115. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.05.2014.
Saopćenje o radu

 


UTVRĐENI PRIJEDLOZI REBALANSA BUDŽETA FBiH ZA 2014.
GODINU I IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog rebalansa Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Cilj rebalansa je da, nakon izostanka tranši Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, budu osigurana alternativna sredstva finansiranja za prihodovnu stranu Budžeta u cilju nastavka isplate redovnih budžetskih davanja, kao što su ratne i neratne invalidnine, boračke naknade, obaveze prema Federalnom zavodu PIO, te druge stavke.

Osnovne karakteristike Izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu sadržane su na prihodovnoj i, dijelom, rashodovnoj strani. Naime, u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet FBiH za 2014. godinu, Izmjene i dopune podrazumijevaju promjene na strani neporeznih prihoda, vanjskog finansiranja i domaćeg zaduživanja. Preciznije, Izmjenama i dopunama u dijelu vanjskog finansiranja planirana su samo 62,5 miliona konvertibilnih maraka sredstava od šeste tranše Međunarodnog monetarnog fonda uplaćene u januaru 2014. godine.

Također, u dijelu prihoda od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama, planirano je povećanje od dodatnih 75 miliona KM prihoda od neraspoređene dobiti javnih preduzeća u vlasništvu FBiH ostvarene u prethodnim godinama.

Planirana emisija domaćih vrijednosnih papira, tačnije trogodišnjih i petogodišnjih obveznica uvećana je za 110 miliona KM, dok je planirana emisija kratkoročnih vrijednosnih papira - trezorskih zapisa uvećana za dodatnih 50 miliona KM.

Najznačajnije promjene na strani rashoda odnose se na uštede u dijelu bruto plaća i naknada zaposlenih, ostvarene zbog dosljedne politike Vlade FBiH u ograničavanju povećanja broja zaposlenih u federalnim organima uprave.

Federalna vlada je, također, u hitnu parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

ANGAŽIRATI SVE SNAGE ZA ODBRANU OD POPLAVA U FBiH

Federalna vlada danas je je usvojila Informaciju Federalne uprave civilne zaštite o poplavama na području Federacije Bosne i Hercegovine za dane 14. i 15.5.2014. godine.

Raspravi o ovoj tački dnevnog reda, na poziv premijera FBiH Nermina Nikšića, prisustvovali su ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar.

Vlada je, nakon razmatranja Informacije, istakla zadovoljavajuću saradnju svih nivoa vlasti i svih struktura koje su stavile svoje kapacitete na raspolaganje u cilju odbrane od poplava. Zaključeno je da je potrebno nastaviti komunikaciju i koordinirati daljnje aktivnosti, te poštivati standardne procedure propisane za ovakve situacije.

Sve snage, zaključeno je, moraju biti u stanju pripravnosti i mora postojati stalna komunikacija s Federalnim štabom civilne zaštite kako bi bilo praćeno stanje na terenu i reagiralo tamo gdje je to najpotrebnije. I sama Federalna vlada će biti u stanju pripravnosti kako bi mogla pravovremeno reagirati u slučaju potrebe.

Danas je Vlada zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da, uz koordinaciju s kantonalnim upravama civilne zaštite, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uputi Ministarstvu sigurnosti BiH i Ministarstvu odbrane BiH, zahtjev za angažiranje Oružanih snaga BiH u svim slučajevima u kojima se procijeni da je takav angažman neophodan.

Vlada je, također, zadužila nadležna federalna ministarstva i druge federalne organe uprave za oblast poljoprivrede i voda, okoliša, te puteva, da, svako u skladu sa svojim nadležnostima i u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima u kantonima, sagledaju mogućnosti angažiranja na otklanjanju posljedica poplava, te angažiranja namjenskih sredstava sa kojim raspolažu u svojim budžetima za sanaciju šteta.

Zavod za agropedologiju Federacije BiH zadužen je da, nakon povlačenja voda u vodotoke, u suradnji sa kantonalnim i općinskim organima, ispita uzorke poplavljenog tla i izvrši njegovu hemijsku analizu s ciljem utvrđivanja daljnjeg korištenja zemljišta.

Vlada Federacije BiH je naložila intenziviranje radnji i aktivnosti na realizaciji projekata sadržanih u Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH, uz punu koordinaciju nadležnih organa od Federacije BiH do općine. Riječ je o Programu zaštite od poplava i Projektu zaštite od odrona i klizanja tla, te mjera i postupaka za smanjenje rizika.

SREDSTVA ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA POVEĆANA ZA 4,47 MILIONA KM

Vlada FBiH prihvatila je danas Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, te će ih, zajedno s Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda, uputiti Parlamentu FBiH.

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana predviđeno je uvećanje ukupnih sredstava za 4.740.375 konvertibilnih maraka. Uvećanje proističe iz izračuna prenesenih sredstava iz prethodne godine, a na osnovu rezultata novčanih tokova iz 2013. godine umanjenih za prenesene dospjele obaveze iz iste godine.

Uvažavajući princip budžetske ravnoteže, rashodi i izdaci su Izmjenama i dopunama Finansijskog plana, također, uvećani za 4.740.375 KM.

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci Federalnog zavoda iznose 63.494.175 KM i raspodjelom prenesenih sredstava uvećani su za osam posto u odnosu na prvobitno planirane.

Dodatna sredstva bit će raspoređena za ostvarivanje socijalne i materijalne sigurnosti i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba (1.640.375 KM), za Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom (100.000 KM), programe pripreme za rad (1.000.000 KM), te za uspostavu revolving Programa za zapošljavanje u sektoru poljoprivrede (2.000.000 KM).

* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.15 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE