzla i Zenica
22. Informacija o zajmu Njemačke banke za obnovu i razvoj Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II
23. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezano za povrat sredstava, sa Prijedlogom zaključka
24. Informacija o privrednom društvu „Energoinvest-Comet“ d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključaka
25. Informacija o aktivnostima na implementaciji „Strategije razvoja namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 2012.-2022. godine“ , u skladu sa Akcionim planom implementacije Strategije za 2013. godinu, sa Prijedlogom zaključka
26. Informacija u vezi realizacije projekta: „Upravljanje čvrstim otpadom u FBiH“
27. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom odgovora Ustavnom sudu Federacije BiH
28. Dopuna informacije u vezi sa provođenjem presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
29. Informacija o Zahtjevu Nikice Gržića, advokata iz Sarajeva, za slobodan pristup informacijama, sa Prijedlogom zaključka
30. Informacija o nadziđivanju stanova na kolektivnim stambenim objektima u Mostaru, sa Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog odgovora na tužbu Omerbašić Azema iz Zenice

32. Prijedlog zaključka o dopunama Zaključka V. broj: 585/2014 od 09.04.2014. godine (rješavanje pitanja 14 dobitnika „Zlatne policijske zvijezde-značke“ sa područja Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona)
33. Prijedlog zaključaka u vezi uspostave baze podataka korisnika ustanova socijalne zaštite Drin, Bakovići i Pazarić
34. Informacija o kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za Projekat Koridor Vc sa Prijedlogom zaključka

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE